Direcció de tesi

Una vegada l'estudiant ha superat els cursos i les activitats formatives que configuren el seu itinerari formatiu del primer semestre acadèmic, la Universitat li assigna un director/a de tesi doctoral. El director/a i l'estudiant han de signar la carta de compromisos dels estudis de doctorat. El director/a ha de ser necessàriament un professor/a o investigador/a de la UOC, doctor/a i amb experiència de recerca acreditada.

De tota manera, l'assignació d'un director/a de tesi està condicionada al fet que l'estudiant acabi satisfactòriament tots els cursos, seminaris i activitats que configuren el seu itinerari formatiu, que presenti la sol·licitud d'admissió del projecte de tesi i que aquesta es resolgui favorablement en el període establert.

Així mateix, la Universitat vetlla per la constitució del Comitè de Direcció de Tesi. Aquest comitè és integrat pel director/a de tesi, que el presideix, i per dos professors/es doctors/es més amb experiència investigadora acreditada. Un dels tres membres del Comitè de Direcció de Tesi ha de ser aliè al col·lectiu del personal acadèmic i investigador de la UOC.

La tesi doctoral pot ser codirigida per més d'un doctor/a amb experiència investigadora acreditada, fins a un màxim de tres codirectors/es. En cas que es proposi una codirecció, el segon i tercer codirectors/es, que han de reunir els requisits que es demanen als membres dels comitès de direcció de tesi, s'integraran al Comitè de Direcció de Tesi i duran a terme les funcions d'avaluació i seguiment del pla de recerca.

Una vegada el doctorand/a hagi acabat l'elaboració de la tesi, sempre d'acord amb els terminis establerts en la normativa vigent, ha de sol·licitar al Comitè de Direcció de Tesi que en faci l'avaluació prèvia i, si escau, doni l'autorització per a dipositar-la.

El doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement disposa de diferents sistemes per a garantir-ne la qualitat.

En primer lloc, la Comissió Científica per a la Recerca i el Doctorat de la UOC, un organisme independent creat l'any 2002 i integrat per experts internacionals que avalua l'actuació acadèmica de la Universitat, supervisa la qualitat del programa de doctorat i aconsella al rector/a sobre l'estratègia de recerca.

En segon lloc, el període de formació prèvia del programa de doctorat, portat a terme entorn dels màsters universitaris oferts pels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, ha participat en la convocatòria 2011 del programa Audit, desplegat conjuntament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Galícia (ACSUG) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament i la implementació de sistemes de garantia interna de qualitat de la formació universitària.

Finalment, el programa, igual que la resta de titulacions de la Universitat Oberta de Catalunya, participa del sistema de garantia interna de qualitat de la UOC, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat el 19 de juny de 2009.

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Seus UOC

Barcelona - Madrid - Mèxic DF - Sevilla - València