Accès obert Vols més informació?

Règim dels ingressos públics

Assignatura

L'assignatura Règim dels ingressos públics examina, en primer lloc, els principis constitucionals que regeixen en l'àmbit tributari i que constitueixen un dels límits del poder financer dels diferents nivells de la Hisenda territorial (estatal, autonòmic i local). A continuació, s'analitzen les diferents formes de creació de les normes tributaries, especialment les especialitats pròpies de l'àmbit tributari, la repercussió dels tractats internacionals i el dret de la Unió Europea.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 febrer 2019

Aquest estudi de les normes tributàries es completa amb els criteris tant d'interpretació com d'aplicació de les normes tributàries i la seva eficàcia en el temps i en l'espai. Així mateix, s'aborda l'estudi dels ingressos públics, especialment dels tributaris, als quals es dedica una atenció especial.

En segon lloc, després de la delimitació del tribut en el conjunt d'ingressos públics i els principis que el presideixen, s'aborda l'anàlisi dels elements d'identificació (fet imposable i obligats tributaris) i de quantificació (base imposable i liquidable, tipus de gravamen i deute tributari) que el componen. Així mateix, s'estudien les diferents formes d'extinció de les obligacions tributàries.

Finalment, s'analitzen els procediments d'aplicació dels tributs i de revisió dels actes de naturalesa tributaria. Així, després d'examinar els principis generals i les normes comunes de l'aplicació dels tributs, s'analitza el procediment de gestió (dirigit a la quantificació i també a la comprovació dels deutes tributaris), el d'inspecció, el de recaptació i els de revisió. A més, s'estudien les infraccions i sancions tributàries, i el procediment sancionador.

 

Objectius i competències

Competències transversals:

 1. Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 2. Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de forma òptima.
 3. Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 4. Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 5. Tenir capacitat de lideratge i de treball en equip.

 

Competències específiques:

 1. Identificar i comprendre l'estructura i el funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 2. Conèixer l'estructura, l'organització i el funcionament de les diferents administracions públiques.
 3. Identificar els pressupòsits teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, com també de les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
 4. Dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans a les administracions públiques.
 5. Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, com també el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
 6. Entendre i aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les administracions públiques.
 7. Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i la gestió dels recursos públics, i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics.
 8. Entendre, interpretar i gestionar els recursos economicofinancers de les administracions públiques.
 9. Comprendre les principals institucions juridicoprivades, el seu contingut i la seva evolució històrica.
 10. Reconèixer i analitzar les principals estructures polítiques i legals de la Unió Europea.

 

Continguts

 • Introducció al dret tributari
 • Elements dels tributs
 • Procediments tributaris
 • Ingressos públics i tributs

 

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 326,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació