El programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses fomenta, desenvolupa i canalitza la recerca sobre els àmbits relacionats amb el món de l'empresa i l'economia en general.

Data: 13 setembre 2023

Títol: Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC)

Idioma: Català, Castellà, Anglès

L'aliança estratègica entre les quatre universitats participants permet aprofitar sinergies i explotar complementarietats entre una massa crítica d'equips de recerca d'elevada qualitat. Mitjançant aquesta cooperació activa es multiplicarà la capacitat de recerca i s'obriran nous àmbits i línies de recerca en el marc dels estudis de doctorat. La singularitat de les universitats participants afegeix una llarga experiència en l'estudi de les complexitats de l'economia digital i la societat del coneixement al coneixement profund de cadascun dels àmbits relacionats amb l'anàlisi de l'empresa, així com una orientació preferent cap a l'economia aplicada.

El ritme accelerat de canvi tecnològic provoca que les habilitats demanades per a dirigir o analitzar adequadament una organització empresarial es transformin ràpidament. El programa de doctorat obre l'oportunitat per a desenvolupar unes habilitats més versàtils i complexes, atès que té una clara vocació de transferir coneixement que es pugui aplicar en el sistema productiu, sigui en forma de millores o innovacions o bé mitjançant una capacitat d'anàlisi més gran de les organitzacions i del seu entorn.

Els estudiants de doctorat trobaran en el programa una àmplia oferta de línies i mètodes de recerca que els permetrà ajustar-se a les seves inquietuds i interessos. S'integraran en grups de recerca plenament consolidats i col·laboraran amb equips que han acreditat àmpliament la seva capacitat investigadora.

L'objectiu del programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses consisteix a desenvolupar i canalitzar la recerca sobre aquest àmbit econòmic, així com sobre l'economia en general, amb una atenció especial a la gestió empresarial, el mercat laboral i el sector turístic.

El Programa de Doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.
Titulació oficial

El programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE