Requisits d'accés

Per a poder accedir al programa de doctorat, el candidat ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que es troba en un dels supòsits següents:

 • Tenir un títol oficial espanyol de grau o equivalent, i de màster universitari o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
 • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a ordenacions anteriors dels ensenyaments universitaris, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que habiliti per a l'accés a ensenyaments oficials de màster, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. En aquest supòsit, l'estudiant haurà de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació específics, tret que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari oficial en el qual, amb l'obtenció prèvia de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de Ciències de la Salut.
 • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, amb comprovació prèvia que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta el país expedidor del títol per a accedir a estudis de doctorat.
 • Tenir un títol espanyol de doctor obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que tinguin el diploma d'estudis avançats, obtingut d'acord amb l'establert en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que hagin aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell tres del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (BRESSOLES), d'acord amb el procediment establert en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial, i per a convalidar estudis estrangers d'educació superior; i el procediment per a determinar la correspondència amb els nivells del BRESSOLES dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.
   

Si el candidat no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, necessitarà cursar els complements de formació que, si s'escau, determini cada programa.

Si el candidat té solament un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la seva permanència al programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, itinerari o assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

L'estudiant ha de tenir uns coneixements adequats dels conceptes i les eines bàsiques per a realitzar una recerca competitiva en l'àmbit de la bioinformàtica. Per això, es contempla com a via principal i prioritària d'accés al programa haver cursat un màster orientat a la recerca en alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinari de la bioinformàtica.

Com a única via alternativa, els estudiants que no hagin cursat un màster però sí un grau de 300 ECTS o més que no inclogui crèdits de recerca en alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinari de la bioinformàtica, podran accedir al programa amb la condició de cursar, durant el primer any, 30 ECTS d'un màster de Bioinformàtica impartit per una de les universitats integrants del programa (vegeu secció 3.4).

L'idioma vehicular del programa és l'anglès, per la qual cosa un altre requisit d'accés serà demostrar un nivell d'anglès equivalent al nivell B2 o nivell intermedi alt d'usuari independent del Marc europeu comú de referència. Si no es disposa d'una acreditació de nivell d'anglès, serà valorat per la Comissió de Selecció i Seguiment en el curs de l'entrevista.

Requisits d'admissió

A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, el programa de doctorat de Bioinformàtica estableix els requisits específics següents:

 • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Acreditar nivells més alts (C1 o C2) es valorarà positivament.
 • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
 • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. En aquesta taula d'equivalències pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos d'anglès per assolir els nivells mínims exigits per accedir als diferents programes de doctorat.

La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell en línia, a la qual pots accedir des d'aquest enllaç. Una puntuació d'entre 72 i 94 acredita un nivell corresponent al B2 segons el MECR. Per fer aquesta prova, s'ha d'especificar el codi que correspon a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Aquest codi no eximeix l'estudiant de pagar el preu i les taxes corresponents a l'examen.

El compliment dels requisits assenyalats no garanteix l'accés al programa de doctorat. Aquests requisits són condicions necessàries per a la presentació i l'avaluació de la candidatura en la convocatòria competitiva d'accés al doctorat.

Si sol·licites alguna beca de la UOC, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. Per a altres beques, ajuts o contractes de recerca, consulta amb atenció les bases de les convocatòries, les condicions i els requisits de cada cas (nivell d'anglès i modalitat a temps parcial o temps complet).

Documentació d'accés

Si sol·licites accés a un programa de doctorat de la UOC has de lliurar la documentació següent:

 • Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Una carta de motivació o de presentació en la qual facis una breu presentació de la teva trajectòria. Ha de recollir també les motivacions específiques que impulsen la teva candidatura, una descripció dels interessos de recerca i la teva vinculació amb el grup de recerca.
 • Una carta d'aval (opcional) en la qual consti el nom de l'investigador que avala el teu projecte.
 • Currículum en el qual es facin constar els programes i cursos de màster o postgrau cursats relacionats amb els interessos de recerca expressats en la carta de motivació i, si s'escau, la producció científica prèvia.
 • Exemple d'un treball acadèmic recent (en català, espanyol o anglès).
 • Certificats acadèmics corresponents a la formació prèvia al doctorat, en els quals constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, i també la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, en cas que no s'hagin aportat per a acreditar el compliment dels requisits d'accés.
 • Certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit pel programa de doctorat.
 • La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Trobaràs més informació a l'apartat corresponent, a la Secretaria del Campus. 
 • En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'ensenyament superior aliens a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i no homologades, és necessària l'autenticació del títol universitari per via diplomàtica (o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no estiguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar la documentació amb la traducció jurada al català, espanyol o anglès.

La no presentació d'aquesta documentació o el fet que les dades que contingui no concordin amb l'exposat en la sol·licitud, pot comportar la no admissió al programa de doctorat.

Una vegada revisada la documentació d'accés i acceptada la teva candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació oficial.

Criteris d'avaluació

La comissió de selecció i seguiment del programa valorarà les sol·licituds que compleixin amb els requisits d'accés anteriors i els criteris de selecció següents amb les seves ponderacions:

 

1. Adequació de la titulació del grau i el màster: 20 %. Obtindran la màxima puntuació en aquest apartat els estudiants que hagin cursat un grau o un màster de Bioinformàtica. En la resta dels casos, es tindrà en compte la línia de recerca en la qual la persona candidata vulgui ser admesa.

 

2. Expedient acadèmic del grau i el màster: 45 %. La comissió de selecció i seguiment valorarà dins d'aquesta condició que l'expedient del candidat o candidata sigui prou competitiu per obtenir una beca predoctoral. Si no és així, serà condició indispensable per a l'admissió en el programa que la persona sol·licitant proposi (o que el programa pugui assignar) un director o directora de tesi que pugui proporcionar una altra mena de contracte predoctoral (per exemple, amb càrrec a projecte).

 

3. Carta de motivació d'un màxim de dues pàgines en què s'especifiqui, a més de les raons per les quals vol cursar aquest doctorat, quina és la seva formació prèvia i en quina línia de recerca del programa de doctorat vol que se l'admeti; a més, haurà de proposar, si ho considera oportú, un possible director o directora de tesi: 10 %.

 

4. Entrevista: 15 %. L'entrevista es desenvoluparà en anglès i es valorarà la competència de l'idioma quant a nivell de conversa. Servirà així mateix per aclarir qualsevol dubte o informació addicional rellevant en l'àmbit curricular i d'objectius.

 

5. Activitats acadèmiques addicionals: treballs de recerca publicats i comunicacions en congressos: 10 %. 

 

La comissió de selecció i seguiment establirà una priorització de les candidatures sobre la base d'aquestes dades i ponderacions i la proposarà a la comissió acadèmica del programa, que resoldrà la llista final d'admissions. El nombre d'admissions estarà determinat pel nombre de places de nou ingrés ofertes i tindrà en compte la disponibilitat de recursos per assegurar la direcció i supervisió adequada de les tesis.

 
Calendari

Desembre de 2022: Inici de la convocatòria de beques i accés als programes de doctorat.

Febrer de 2023: Finalització del termini per el tancament de la convocatòria d'accés.

Abril de 2023: Resolució provisional dels candidats/es dels candidats/es admesos als programes i dels que han obtingut una beca UOC.

Maig de 2023: Inici període d'al·legacions.

Maig de 2023: Resolució definitiva dels candidats/es dels candidats/es admesos als programes i dels que han obtingut una beca UOC.

Juliol de 2023: Inici matrícula curs 2023-24.

Setembre de 2023: Inici de docència curs acadèmic 2023-24.

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE