Atès que qualsevol investigador en l'àmbit de les ciències de la vida o de la salut és avui un usuari de la bioinformàtica, el programa de doctorat sobre Bioinformàtica aspira a formar investigadors d'excel·lència que aportin nous mètodes, coneixements i eines als presents i futurs usuaris de la bioinformàtica.

Data: 14 setembre 2022

Títol: Bioinformàtica (interuniversitari: UAB, UPC, UdG, UdL, UOC, UVic-UCC)

Idioma: Anglès

La Bioinformàtica és una disciplina estratègica fortament interdisciplinària i transversal que experimenta una expansió molt important tant en l'àrea acadèmica com en la professional (en els àmbits hospitalari, farmacèutic, biotecnològic, agroalimentari, biomèdic, etc.). L'explosió de dades biològiques manejades per hospitals i empreses (el paradigma Big Data ) i la necessitat de dissenyar procediments per a interpretar-les correctament són la causa principal de la demanda creixent de bioinformàtics amb una bona formació.

Aquesta formació investigadora d'alt nivell en bioinformàtica prepara els estudiants per a un ampli ventall de sortides laborals i els converteix en els millors investigadors i professionals. Les empreses d'aquests sectors en general són molt actives en recerca, desenvolupament i innovació, atès que són activitats essencials per a mantenir o millorar el seu nivell competitiu.

Aquest programa integra els millors experts de sis universitats catalanes en els diferents àmbits que componen la bioinformàtica i hi participa, a més, l'Associació Bioinformatics Barcelona (BIB), que reuneix universitats, centres de recerca i empreses amb l'objectiu de posicionar Barcelona i Catalunya entre els líders mundials en bioinformàtica.

 

Sistema de garantia de qualitat

El doctorat de Bioinformàtica (interuniversitari: UAB, UPC, UdG, UdL, UOC, UVic-UCC) disposa de diferents sistemes per a garantir la qualitat.
En primer lloc, la Comissió Científica per a la Recerca i el Doctorat de la UOC, un organisme independent creat el 2002 i integrat per experts internacionals que avalua l'actuació acadèmica de la Universitat, supervisa la qualitat del programa de doctorat i aconsella al rector/a sobre l'estratègia de recerca.

En segon lloc, el període de formació prèvia del programa de doctorat, dut a terme entorn dels màsters universitaris oferts pels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, ha participat en la convocatòria 2011 del programa Audit, desplegat conjuntament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Galícia (ACSUG) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament i la implementació de sistemes de garantia interna de qualitat de la formació universitària.

Finalment, el programa, igual que la resta de titulacions de la Universitat Oberta de Catalunya, participa del sistema de garantia interna de qualitat de la UOC, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat el 19 de juny del 2009.

Titulació oficial

El programa de doctorat de Programa de Doctorat de Bioinformàtica (interuniversitari: UAB, UPC, UdG, UdL, UOC, UVic-UCC) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2022

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE