Per a l programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning) s'ofereixen un total de 20 places, en les quals s'inclouen tant els doctorands/es que cursin el doctorat a distància, com els doctorands/es que puguin obtenir una beca competitiva per a fer-lo.

Aquest programa inclou una convocatòria pròpia de beques per a la realització del doctorat. Aquestes beques estan reservades als estudiants que cursin la modalitat presencial. No s'hi inclouen les beques per al doctorat a distància. També s'hi pot accedir a través d'altres beques concedides per diferents entitats.

Requisits d'accés

Per a poder accedir al programa de doctorat, el candidat o la candidata ha de complir els requisits generals de la UOC i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que es troba en un dels supòsits següents:

 • Tenir un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
 • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) que habiliti per a l'accés a ensenyaments oficials de màster, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. En aquest supòsit, l'estudiant haurà de cursar amb caràcter obligatori els components de formació específics, tret que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari oficial en el qual, després d'haver obtingut una plaça de formació en la prova corresponent d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagi superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.
 • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, després de comprovar que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a accedir a estudis de doctorat.
 • Tenir un títol espanyol de doctor obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Ser llicenciat/a, arquitecte/a o enginyer/a i estar en possessió del diploma d'estudis avançats, obtingut segons el que disposa el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell tres del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES), d'acord amb el procediment establert en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial i per a convalidar estudis estrangers d'ensenyament superior, i el procediment per a determinar la correspondència amb els nivells del MECES dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Si el candidat o la candidata no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, haurà de cursar els complements de formació que, si escau, determini cada programa.

Si el candidat o la candidata només està en possessió d'un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la seva permanència en el programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

L'idioma vehicular del programa és l'anglès, per la qual cosa un altre requisit d'accés serà demostrar un nivell equivalent al B2 o nivell intermedi alt d'usuari independent del Marc europeu comú de referència.

Requisits d'admissió

A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, el programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning) estableix els requisits específics següents:

 • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
 • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
 • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. En aquesta taula d'equivalències pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

Les persones candidates al programa de doctorat en modalitat a temps parcial (en línia) que no arribin al nivell exigit tindran l'oportunitat d'accedir al doctorat amb un nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca al final del primer any. En cas que l'estudiant no assoleixi aquest nivell, no se li podrà aprovar el pla de recerca, amb les conseqüències que determina la normativa.

Si vols seguir el programa en modalitat a temps complet, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud.

El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos d'anglès per assolir els nivells mínims exigits per accedir als diferents programes de doctorat.

La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell en línia, a la qual pots accedir des d'aquest enllaç. Una puntuació d'entre 72 i 94 acredita un nivell corresponent al B2 segons el MECR. Per fer aquesta prova, s'ha d'especificar el codi que correspon a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Aquest codi no eximeix l'estudiant de pagar el preu i les taxes corresponents a l'examen.

El compliment dels requisits assenyalats no garanteix l'accés al programa de doctorat. Aquests requisits són condicions necessàries per presentar la candidatura en la convocatòria competitiva d'accés al doctorat.

Si sol·licites alguna beca de la UOC, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. Per a altres beques, ajuts o contractes de recerca, consulta amb atenció les bases de les convocatòries, les condicions i els requisits de cada cas (nivell d'anglès i modalitat a temps parcial o temps complet).

Documentació d'accés

Si sol·licites l'accés al programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning) de la UOC han de lliurar la documentació següent:

- La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

- Certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit per el programa de doctorat.

Certificats acadèmics corresponents als ensenyaments previs al doctorat, on contin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, així com la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, si no els han aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.

- Una carta de motivació/presentació en la que el candidat faci una breu presentació de la seva trajectòria així com que es reculli les motivacions específiques que fonamenten la seva sol·licitud

- Research idea and pre-project 

Es tracta d'un document d'un màxim de dues pàgines amb una descripció dels interessos de recerca i la vinculació amb la línia de recerca que ha escollit. Aquest document ha de ser el més consís possible i ha de contenir els apartats següents:

 • Initial justification and fit with the line of research. The candidate must explain why their research idea focuses on the chosen line of research.
 • Research problem or research question approach
 • Methodology sketch
 • Expected results in broad strokes

- Una carta d'aval en la que figuri el nom de l'investigador que avala el projecte personal de doctorat.

- Currículum en què es facin constar els programes i els cursos de màster o postgrau cursats relacionats amb els interessos de recerca expressat a la carta de motivació i, si escau, la producció científica prèvia.

- Exemple d'un treball acadèmic recent (en català, espanyol o anglès).

- La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Trobaràs més informació dins de l'apartat corresponent de la Secretaria del Campus. 

 

En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'ensenyament superior aliens a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i no homologades, és necessària l'autenticació del títol universitari per via diplomàtica (o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no siguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar la documentació amb la traducció jurada al català, espanyol o anglès. La no-presentació d'aquesta documentació o el fet que les dades que contingui no concordin amb el que s'ha exposat a la sol·licitud, pot comportar la no-admissió al programa de doctorat.

Un cop revisada la documentació d'accés i acceptada la teva candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació oficial. 

Criteris d'avaluació

El procés d'admissió s'avalua mitjançant una rúbrica que valora les candidatures que s'han presentat tenint en compte uns criteris i uns mèrits definits:

Ítems

Què implica cada ítem?

Puntuació màxima per cada ítem

Carta de presentació / motivació Carta de presentació i motivació concretant el tema o projecte a desenvolupar. La vinculació amb el gruo de recerca i l'investigador contactat 3 punts
Idea de recerca o pre-projecte Es tracta d'un document d'un màxim de dues pàgines amb una descripció dels interessos de recerca i la vinculació amb la línia de recerca que ha escollit. 3 punts
Expedient acadèmic

Nota mitjana de grau

Nota mitjana de màster

3 punts

Formació en recerca Assistència i participació en seminaris, jornades, estades de recerca 2 punts
Contribucions científiques Vocació en recerca (congressos, publicacions acadèmiques, col·laboracions científiques 2 punts
Experiència professional en l'àmbit d'Educació i TIC   2 punts
Entrevista   5 punts
PUNTUACIÓ MÀXIMA 20 punts

 

Calendari

1 de desembre de 2022: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

12 de febrer de 2023: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

15 de febrer de 2023: Publicació de les llistes porvisionals de les candidatures a avaluar. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

16 de febrer a 25 de febrer de 2023: Període de al·legacions de les candidatures a avaluar.

27 de febrer de 2023: Publicació de les llistes definitives de les candidatures a avaluar.Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

2 de maig de 2023: Publicació provisional de la resolució de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut beca UOC. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

3 de maig a 19 de maig de 2023: Període d'al·legacions de les candidatures admeses en linia i de les que han obtingut una beca UOC. 

26 de maig de 2023: Resolució i publicació definitiva de les candidatures admeses als programes de doctorat i de les que han obtingut una beca UOC.Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

Juliol de 2023: Inici matrícula curs 2023-24.

Setembre de 2023: Inici de docència curs acadèmic 2023-24.

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE