Beques per a persones refugiades, sol·licitants d'asil o apàtrides

Les beques per a persones refugiades, sol·licitants d'asil apàtrides estan adreçades a aquelles persones que tingueu la condició de refugiades, demandants d'asil o apàtrides. Es convoquen 28 beques per cobrir l'import de matrícula de diversos programes pel primer semestre del curs 2020-2021:

 
 • ·7 beques per especialitzacions

 • ·6 beques per a cursos d'idiomes

 • ·15 beques per a assignatures lliures

 

 A aquestes beques hi podeu optar aquelles persones que compliu els següents requisits:

 • ·Ser majors de 18 anys.

 • ·Tenir la condició de persona refugiada, sol·licitant d'asil o apàtrida a data de presentació de les sol·licituds.

 • ·Tenir accés regular a Internet i disponibilitat d'ordinador o portàtil.

 • ·Disposar de competències en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a nivell mig.

 • ·En el cas d'optar a assignatures la docència de les quals s'imparteixin en espanyol o en anglès, serà necessari tenir domini de l'idioma.

 • ·En el cas d'optar a un programa d'especialització o una assignatura lliure la docència del qual s'imparteixi en espanyol o en anglès, tenir un coneixement i un domini de la llengua de docència equivalent, com a mínim, al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MECR). S'han de tenir presents les consideracions especificades en l'annex I de la convocatòria

 • ·En el cas d'optar a un curs d'idiomes s'han de tenir presents les consideracions especificades en l'annex I de la convocatòria.
 

Queden excloses de la convocatòria aquelles persones que se n'hagin beneficiat en convocatòries anteriors i no hagin fet seguiment del programa formatiu al que van optar.

S'acceptaran les candidatures d'aquelles persones becades a convocatòries anteriors i que hagi fet seguiment del programa formatiu al què van optar, independentment de la qualificació final obtinguda.

Una mateixa persona podrà ser adjudicatària un màxim de 4 edicions comptades des de la seva primera adjudicació. Les següents postulacions seran rebutjades.

Quedaran excloses de les beques aquelles persones que s'hagin presentat a altres beques internacionals que ofereix la UOC, com ara OEA, ICETEX i SENESCYT o similars.

L'òrgan de selecció valorarà les candidatures de les persones candidates que compliu amb els requisits i puntuarà la vostra carta de motivació amb un màxim de 8 punts.

 

La quantitat individual de la beca cobreix el 100% de l'import de la matrícula, ja sigui del programa d'especialització, del curs d'idioma o de l'assignatura lliure de la UOC que hagueu escollit cursar.

La bonificació no serà aplicable a l'import que s'ha d'abonar en segones i posteriors matrícules d'un mateix crèdit, ni serà acumulable a altres descomptes de la UOC.

Tanmateix, el descompte només s'aplicarà al semestre de referència de la convocatòria, i per tant no es podrà posposar, ajornar o fraccionar per a posteriors semestres.

 

Per sol·licitar una beca per a persones refugiades, sol·licitants d'asil o apàtrides, seguiu els següents passos:

Primer. Ompliu el formulari de sol·licitud de beca (bases de la convocatòria disponibles a la seu electrònica).

Segon. Envieu per correu electrònic i en un únic document la documentació acreditativa a l'adreça global_access@uoc.edu. Ha d'incloure:

1. Comprovant de la sol·licitud d'asil o altra documentació on quedi reflectida la vostra condició de refugiat/da o apàtrida, segellat per l'autoritat competent del país on s'hagi sol·licitat.

 

2. Carta de recomanació d'una ONG o entitat que ofereixi suport a les persones refugiades, apàtrides o en procés de sol·licitud d'asil.

 

3. Declaració jurada que acrediti la situació de necessitat econòmica que impossibiliti a la persona candidata fer-se càrrec de les despeses de matrícula del curs. S'adjunta un model a l'annex II de la convocatòria

 

4. Carta de motivació de mínim 350 paraules on la persona interessada ha d'indicar els següents aspectes:

 
 • ·Informació bàsica. País d'origen i de residència. Especifiqueu si disposeu de residència fixa durant el curs. També, el programa al que opteu per a la beca (assignatura, curs d'idioma, especialització). Quines motivacions teniu per sol·licitar la beca i quines expectatives teniu en relació amb el curs; i com heu conegut el programa de beques.

 • ·Informació acadèmica. Nivell d'estudis actual, quan va ser l'últim cop que s'ha cursat algun estudi, en quin país i ciutat, i coneixements d'idiomes i nivell dels mateixos.

 • ·Accés i domini de tecnologia. Si es té accés a un ordinador amb connexió a internet i webcam per connectar-s'hi regularment. També si coneix el model educatiu de la UOC.

 • ·Entorn d'estudi i organització del temps. Si té disponibilitat per dedicar unes 20 hores setmanals a l'estudi. Cal indicar les ocupacions principals del dia en quins moments i llocs té previst estudiar.

 • ·Entorn social. Indicar si compta amb el suport d'una institució o organització o qualsevol aspecte que es consideri comentar.

 

5. En el cas d'optar a programes d'especialització o assignatures lliures amb docència en espanyol:

 

a. Les persones candidates procedents de països o zones geogràfiques on l'espanyol sigui l'idioma oficial, no hauran d'acreditar el nivell de coneixement de l'idioma.

 

b. Les persones candidates procedents de països o zones geogràfiques on l'espanyol no sigui l'idioma oficial podran acreditar-lo d'alguna de les següents formes:

 • ·Si es disposa d'això, fotocòpia del títol o certificat que acrediti un domini de la llengua de docència equivalent, com a mínim, al B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER).

 • ·Si no esteu en possessió de cap titulació o certificat es podrà acreditar el nivell mitjançant la realització de la següent prova de nivell: Prova de nivell d'espanyol 

 

6. En el cas d'optar a programes d'especialització o assignatures lliures amb docència en anglès:

a. Les persones candidates procedents de països o zones geogràfiques on l'anglès sigui l'idioma oficial, no hauran d'acreditar el nivell de coneixement de l'idioma.

b. Les persones candidates procedents de països o zones geogràfiques on l'anglès no sigui l'idioma oficial podran acreditar-lo d'alguna de les següents formes:

 • Si es disposa d'això, fotocòpia del títol o certificat que acrediti un domini de la llengua de docència equivalent, com a mínim, al B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER).

 • Si no esteu en possessió de cap titulació o certificat es podrà acreditar el nivell mitjançant la realització de la següent prova de nivell: Prova de nivell d'anglès

 

Únicament les persones candidates que realitzin les proves de nivell hauran d'enviar una captura de pantalla del resultat al correu electrònic global_access@uoc.edu juntament amb la documentació citada anteriorment.

 

7. Documentació addicional no obligatòria ni excloent:

a. Si es disposa d'això, en el cas d'optar a programes d'especialització, fotocòpia del títol universitari oficial, o del resguard de pagament de les taxes d'expedició del títol, o d'un certificat substitutori del títol.

b. En el cas que la persona candidata consideri que pot aportar altra documentació addicional d'interès, pot adjuntar-la a la resta de la documentació requerida. Són exemples: certificats o diplomes de cursos o voluntariat, cartes de recomanació (amb data posterior a la publicació), Currículum Vitae, etc.

 

Quedaran excloses de les presents beques aquelles persones que no hagin presentat la documentació acreditativa de la seva candidatura en un únic document, com s'especifica en l'apartat 2 de la convocatòria.

Quedaran excloses de les presents beques i de futures edicions aquelles persones que hagin presentat cartes de motivació plagiades d'altres candidats.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 3 de juliol de 2020 de juliol, inclòs. Es realitzaran entrevistes telefòniques obligatòries a les persones preseleccionades amb la finalitat d'assegurar que compleixen amb els requisits. En el cas de detectar incoherències es restaran un màxim de 4 punts de la carta de motivació.

En el cas de no localitzar la persona preseleccionada després de tres [3] intents de contacte, es descartarà la seva candidatura. Les entrevistes es realitzaran els dies 6, 7 i 8 de juliol de 2020.

 Consulteu els programes formatius que són objecte d'aquestes beques a les bases de la convocatòria.
 

Un cop valorades i ordenades les sol·licituds, el vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, o la persona que el substitueixi, formularà una proposta d'adjudicació provisional així com una llista d'espera.

L'adjudicació provisional de les beques es farà pública, també a la seu electrònica, el dia 10 de juliol de 2020

L'adjudicació definitiva de les beques es farà pública a la seu electrònica el dia 14 de juliol de 2020.