Accès obert Vols més informació?

Fonaments psicosocials del comportament humà

Assignatura

Presentació

Aquesta assignatura és la base i el punt de partida per l'estudi psicosocial del comportament humà. Les situacions, com a professionals o graduats, en les quals s'analitzen o s'intervé en els processos socials, són molt riques i variades.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 18 setembre 2019

Però per entendre'ls, és imprescindible conèixer aquests processos. Amb aquesta finalitat, aquesta assignatura pretén ensenyar-vos a abordar la realitat quotidiana des d'una perspectiva integrada; és a dir, posant un especial èmfasi en destacar la naturalesa social dels fenòmens psicològics. Per tant, el seu objectiu és explicar la realitat partint de la base que els processos psicològics són indissociables dels processos socials.

Ara bé, l'enfocament que sovint segueix, no respon a la lògica del sentit comú. Per aquest motiu, puntualment, pot resultar difícil la seva comprensió. Així les coses, és del tot recomanable que tingueu una actitud oberta a la reflexió i al qüestionament de tot allò que pensem que és ben evident.

La psicologia social és una disciplina de les ciències socials que estudia les relacions entre els subjectes i l'entorn en el qual s'insereixen. En aquest sentit, els factors històrics, culturals, contextuals, socials i polítics assumeixen un paper destacat. La psicologia, com a disciplina científica, històricament s'ha interessat en estudiar els fenòmens psíquics i ha posat, a voltes, poca atenció en els factors socials que influeixen al subjecte. Hi ha una multitud de definicions sobre el seu objecte d'anàlisi. Algunes d'aquestes definicions emfasitzen la necessitat de buscar les causes del comportament i del pensament dels individus en situacions socials concretes; d'altres plantegen que aquesta disciplina és la ciència del conflicte entre l'individu i la societat; i també n'hi ha que postulen que l'objecte de la psicologia social està en els fenòmens relacionats amb la ideologia i la comunicació. Això no obstant, sigui quina sigui la definició de què partim, en totes aquestes hi ha una preocupació comuna: mostrar les determinacions socials i culturals que tenen els fenòmens psicològics. Així, la psicologia social esdevé la matèria que estudia com els processos psicològics i les accions, relacions, interaccions, etc., de la nostra vida quotidiana s'han de concebre i analitzar dins els marcs socials i culturals en els quals sempre es donen.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Entendre en què consisteix la disciplina de la psicologia social, el seu objecte d'estudi, i psicologia socialtambé les diferents perspectives que la componen.
 2. Comprendre i reflexionar sobre la constitució mútua entre el que és psicològic i el que és social.
 3. Introduir la dimensió sociohistòrica en la conformació i comprensió de la realitat psicològica i social.
 4. Aprendre a elaborar explicacions sobre els fenòmens socials d'acord amb les diferents perspectives de la psicologia social.
 5. Reflexionar sobre les implicacions i els efectes que produeixen les diferents concepcions i explicacions que elaborem d'un determinat fenomen social.
 6. Comprendre el concepte d'identitat social des dels diferents enfocaments que ofereixen les perspectives psicosocials sobre la identitat.
 7. Identificar i reconèixer les diferències i les procedències de les teories i definicions implicades en l'estudi de la identitat.
 8. Identificar i reconèixer les diferències de les teories i conceptualitzacions implicades en l'estudi de les actituds.
 9. Entendre el canvi d'enfocament que comporta interpretar les actituds des d'una perspectiva més tradicional i des d'una perspectiva discursiva.
 10. Reflexionar sobre les implicacions i conseqüències que tenen els discursos en la construcció de la nostra realitat quotidiana.
 11. Comprendre els conceptes principals vinculats a l'estudi de la influència social.
 12. Proporcionar elements d'interpretació psicosocials als processos que estudiareu al llarg de la carrera.
 13. Saber situar els diferents conceptes i teories dins els corrents de la psicologia social.
 14. Saber utilitzar els conceptes de l'assignatura de manera argumentada i entenedora.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat per a analitzar els processos de construcció dels individus i de les seves realitats socials en el món contemporani.
 2. Capacitat per a identificar i reconèixer els principis i processos psicosocials que expliquen el comportament de les persones, dels grups el que és socialo de les organitzacions.
 3. Capacitat per a comparar i posar en relació conceptes, models i posicions teòriques diferents.

Continguts

Mòdul 1. El com i el perquè de la psicologia social

 • La dimensió social.
 • La genealogia de la psicologia social.
 • Les gran orientacions teòriques de la psicologia social.
 • Per a què serveix la psicologia social.

Mòdul 2. La identitat (el self)

 • Identitat personal i identitat social.
 • L'experiència de la identitat: Qui sóc jo?
 • Identitat i categories socials.
 • La presentació del jo i la gestió d'impressions.
 • Identitat i interacció simbòlica.

Mòdul 3. La interacció social

 • El problema de la interacció social: tres conceptes explicatius.
 • Les relacions interpersonals, l'agressivitat i l'altruisme: il·lustracions sobre la interacció social.

Mòdul 4. Naturalesa i organització de les actituds

 • Naturalesa de les actituds.
 • Canvis d'actituds.
 • Cap a una comprensió social de les actituds.

Mòdul 5. Influència, conformitat i obediència

 • El procés de normalització.
 • Factors socials en la percepció.
 • Influència de la majoria: conformitat.
 • Influència de la minoria: innovació.
 • Obediència a l'autoritat.

Recursos per a l'aprenentatge

Per a la realització de l'assignatura, els alumnes compteu amb diferents materials didàctics que serveixen de suport al material didàctic en paper. El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seu seguiment, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències establertes. En aquest sentit, assenyalar que estructura els continguts centrals de l'assignatura en diferents mòduls que es presenten en format paper i en pdf. Alhora, cada mòdul consta d'una introducció sobre la qüestió que tracta, així com d'una presentació que s'ocupa de centrar la temàtica i d'entendre-la en el seu context de producció.

Més enllà, és important destacar el primer apartat dels materials que, sota l'epígraf Orientacions conceptuals de l'assignatura, és una introducció general, integrada i detallada de tota la matèria. Aquesta guia us ha de servir al llarg de tot l'estudi de l'assignatura. Això vol dir que és necessari i molt recomanable llegir-la vàries vegades: abans d'endinsar-se en els continguts de l'assignatura, durant la lectura de cada mòdul per repassar els punts de la guia que fan referència a cadascun d'ells, i en acabar l'estudi de l'assignatura per recordar-ne els punts principals.

El material complementari de l'assignatura, pensat per aprofundir en alguns temes tractats durant el curs, es troba disponible a l'aula, en l'apartat de Recursos, materials i fonts Materials de l'assignatura. En concret, el recull de lectures que es poden consultar són les següents:

 • Darley, J. M. i Batson, C. D. (1973). From Jerusalem to Jericho: a study of situational and dispositional variables in helping behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 27, 1. Washington DC, USA: American Psychological Association (APA).
 • Canto, J. (1994). Psicología social e influencia: Estrategias de poder y proceso de cambio (pàg. 19-34, 43-51, 53-65). Málaga: Ediciones Aljibe
 • Gergen, K. J. (1998). La Psicología Social como Historia. Anthropos, 177, 39-49.
 • Zimbardo, P. G. (1999). L'experiment de la presó de Stanford: un estudi de simulació de la psicologia de l'empresonament. www.prisonexp.org.
 • Martín-Baró, I. (1996). Entre el individuo y la sociedad. A I. Martín-Baró. Acción e ideología. Psicología social desde centroamérica. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
 • Ibáñez, T. (1983). Vademecum bibliográfico del psicólogo social. Precedido de algunas anotaciones acerca de la psicología social. Barcelona: Bellaterra.
 • Martín-Baró, I. (1996). Violencia y agresión social. A Martín-Baró, I. Acción e ideología. Psicología social desde centroamérica. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
 • Turner, A. J. (1990) (ed). Conducta de masa como acción social. A A. J. Tuner.  Redescubrir el grupo social (pàg. 235-273). Madrid: Morata

A banda d'aquests materials, és possible que cada activitat d'avaluació continuada (PAC) requereixi de materials ad hoc. En cas de no poder-vos-els proporcionar directament, rebreu les indicacions de com aconseguir-los.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Josep Vivas Elias

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 329,00 €

Propera matrícula:
maig 2019

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació