Carta de compromisos

El doctorand/a, el director/a o directors/es de la tesi doctoral, el tutor/a i el coordinador/a del programa es comprometen, mitjançant la signatura d'una carta de compromisos dels estudis de doctorat, a col·laborar en l'elaboració del pla de recerca i en la realització de la tesi doctoral, i en la defensa d'aquesta.

Addicionalment, el doctorand/a es compromet a no revelar les dades i informacions confidencials que li proporcionin per a la seva tesi doctoral. Al mateix temps, se li atorga el dret de ser reconegut com a titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial que li corresponguin, i d'aparèixer com a coautor dels treballs en l'elaboració dels quals hagi participat d'una manera rellevant.

L'estudiant s'obliga a considerar les implicacions ètiques de la seva activitat de recerca i a vetllar-hi.

El doctorat d'Educació i TIC (e-learning) disposa de diferents sistemes per a garantir-ne la qualitat.

En primer lloc, la Comissió Científica per a la Recerca i el Doctorat de la UOC, un organisme independent, creat l'any 2002 i integrat per experts internacionals, que avalua l'actuació acadèmica de la Universitat, supervisa la qualitat del programa de doctorat i aconsella el rector/a sobre l'estratègia de recerca.

En segon lloc, el període de formació prèvia del programa de doctorat, portat a terme entorn dels màsters universitaris oferts pels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, ha participat en la convocatòria 2011 del programa Audit, desplegat conjuntament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Galícia (ACSUG) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament i la implementació de sistemes de garantia interna de qualitat de la formació universitària.

Finalment, el programa, igual que la resta de titulacions de la Universitat Oberta de Catalunya, participa del sistema de garantia interna de qualitat de la UOC aprovat pel Consell de Govern de la Universitat el 19 de juny de 2009.

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Seus UOC

Barcelona - Madrid - Mèxic DF - Sevilla - València