Accés obert Vols més informació?

Detall de preus de màsters universitaris


La matrícula de les assignatures que formen part d'un pla d'estudis de màster universitari es formalitza de forma semestral.

 

La UOC té la voluntat de facilitar l'accés a la universitat al màxim nombre de persones; per això, en el cas dels graus i màsters universitaris, tu decideixes el nombre d'assignatures de les que et matricules.

 

Per saber el preu dels estudis, consulta la pàgina específica de el programa que vulguis cursar.

 

Informa-t sobre les titulacions i els cursos en línia que ofereix la UOC

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com es calcula el preu de la matrícula a la UOC?

El preu es compon d'una part fixa (cada vegada que l'estudiant es matricula) i una part variable (en funció del nombre de crèdits de què es matricula).

A les titulacions universitàries oficials de l'Espai Europeu d'Educació Superior, la unitat de mesura de les assignatures és el crèdit. Un crèdit equival a 25 hores i inclou tant les hores destinades a ensenyaments teòrics i pràctics, com altres activitats acadèmiques que l'estudiant ha de realitzar per superar l'assignatura de forma satisfactòria.

 

Preus vigents per al curs acadèmic 2020-2021 (subjectes a revisió anual)

Preus per a estudiants amb nacionalitat fora de la Unió Europea sense residència a Espanya. Tindran la mateixa consideració que els països de la UE: Andorra, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.

Els estudiants amb nacionalitat de fora de la Unió Europea sense residència a l'Estat espanyol no poden beneficiar-se de la subvenció pública, motiu pel qual els preus indicats a les taules han de multiplicar-se per 1,5.

 

Preu fix (per matrícula) Preu
Gestió de la matrícula i de l'expedient 54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge 89,05 €

 

 

 

 

Preu variable (per crèdit) Preu
Preu del crèdit amb bonificació UOC per a Tipus màsters deTipus 1 34,06 €
Preu del crèdit amb bonificació UOC per a màsters de Tipus 2 35,76 €
Preu del crèdit amb bonificació UOC per a màsters de Tipus 3 37,47€
Preu del crèdit per a màsters habilitants 34,06 €
Eines i recursos per a l'aprenentage  13,30 €

 

El preu per crèdit així com el de la gestió de matrícula i de l'expedient està fixat pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant un Decret que s'aprova cada curs acadèmic. Aquest Decret determina els preus públics dels serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC.

El concepte d'Eines i recursos per a l'aprenentatge correspon als continguts i eines tecnològiques necessàries per a desenvolupar les activitats d'aprenentatge que la UOC posa a l'abast dels seus estudiants des de les aules i per mitjà de la Biblioteca i els entorns virtuals d'aprenentatge. Poden ser creats per la UOC o bé externs, de propietat aliena a la UOC amb adquisició prèvia o gestió de drets o llicències.

Es prioritzen els recursos d'aprenentatge digitals, però alguns recursos de proveïdors aliens a la UOC només són en suport analògic. En aquest cas, estan sotmesos a un IVA del 4%, associat a l'enviament, a diferència dels recursos digitals que n'estan exempts. Si, excepcionalment, cal enviar els recursos en suport físic, no hi ha cost afegit.

El concepte de Serveis de suport a l'aprenentatge correspon al manteniment de tots els serveis indispensables per al desenvolupament de la docència, de les infraestructures físiques i tecnològiques i l'atenció personalitzada que la Universitat posa a disposició de l'estudiant al llarg del semestre (entorn virtual, proves d'avaluació, seus territorials, etc.).

Consulteu els apartats Descomptes i Increments del vostre programa per obtenir el detall d'altres particularitats que poden fer variar el preu.

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 21 de juny inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Descomptes

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.