La durada dels estudis és d'un màxim de tres anys a temps complet i de cinc anys a temps parcial, que es compten des de l'admissió del doctorand o doctoranda en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica consideri oportunes.

Tipus d'activitat formativa

Durada

Modalitat d'ensenyament-aprenentatge

Distribució temporal

Obligatorietat

Cursos

Semestral

Virtual

Durant el període de recerca

Recomanables

Complements de formació

Semestral

Virtual

1r. curs (1r. o 2n. semestre)

Optatius

Seminaris formatius

Dos mesos

Virtual

Durant el període de recerca

Altament recomanables

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria

Semestral

Virtual

Durant el període de recerca

Optatius

Tallers

10 hores

Virtual

Durant el període de recerca

Optatius

Incorporació

Els doctorands/es admesos/es en el programa de doctorat tenen com a tutor/a, un professor/a o un investigador/a de la UOC, amb grau de doctor i amb experiència investigadora acreditada, vinculat/ada a la mateixa àrea de coneixement o temàtica, i amb un coneixement adequat del programa. El tutor/a ha d'assegurar la interacció del doctorand/a amb la Comissió Acadèmica.

El tutor/a de doctorat, tenint en compte els criteris establerts a cada programa i la formació i l'experiència de recerca prèvies del doctorand/a, s'ocupa de proposar un itinerari formatiu personalitzat a la Comissió Acadèmica. El tutor/a també col·labora amb la Comissió Acadèmica en la selecció dels professors/es o investigadors/es que assumiran la direcció de tesi. La Comissió Acadèmica pot modificar l'assignació d'un tutor/a si es donen circumstàncies justificades.

És competència del tutor/a de doctorat comunicar al doctorand/a el seu itinerari formatiu, un cop hagi estat aprovat per la Comissió Acadèmica, i també guiar-lo i acompanyar-lo en la seva adaptació a l'entorn d'aprenentatge. Li ha de proporcionar l'assessorament necessari per a la realització de l'activitat i ha de revisar regularment el document d'activitats amb la finalitat d'assegurar la consecució de les fites marcades en l'itinerari formatiu.

El tutor/a ha d'avalar el pla de recerca que el doctorand/a elabora abans d'acabar el primer any. Després, i com a mínim amb una freqüència anual, el tutor/a ha d'emetre un informe per a la Comissió Acadèmica sobre l'evolució del doctorand/a en el marc del pla de recerca aprovat.

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE