Accès obert Vols més informació?

Els serveis socials formen part de les estratègies d'intervenció social de l'Estat del Benestar que, juntament, amb el sistema de la seguretat social, la sanitat, l'educació, l'habitatge, les polítiques públiques de tipus ocupacional i la protecció contra l'atur, tenen per objecte garantir la igualtat dels drets i les oportunitats a tota la ciutadania, i millorar la seva qualitat de vida.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 15 setembre 2021

És per això que, en el Grau d'Educació Social es fa necessari proposar una assignatura que permeti realitzar l'anàlisi d'un dels pilars bàsics del sistema de protecció social. Tradicionalment, els serveis socials fan referència a totes aquelles actuacions que proveeixen de serveis a les persones i són hereus de les formes més antigues de beneficència pública i assistència social que van tenir el seu origen en la caritat desenvolupada per les institucions religioses i les diverses formes de solidaritat i cooperació que van sorgir en el sí del moviment obrer. Amb el temps, el desenvolupament de diverses disposicions jurídiques ha permès que el tractament de les necessitats socials passi a ser de responsabilitat pública amb l'objectiu de pal·liar les situacions de desigualtat social. En el nostre país, els serveis socials han anat adquirint major pes específic dins del sistema de protecció social. Si durant el període de la transició democràtica es van fer importants esforços per la universalització de la sanitat i l'educació, en l'actualitat li toca el torn al sistema de serveis socials, tal i com posa de manifest l'aprovació de la Llei de l'Estat 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i la Llei catalana 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Ambdues lleis representen un avenç en el reconeixement del dret als serveis socials de totes les persones. Tal i com es pot llegir en el preàmbul de la Llei 12/2007, aquest reconeixement es fa palès en una doble direcció: << (...) en primer lloc, vol garantir el dret a la igualtat d'accés, defensant la igualtat d'oportunitats per a accedir als serveis socials com un instrument d'autonomia per a gaudir d'una integració real en la societat. En segon lloc, vol fomentar la solidaritat, garantint l'atenció prioritària a les persones que, per motiu de llur minoria d'edat, dependència o situació de risc o de vulnerabilitat, necessiten els serveis socials per a compensar els dèficits que experimenta llur qualitat de vida >>. Els serveis socials ofereixen el marc (tot i que no és l'únic) des del que es realitza la intervenció social mitjançant actuacions operatives de caràcter assistencial, promocional i transformadora, tenint en compte principis com la prevenció, la dimensió comunitària, l'atenció integral i personalitzada, la promoció de l'autonomia, la normalització, el respecte a la dignitat de les persones, la continuïtat de l'atenció, la integració i la cohesió social. Aquestes actuacions proposen prestacions de diferents tipus (bàsicament tècniques, però també econòmiques) i una classificació de modalitats de servei que esdevenen útils per a la confecció de catàlegs i carteres de prestacions i serveis, una tasca que també es recolza en una sistemàtica gestió del coneixement a partir de l'aportació de l'experiència dels professionals, així com de la investigació, el desenvolupament i la innovació. El personal professional que treballa en el camp dels serveis socials és un element cabdal del conjunt del sistema de serveis socials. La seva organització ha de seguir un criteri interdisciplinari per a oferir una atenció integrada i és d'acord a aquest criteri que el professional de l'educació social esdevé una de les seves figures principals. A l'educador social no només el trobem en gran part del serveis del sistema de serveis socials, sinó que la seva presència està contribuint a definir noves pràctiques professionals en l'ampli camp del treball social. Aquesta assignatura us permetrà conèixer els aspectes més importants vinculats a l'evolució històrica del serveis socials, què s'entén en l'actualitat per serveis socials tenint en compte les actuacions bàsiques i les diferents tipologies de serveis i com s'estructura el sistema de serveis socials en el nostre país. Al mateix temps, podreu comprovar com el sistema català de serveis socials s'ha convertit en pocs anys en un veritable motor econòmic, un sector emergent capaç de generar nous llocs de treball en un context de crisi com l'actual, a l'hora que està cridat a desenvolupar-se encara molt més en el futur, com posen en relleu l'augment de necessitats d'atenció social actuals i les perspectives demogràfiques de la nostra societat. Se us convidarà, per tant, a reflexionar sobre les noves estratègies que permetin afrontar la reestructuració del sistema per fer-lo més eficient i sostenible, en uns temps en els que els serveis socials ja no treballen en l'antic model de beneficència, sinó en un model de serveis en un mercat obert.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Conèixer els aspectes més importants vinculats a l'evolució històrica de l'estat de benestar i els serveis socials.
 2. Definir el què s'entén per serveis socials.
 3. Descriure l'estructuració d'un sistema de serveis socials i els àmbits i els principis generals d'actuació.
 4. Conèixer les diferents fonts de finançament i els conceptes de provisió i producció dels serveis.
 5. Conèixer els drets i els deures dels usuaris.
 6. Descriure les diferents tipologies de serveis i les actuacions bàsiques que duen a terme.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen a l'ésser humà com a protagonista de l'educació.
 2. Anàlisi i síntesi.
 3. Comunicació efectiva per diferents mitjans i en diversos contextos.
 4. Gestió de la informació.
 5. Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat.
 6. Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses.
Continguts

L'assignatura s'estructura en "Mòduls didàctics" dissenyats a partir dels diferents aspectes, antecedents i actualitat que configuren els Serveis Socials.

Mòdul I. ASPECTES CONCEPTUALS

 1. Una aproximació als serveis socials
 2. Les dimensions operatives dels serveis socials
 3. Definició operativa

El mòdul didàctic 1, com a mòdul introductori, tracta de la naturalesa dels serveis socials i del seu funcionament, presentant una definició oprativa dels mateixos, que serveixi de referència per a l'estudi. Diferencia entre els aspectes substantius (subjectes, drets, requisits, contingut, funcions, etc.) i els organitzatius (el sistema, la xarxa, etc.). Així també, l'estudi de les dimensions que concorren en els serveis socials constitueixen una altra pauta bàsica per al coneixement i l'anàlisi del sector.

Mòdul II. ANTECEDENTS

 1. Visió històrica
 2. La gestació dels serveis socials

El mòdul didàctic 2 engloba els antecedents, desenvolupant una revisió històrica des del concepte de la pobresa i la caritat medieval, els canvis socials, econòmics, demogràfics, etc. que es van produir a partir del renaixement per dirigir-se a l'aprovació i definició de la llei de la beneficència: responsabilitats i abast, la greu situació de la infància i la regularització de mesures especifiques, els canvis en l'època de la industrialització i les repercussions en la qüestió social i política que transcorren fins la transició democràtica. Aquests precedents s'enllacen amb el moment de la gestació dels serveis socials moderns, que s'inicia amb el nou model d'estat social que crea la Constitució espanyola i que els estatuts d'autonomia i les lleis de serveis socials desenvolupen i concreten. Visió històrica dels serveis socials imprescindible per entendre la seva evolució fins arribar als grans debats del 2005 que han obert una nova etapa dels serveis socials a partir del 2006.

Mòdul III. ELS SERVEIS SOCIALS ACTUALS (I)

Envers un nou model de serveis socials

 1. La situació a nivell internacional i les noves propostes
 2. Els debats i els plantejaments innovadors estatals i autonòmics
 3. Les iniciatives i els canvis a Catalunya

El mòdul didàctic 3 exposa els trets bàsics d'un nou model de serveis socials que es considera que neix amb el nou segle, fruit d'un llarg període de debats i reflexions produïts a les darreres dècades del segle XX. Mostra una selecció i recopilació dels textos legals i tècnics a escala internacional, estatal i autonòmica, posant de manifest un canvi de tendències en serveis socials. D'aquesta manera, el mòdul situa i descriu el moment d'inflexió dels serveis socials moderns i facilita el pas des de l'etapa dels serveis socials inicials (1975-2005) a la de serveis socials actuals, basats en noves tendències fonamentades en el reconeixement dels drets.

Mòdul IV. ELS SERVEIS SOCIALS ACTUALS (II)

Els serveis socials de Catalunya

 1. Introducció
 2. Principis rectors
 3. Objectius i funcions
 4. Accés als serveis socials
 5. Drets i deures
 6. Planificació
 7. Sistema de serveis socials de Catalunya
 8. Organització: estructuració funcional i territorial
 9. Cartera de serveis socials
 10. Distribució competencial i de responsabilitats públiques
 11. El sector privat
 12. Finançament
 13. Inspecció i règim disciplinari
 14. Participació cívica
 15. Recerca i formació

El mòdul didàctic 4 explica l'última fase en què es desenvolupa la  regulació dels serveis socials actuals a Catalunya. Es dóna una visió des de la vessant legislativa, atesa la novetat de la majoria de les normes, algunes d'elles encara en fase de desplegament. L'actualitat dels nous serveis socials es veu reforçada per la nova llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, a la Convenció dels drets dels infants, i a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat a nivell internacional i ratificades per l'estat Espanyol, entre d'altres lleis de protecció a les dones contra la violència de gènere, els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, etc., atenent la relació que tenen amb els serveis socials en quant als principis rectors, els objectius i funcions, l'accés, els drets i deures, la planificació, l'organització, l'estructuració dels serveis, la cartera de serveis, la distribució competencial, les responsabilitats públiques i del sector privat, el finançament, els efectes legals i la participació ciutadana.

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Asunción Pié Balaguer

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €

Matrícula oberta:
últims dies

Matricula't

Inici de docència: setembre 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.