La durada dels estudis és d'un màxim de tres anys a temps complet i de cinc anys a temps parcial, que es compten des de l'admissió del doctorand o doctoranda en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica consideri oportunes.

Tipus d'activitat formativa

Durada

Modalitat d'ensenyament-aprenentatge

Distribució temporal

Obligatorietat

Cursos

Semestral

Virtual

Durant el període de recerca

Recomanables

Complements de formació

Semestral

Virtual

1r. curs (1r. o 2n. semestre)

Optatius

Seminaris formatius

Dos mesos

Virtual

Durant el període de recerca

Altament recomanables

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria

Semestral

Virtual

Durant el període de recerca

Optatius

Tallers

10 hores

Virtual

Durant el període de recerca

Optatius

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE