Activitats formatives:

 

Desenvolupament de competències en comunicació i difusió de la recerca.

Nivell bàsic. (OBLIGATÒRIA)

Nombre d'hores: 36

Anualment, cada Comissió de Selecció i Seguiment del Programa organitzarà unes jornades de seguiment que reuniran els doctorands d'una mateixa promoció (mateix any d'inici) per sessions. Aquestes jornades seran també utilitzades per al desenvolupament de les competències dels alumnes en la comunicació de la recerca, aspecte al qual es dedicarà una atenció específica durant les presentacions.

Les jornades es desenvoluparan en una de les universitats participants, amb rotació, i contemplen la mobilitat dels doctorands. En casos justificats (per exemple, estades a l'estranger o residència a l'estranger), el doctorand tindrà l'opció de realitzar el seguiment per videoconferència. És obligatori que es realitzi com a mínim un seguiment presencial durant la tesi.

 

Assistència a working doctoral groups

(OBLIGATÒRIA)

Nombre d'hores: 48

Anualment el programa de doctorat organitzarà un taller científic d'un dia. El doctorand haurà de participar en almenys dos d'aquests tallers, presentant un pòster. Els tallers tindran com a objectiu presentar, plantejar, compartir i debatre l'estat del procés de recerca del projecte de tesi en les etapes inicial, central i final. Les sessions s'organitzaran sempre en tres nivells:

  • INICIAL: plantejaments conceptuals i pla complet de recerca,
  • CENTRAL: metodologies aplicades i problemes metodològics que cal solucionar,
  • FINAL: resultats previstos i resultats ja assolits.

Els tallers seguiran un format típic, amb presentacions orals i dues sessions (matí i tarda) de pòsters. L'idioma del taller serà el propi del programa (anglès). Els doctorands hauran d'enviar prèviament un resum a la Comissió Acadèmica, a partir del qual se seleccionaran les xerrades de vint minuts (més deu de discussió), per a cadascun dels tres nivells esmentats.

Aquesta activitat permetrà compartir experiències entre els estudiants en tres moments crucials del desenvolupament del seu procés de formació i aportarà a la Coordinació del Doctorat una idea clara de la trajectòria, el nivell i el ritme de recerca del doctorat.

Les jornades es desenvoluparan en una de les universitats participants, amb rotació, i contemplen la mobilitat dels doctorands, amb excepció dels estudiants internacionals en modalitat online, que podran participar en els tallers telemàticament.

 

Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement (OBLIGATÒRIA).

Nombre d'hores: 9

El programa de doctorat organitzarà un cicle de seminaris científics amb una periodicitat d'aproximadament dos mesos (quatre seminaris per curs), amb la finalitat de millorar els coneixements del doctorand a propòsit de les temàtiques relacionades amb la recerca de la tesi doctoral. El doctorand haurà d'assistir, com a mínim, a tres d'aquests seminaris per curs durant tres cursos. Els seminaris, que tractaran les temàtiques cobertes pel programa, seran impartits per investigadors de prestigi internacional.

Les jornades es desenvoluparan en una de les universitats participants, amb rotació, i contemplen la mobilitat dels doctorands, amb excepció dels estudiants internacionals en modalitat online, que podran participar en els seminaris telemàticament.

 

Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en un congrés nacional o internacional (OBLIGATÒRIA)

Nombre d'hores: 100

L'exposició de la pròpia recerca, i també la discussió davant un públic amb formació en la temàtica exposada, suposen una de les formes d'aprenentatge més útils i milloren l'activitat investigadora. En aquest sentit, el marc d'un congrés internacional, dedicat específicament a la temàtica en la qual s'insciru el treball de tesi del doctorand, on participen investigadors de pes dins del seu camp d'estudi, suposa una prova fonamental en la formació definitiva i completa del futur investigador.

Per això, el programa de doctorat proposa com a activitat la participació de l'alumne, amb discussions i reflexions a propòsit de les qüestions principals de la seva àrea temàtica, en una reunió científica del tipus taller o congrés internacional, on pugui exposar els resultats de la seva recerca, i rebre els comentaris i crítiques dels investigadors especialistes i de renom en el seu camp.

Pel seu caràcter de gran especificitat, requerirà que l'alumne estigui en una fase avançada del seu treball de tesi. Aquesta activitat estarà supervisada i orientada pel director o el tutor de tesi.

 

 

Elaboració d'un article de recerca, enviat a una revista científica d'impacte (OBLIGATÒRIA).

Nombre d'hores: 500

Es presentaran els resultats més representatius de l'estudiant en forma d'article científic.

Dins de l'elaboració de la tesi doctoral, i com a element fonamental de desenvolupament i formació de futurs investigadors, resulta pertinent treballar intensament la capacitat a nivell formal i de contingut dels alumnes del programa de doctorat per al desenvolupament òptim de la seva activitat científica en el marc de la comunitat investigadora internacional. Per a això, resulta fonamental que coneguin la manera, els mecanismes, les eines, les estratègies expositives i formals, i els requisits habituals per a la publicació d'un article de recerca en publicacions periòdiques indexades.

Tenint en compte que els articles són, molt freqüentment, l'eina principal de la recerca actual, es considera primordial que, abans d'obtenir el grau de doctor, els doctorands adquireixin experiència en la redacció d'almenys un article científic per a la seva publicació en una revista indexada.

Aquesta activitat es realitzarà a mesura que l'estudiant vagi acabant els seus treballs experimentals i obtingui resultats que puguin conduir a una publicació científica.

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Els cursos de recerca, transferència i emprenedoria es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció en el cas dels estudiants que cursen un grau. Si actualment feu un doctorat en qualsevol universitat i heu obtingut una beca competitiva, també els podeu cursar en el marc del vostre fons de formació.

Podeu consultar l'oferta de cursos a: http://estudios.uoc.edu/ca/doctorat

Activitats formatives

Seminaris de durada curta (quatre sessions, aproximadament) o breus tallers presencials o virtuals de suport a la recerca (fets en una o diverses jornades). Poden versar sobre una àmplia varietat de temàtiques, facilitar l'elaboració o presentació de treballs científics, etc.

Incorporació

Els doctorands/es admesos/es en el programa de doctorat tenen com a tutor/a, un professor/a o un investigador/a de la UOC, amb grau de doctor i amb experiència investigadora acreditada, vinculat/ada a la mateixa àrea de coneixement o temàtica, i amb un coneixement adequat del programa. El tutor/a ha d'assegurar la interacció del doctorand/a amb la Comissió Acadèmica.

El tutor/a de doctorat, tenint en compte els criteris establerts a cada programa i la formació i l'experiència de recerca prèvies del doctorand/a, s'ocupa de proposar un itinerari formatiu personalitzat a la Comissió Acadèmica. El tutor/a també col·labora amb la Comissió Acadèmica en la selecció dels professors/es o investigadors/es que assumiran la direcció de tesi. La Comissió Acadèmica pot modificar l'assignació d'un tutor/a si es donen circumstàncies justificades.

És competència del tutor/a de doctorat comunicar al doctorand/a el seu itinerari formatiu, un cop hagi estat aprovat per la Comissió Acadèmica, i també guiar-lo i acompanyar-lo en la seva adaptació a l'entorn d'aprenentatge. Li ha de proporcionar l'assessorament necessari per a la realització de l'activitat i ha de revisar regularment el document d'activitats amb la finalitat d'assegurar la consecució de les fites marcades en l'itinerari formatiu.

El tutor/a ha d'avalar el pla de recerca que el doctorand/a elabora abans d'acabar el primer any. Després, i com a mínim amb una freqüència anual, el tutor/a ha d'emetre un informe per a la Comissió Acadèmica sobre l'evolució del doctorand/a en el marc del pla de recerca aprovat.

Accés obert

Sol·licita l'accés

Inici de docència: setembre 2019

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació