Requisits d'accés

Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

 • Tenir un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
 • Tenir un títol universitari oficial espanyol corresponent a ordenacions anteriors dels ensenyaments universitaris, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster. 
 • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) que habiliti per a l'accés a ensenyaments oficials de màster, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster. 
 • Tenir un títol oficial espanyol de grau, la duració del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, és almenys de 300 crèdits ECTS. En aquest cas, l'estudiant ha de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació específics, llevat que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits de recerca procedents d'estudis de màster. 
 • Tenir un títol universitari oficial en què, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagis superat amb avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut. 
 • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat. 
 • Tenir un títol espanyol de doctorat obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Tenir un títol de llicenciatura, arquitectura o enginyeria i el diploma d'estudis avançats, obtingut d'acord amb el que estableix el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener. 
 • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'ensenyament superior (MECES), d'acord amb el procediment que preveu el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial i per convalidar estudis estrangers d'ensenyament superior, i el procediment per determinar la correspondència amb els nivells del MECES dels títols oficials d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura.

Si la persona candidata no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, ha de cursar els complements de formació que, en cada cas, determini cada programa.

Si la persona candidata únicament té un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la seva permanència en el programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

Requisits d'admissió

Aquest programa no requereix un nivell específic d'anglès, malgrat que cal tenir un coneixement mínim de l'idioma per entendre perfectament els articles científics, relacionar-se amb fluïdesa i naturalitat i produir textos científics.

Si sol·licites alguna beca de la UOC, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. Per a altres beques, ajuts o contractes de recerca, consulta amb atenció les bases de les convocatòries, les condicions i els requisits de cada cas (nivell d'anglès i modalitat a temps parcial o temps complet).

Documentació d'accés

Si sol·licites accés a un programa de doctorat de la UOC, has de lliurar la documentació següent:

 • La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Una carta de motivació/presentació en la qual facis una breu presentació de la teva trajectòria i que, a més, ha de recollir les motivacions específiques que impulsen la teva candidatura, una descripció dels interessos de recerca i la teva vinculació amb el grup de recerca.
 • Una carta de recomanació per part de professorat o personal investigador en què consti el nom complet, la filiació, l'adreça postal i l'adreça electrònica de la persona de referència. Es recomana incloure una carta d'un professor/a investigador/a associat/ada al programa de doctorat DPE.
 • Un currículum en el qual es facin constar els programes i cursos de màster o postgrau cursats que estiguin relacionats amb els interessos de recerca expressats en la carta de motivació, i, si escau, la producció científica prèvia.
 • Un exemple d'un treball acadèmic recent (en català, espanyol o anglès).
 • Certificats acadèmics corresponents a formació prèvia al doctorat, en els quals constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits i la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, en cas que no se n'hagi aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.
 • La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. En trobaràs més informació a l'apartat corresponent de la Secretaria del Campus.
 • En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'ensenyament superior aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i no homologades, és necessari autenticar el títol universitari per via diplomàtica (o, si convé, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no estiguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar-los de la seva traducció jurada al català, l'espanyol o l'anglès. En cas que aquesta documentació no es presenti o les dades no concordin amb allò que s'exposa a la sol·licitud, la teva candidatura podria no ser admesa en el programa de doctorat.
 • Una vegada revisada la documentació d'accés i acceptada la teva candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació oficial.
Criteris d'avaluació

El procés d'admissió s'avalua mitjançant una rúbrica que valora les candidatures que s'han presentat tenint en compte uns criteris i uns mèrits definits:

Criteri Ponderació
Excel·lència acadèmica del candidat o candidata (a partir de l'expedient acadèmic de graus i de màsters universitaris cursats i superats). 40 %
Adequació de la formació, l'experiència i els interessos de recerca del candidat o candidata a les línies de recerca del programa. 10 %
Vocació i maduresa investigadora (en funció de l'experiència). Evidències d'interessos concrets de recerca i de coneixement teòric i metodològic del camp. 25 %
Compromís i serietat en la presentació de la sol·licitud i la documentació. 10 %
Encaix amb les prioritats dels possibles directors o directores de tesis de les línies del programa. 15 %
TOTAL 100 %
Calendari

1 de desembre de 2022: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

12 de febrer de 2023: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

15 de febrer de 2023: Publicació de les llistes porvisionals de les candidatures a avaluar. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

16 de febrer a 25 de febrer de 2023: Període de al·legacions de les candidatures a avaluar.

27 de febrer de 2023: Publicació de les llistes definitives de les candidatures a avaluar.Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

2 de maig de 2023: Publicació provisional de la resolució de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut beca UOC. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

3 de maig a 19 de maig de 2023: Període d'al·legacions de les candidatures admeses en linia i de les que han obtingut una beca UOC. 

26 de maig de 2023: Resolució i publicació definitiva de les candidatures admeses als programes de doctorat i de les que han obtingut una beca UOC.Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

Juliol de 2023: Inici matrícula curs 2023-24.

Setembre de 2023: Inici de docència curs acadèmic 2023-24.

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023