Requisits d'accés

Per a poder accedir al programa de doctorat, el candidat o la candidata ha de complir els requisits generals de la UOC i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que es troba en un dels supòsits següents:

 • Tenir un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
 • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) que habiliti per a l'accés a ensenyaments oficials de màster, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. En aquest supòsit, l'estudiant haurà de cursar amb caràcter obligatori els components de formació específics, tret que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari oficial en el qual, després d'haver obtingut una plaça de formació en la prova corresponent d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagi superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.
 • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, després de comprovar que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a accedir a estudis de doctorat.
 • Tenir un títol espanyol de doctor obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Ser llicenciat/a, arquitecte/a o enginyer/a i estar en possessió del diploma d'estudis avançats, obtingut segons el que disposa el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell tres del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES), d'acord amb el procediment establert en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial i per a convalidar estudis estrangers d'ensenyament superior, i el procediment per a determinar la correspondència amb els nivells del MECES dels títols oficials d'arquitecte, d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura.

 

Si no has superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, has de cursar els complements de formació que, en cada cas, determini cada programa.

Si únicament tens un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no has cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la permanència en el programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

L'idioma vehicular del programa és indistintament el català o l'espanyol, tot i que el domini de l'anglès és altament recomanable.

Requisits d'admissió

A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la Universitat, el programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses estableix els requisits específics següents:

 • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Acreditar nivells més alts (C1 o C2) es valorarà positivament.
 • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
 • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. En aquesta taula d'equivalències pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos d'anglès per assolir els nivells mínims exigits per accedir als diferents programes de doctorat.

La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell en línia, a la qual pots accedir des d'aquest enllaç. Una puntuació d'entre 72 i 94 acredita un nivell corresponent al B2 segons el MECR. Per fer aquesta prova, s'ha d'especificar el codi que correspon a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Aquest codi no eximeix l'estudiant de pagar el preu i les taxes corresponents a l'examen.

El compliment dels requisits assenyalats no garanteix l'accés al programa de doctorat. Aquests requisits són condicions necessàries per a la presentació i l'avaluació de la candidatura en la convocatòria competitiva d'accés al doctorat.

Si sol·licites alguna beca de la UOC, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. Per a altres beques, ajuts o contractes de recerca, consulta amb atenció les bases de les convocatòries, les condicions i els requisits de cada cas (nivell d'anglès i modalitat a temps parcial o temps complet).

Documentació d'accés

Si sol·licites accés a un programa de doctorat de la UOC has de presentar la documentació següent:

 • La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Una carta de presentació elaborada en anglès, que reculli (1) les motivacions que han impulsat la seva candidatura, (2) una descripció dels seus interessos de recerca d'acord a les línies i grups de recerca del programa, (3) la modalitat de formació i la seva justificació (distància o presencial), i (4) el tipus de dedicació i la seva justificació (temps complet o temps parcial).
 • Un curriculum vitae, també en anglès, en el qual s'especifiqui els programes i cursos de màster o postgrau superats per l'estudiant i relacionats amb els interessos de recerca expressats en la carta de presentació i, si escau, la seva producció científica prèvia.
 • El nom, afiliació institucional, adreça i correu electrònic de tres persones de referència.
 • Un document acreditatiu d'un nivell d'anglès equivalent a B2.2 segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües (excepte els candidats la llengua materna dels quals és l'anglès).
 • Un exemple de treball acadèmic o de recerca elaborat recentment per l'estudiant.
 • Certificats acadèmics corresponents a la formació prèvia al doctorat, en els quals constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, com també la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, si no els has aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.
 • La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Trobaràs més informació en l'apartat corresponent de la Tràmits del Campus. 

En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'ensenyament superior aliens a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i no homologades, cal autenticar el títol universitari per via diplomàtica (o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de l'Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no estiguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar la documentació amb la traducció jurada al català, espanyol o anglès. La no presentació d'aquesta documentació o el fet que les dades que contingui no concordin amb l'exposat en la sol·licitud, pot comportar la no admissió al programa de doctorat.

Una vegada revisada la documentació d'accés i acceptada la teva candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació oficial.

Criteris d'avaluació

El programa admetrà nous estudiants en els períodes establerts a aquest efecte en el calendari acadèmic. La comissió acadèmica del programa de doctorat estudiarà i avaluarà cada sol·licitud d'admissió d'acord amb els criteris d'adequació i d'excel·lència que s'inclouen a continuació. Aquests criteris serviran per prioritzar les sol·licituds en cas que la demanda de places sigui superior a l'oferta. En qualsevol cas, la puntuació mínima dels criteris d'adequació i d'excel·lència és de 60 sobre 100.

Criteri d'adequació Valoració Puntuació
Adequació a un grup de recerca                                                                                             >[0-100]

 

Criteri d'excel·lència

Valoració

Puntuació

Motivació

 

[0-25]

Expedient acadèmic

Equivalent a A: 55 punts.
Equivalent a B: 25 punts.

Equivalent a C: 10 punts.

Equivalent a D: 0 punts.

[0-50]

Experiència investigadora

Experiència i autoria o coautoria de publicacions científiques (articles o congressos): entre 15 i 25 punts.

Experiència investigadora, sense publicacions: entre 5 i 15 punts.

Sense experiència investigadora: 0 punts.

[0-25]

Calendari
Per saber el calendari específic del programa de doctorat interuniversitari d'Administració i Direcció d'Empreses, consultar la seva pàgina web oficial.
Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE