Atès que qualsevol investigador en l'àmbit de les ciències de la vida o de la salut és avui un usuari de la bioinformàtica, el programa de doctorat sobre Bioinformàtica aspira a formar investigadors d'excel·lència que aportin nous mètodes, coneixements i eines als presents i futurs usuaris de la bioinformàtica.

Data: 13 setembre 2023

Títol: Bioinformàtica (interuniversitari: UAB, UPC, UdG, UdL, UOC, UVic-UCC)

Idioma: Català

La Bioinformàtica és una disciplina estratègica fortament interdisciplinària i transversal que experimenta una expansió molt important tant en l'àrea acadèmica com en la professional (en els àmbits hospitalari, farmacèutic, biotecnològic, agroalimentari, biomèdic, etc.). L'explosió de dades biològiques manejades per hospitals i empreses (el paradigma Big Data ) i la necessitat de dissenyar procediments per a interpretar-les correctament són la causa principal de la demanda creixent de bioinformàtics amb una bona formació.

Aquesta formació investigadora d'alt nivell en bioinformàtica prepara els estudiants per a un ampli ventall de sortides laborals i els converteix en els millors investigadors i professionals. Les empreses d'aquests sectors en general són molt actives en recerca, desenvolupament i innovació, atès que són activitats essencials per a mantenir o millorar el seu nivell competitiu.

Aquest programa integra els millors experts de sis universitats catalanes en els diferents àmbits que componen la bioinformàtica i hi participa, a més, l'Associació Bioinformatics Barcelona (BIB), que reuneix universitats, centres de recerca i empreses amb l'objectiu de posicionar Barcelona i Catalunya entre els líders mundials en bioinformàtica.

 

Titulació oficial

El programa de doctorat de Programa de Doctorat de Bioinformàtica (interuniversitari: UAB, UPC, UdG, UdL, UOC, UVic-UCC) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE