Beca d'equitat

La Generalitat de Catalunya estableix que les universitats públiques i la UOC convoquin les beques anomenades d'equitat. La pretensió d'aquestes beques és garantir el principi d'equitat per tal que, segons el nivell de renda familiar, l'aportació dels estudiants sobre el preu públic del crèdit amb docència que es matriculi per primera vegada es redueixi en el percentatge que estableixi la convocatòria.

Actualment, aquest percentatge es mou entre el 10 i el 80% en el cas dels graus i entre el 5 i el 25% en el cas dels màsters universitaris que habiliten per a l'exercici professional.

 

  • Estudiants que formalitzin la matrícula en un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol oficial de grau o de màster universitari que habiliti per a l'exercici professional.

  • No poden sol·licitar la beca d'equitat les persones que estan en possessió d'alguna titulació universitària oficial del mateix nivell o d'una de superior o que compleixin els requisits legals per a obtenir-la. Poden sol·licitar la beca els estudiants amb títols universitaris obtinguts únicament en universitats privades o centres adscrits.

 

  • Tenir la nacionalitat espanyola.

  • En el cas dels estrangers (comunitaris i no comunitaris), cal que el sol·licitant o algun dels seus sustentadors principals hagi treballat a Espanya al llarg de l'any de sol·licitud de la beca. A més a més, els estrangers no comunitaris han d'acreditar la condició de residència.

 

Cal no superar els trams de renda familiar disponible i els trams de patrimoni establerts a la convocatòria.

Aquesta minoració quedarà subjecta a les disponibilitats pressupostàries.

 

La reducció del preu públic depèn del tram que us correspongui en funció de la vostra renda familiar. Recordeu que només es pot sol·licitar la reducció del preu públic dels crèdits docents que es matriculin per primera vegada.

 

Tram de renda familiar Reducció en el preu del crèdit amb docència que es matriculi per primera vegada (graus universitaris) Reducció en el preu del crèdit amb docència que es matriculi per primera vegada (màsters universitaris que habiliten per a l'exercic professional)

 

Tram 1

Tram 2

Tram 3

Tram 4

Tram 5

 

80%

70%

30%

20%

10%

 

25%

20%

15%

10%

5%

 

Per què escollir la UOC?