Direcció de tesi

La UOC assigna un director/a de tesi doctoral al doctorand/a. El director/a, el doctorand/a, el tutor/a i el coordinador/a del programa han de signar una carta de compromisos dels estudis de doctorat. El director/a ha de ser necessàriament un professor/a o investigador/a de la UOC, doctor/a i amb experiència investigadora acreditada.

La tesi doctoral pot ser codirigida fins per dos doctors/es amb experiència investigadora acreditada. En cas que es proposi una codirecció, tots dos doctors/es han d'emetre els informes escaients perquè la Comissió Acadèmica dugui a terme l'avaluació i el seguiment del progrés del doctorand/a.

L'equip de professorat i directors/es de tesi del programa és el següent:

Tutors

García, Iolanda
Creus, Amàlia
Duart, Josep M.
Ortoll, Eva
Pérez Navarro, Antoni


Directors

Aguilar, Alícia
Appel, Christine
Badia, Toni
Barberà, Elena
Batista, Enrique E.
Baujard, Corinne
Bautista, Guillermo
Caballé, Santi
Cabrera, Nati
Castellanos, Patricia
Creus, Amàlia
Daradoumis, Atanasi
Dooly, Melinda Ann
Duart, Josep M.
Espasa, Anna
Forés, Anna
García, Iolanda
Gómez Zermeño, Marcela Georgina
Gómez, Beni
González, Carles
Gros, Begoña
Guardia, Lourdes
Guasch, Teresa 
Guitert, Montse
Hampel, Regine
Ion, Georgeta 
Juan, Angel Alejandro
Maina, Marcelo
Mayordomo, Rosa M.
Medina, Francesc Xavier
Minguillón, Julià
Monzo Sánchez, Carles
Morán, José Antonio
Munilla, Glòria 
Ornellas, Adriana
Pérez Navarro, Antoni
Prieto, Josep
Romero, Marc
Romero, Margarida
Romeu, Teresa
Saigí, Francesc 
Sancho, Teresa
Sangrà, Albert
Sanz, Sandra
Torrent, Joan
Vall-llovera, Montse

Carta de compromisos

El doctorand/a, el director/a o directors/es de la tesi doctoral, el tutor/a i el coordinador/a del programa es comprometen, mitjançant la signatura d'una carta de compromisos dels estudis de doctorat, a col·laborar en l'elaboració del pla de recerca i en la realització de la tesi doctoral, i en la defensa d'aquesta.

Addicionalment, el doctorand/a es compromet a no revelar les dades i informacions confidencials que li proporcionin per a la seva tesi doctoral. Al mateix temps, se li atorga el dret de ser reconegut com a titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial que li corresponguin, i d'aparèixer com a coautor dels treballs en l'elaboració dels quals hagi participat d'una manera rellevant.

L'estudiant s'obliga a considerar les implicacions ètiques de la seva activitat de recerca i a vetllar-hi.

El doctorat d'Educació i TIC (e-learning) disposa de diferents sistemes per a garantir-ne la qualitat.

En primer lloc, la Comissió Científica per a la Recerca i el Doctorat de la UOC, un organisme independent, creat l'any 2002 i integrat per experts internacionals, que avalua l'actuació acadèmica de la Universitat, supervisa la qualitat del programa de doctorat i aconsella el rector/a sobre l'estratègia de recerca.

En segon lloc, el període de formació prèvia del programa de doctorat, portat a terme entorn dels màsters universitaris oferts pels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, ha participat en la convocatòria 2011 del programa Audit, desplegat conjuntament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Galícia (ACSUG) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament i la implementació de sistemes de garantia interna de qualitat de la formació universitària.

Finalment, el programa, igual que la resta de titulacions de la Universitat Oberta de Catalunya, participa del sistema de garantia interna de qualitat de la UOC aprovat pel Consell de Govern de la Universitat el 19 de juny de 2009.

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2022

Seus UOC

Barcelona - Madrid - Mèxic DF - Sevilla - València