Aquest doctorat aspira a formar professionals i investigadors amb una visió global, interdisciplinària i crítica per treballar i incidir en els problemes que es presenten en els àmbits jurídic, criminològic i econòmic i de la ciència política. L'Escola de Doctorat i el programa de doctorat de Dret, Política i Economia s'inscriuen en els objectius estratègics de la UOC de formar ciutadans i professionals globals, i promoure la transdisciplinarietat i el coneixement obert amb tots i per a tots, a més de crear entorns que estimulin la cocreació de coneixement amb altres actors de la societat amb la finalitat d'incrementar el seu impacte. En el marc del programa, el professorat també comparteix els objectius de caràcter transformador que s'expressen en l'estratègia per al desenvolupament sostenible.

Data: 13 setembre 2023

Títol: Dret, Política i Economia

Idioma: Anglès, Castellà, Català

El programa de doctorat de Dret, Política i Economia es dirigeix a estudiants amb formació universitària en qualsevol de les disciplines integrades en el programa que aspirin a aprofundir en aquests àmbits de coneixement i fer aportacions noves i rellevants des d'una aproximació rigorosa a fi d'estudi. Les persones candidates hauran de complir els requisits d'accés i els criteris d'admissió recollits a l'apartat 3.2 d'aquesta memòria.
 
L'Escola de Doctorat de la UOC i, en particular, el programa de doctorat de Dret, Política i Economia aspiren a aconseguir que els doctorands i doctorandes es beneficiïn de la interacció amb els grups i projectes de recerca de la Universitat. Treballar en contacte amb un grup de recerca permet adquirir una visió de conjunt dels diversos camps lligats al propi tema de recerca doctoral, i, mitjançant la col·laboració amb el personal investigador en la recollida i l'anàlisi de dades o en la difusió de resultats, s'adquireix el saber fer propi de la professió investigadora.
 
La formació avançada en els camps del dret, la ciència política i l'economia, així com en àmbits relacionats com la criminologia, presenta un evident interès general tant per a la preparació de professorat amb sòlides competències en la recerca i l'anàlisi de les seves esferes d'especialitat com per a la formació de professionals d'elevada qualificació en cadascun d'aquests camps.
 
Els reptes socials, polítics i econòmics, cada vegada més peremptoris, exigeixen la cerca de noves fórmules per abordar els problemes, tant en el pla juridicoeconòmic com en el politològic. Els reptes són múltiples i es presenten en formes molt diverses, des de la imparable transformació digital i l'avenç de tecnologies disruptives com la intel·ligència artificial, fins a la irrupció d'una inesperada pandèmia, amb les seves conseqüències en les relacions de treball, en la desacceleració del creixement o en la reconfiguració de sistemes de protecció social i de participació. Es tracta, només, d'alguns exemples concrets que fan patent la necessitat de tenir persones amb formació avançada i capacitat investigadora que puguin contribuir a la comprensió rigorosa dels fenòmens, a la formulació de propostes i a la cerca de solucions, així com a la seva aplicació pràctica. El teixit industrial català no és aliè a aquesta necessitat, a la qual la UOC es proposa contribuir amb l'aportació de persones d'alta qualificació en les seves respectives esferes professionals, no sols en l'àmbit acadèmic sinó també en el de l'activitat dels operadors jurídics, polítics i econòmics.
Titulació oficial

El programa de doctorat de Dret, Política i Economia és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació ha estat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per fer activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que sigui aplicable en cada cas. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'ensenyament superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES).

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC és determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Beques UOC
Informa't sobre les beques doctorals
Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE