Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Serveis socials i tercer sector

Presentació

Els serveis socials formen part de les estratègies d'intervenció social de l'Estat del Benestar que, junt amb el sistema de la seguretat social, la sanitat, l'educació, l'habitatge, les polítiques públiques de tipus ocupacional i la protecció contra l'atur, tenen per objecte garantir la igualtat de drets i d'oportunitats a tota la ciutadania i millorar la seva qualitat de vida. És per això que en el Grau de Psicologia es fa necessari proposar una assignatura que permeti realitzar l'anàlisi d'un dels pilars bàsics del sistema de protecció social.

Crèdits: 3 ECTS

Duració: 75 hores

Inici: 16 setembre 2020

Tradicionalment, els serveis socials fan referència a totes aquelles actuacions que proveeixen de serveis a les persones i són hereus de les formes més antigues de beneficència pública i assistència social que van tenir el seu origen en la caritat desenvolupada per les institucions religioses i les diverses formes de solidaritat i cooperació que van sorgir en el sí del moviment obrer. Amb el temps, el desenvolupament de diverses disposicions jurídiques ha permès que el tractament de les necessitats socials passi a ser de responsabilitat pública amb l'objectiu de pal·liar les situacions de desigualtat social.

En el nostre país, els serveis socials han anat adquirint major pes específic dins del sistema de protecció social. Si durant el període de la transició democràtica es van fer importants esforços per la universalització de la sanitat i l'educació, en l'actualitat li toca el torn al sistema de serveis socials, tal i com posa de manifest l'aprovació de la Llei de l'Estat 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i la Llei catalana 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Ambdues lleis representen un avenç en el reconeixement del dret als serveis socials de totes les persones. Tal i com es pot llegir en el preàmbul de la Llei 12/2007, aquest reconeixement es fa palès en una doble direcció: «(...) en primer lloc, vol garantir el dret a la igualtat d'accés, defensant la igualtat d'oportunitats per a accedir als serveis socials com un instrument d'autonomia per a gaudir d'una integració real en la societat. En segon lloc, vol fomentar la solidaritat, garantint l'atenció prioritària a les persones que, per motiu de llur minoria d'edat, dependència o situació de risc o de vulnerabilitat, necessiten els serveis socials per a compensar els dèficits que experimenta llur qualitat de vida.»

Els serveis socials ofereixen el marc (tot i que no és l'únic) des del que es realitza la intervenció social mitjançant actuacions operatives de caràcter assistencial, promocional i transformadora, tenint en compte principis com la prevenció, la dimensió comunitària, l'atenció integral i personalitzada, la promoció de l'autonomia, la normalització, el respecte a la dignitat de les persones, la continuïtat de l'atenció, la integració i la cohesió social. Aquestes actuacions proposen prestacions de diferents tipus (bàsicament tècniques, però també econòmiques) i una classificació de modalitats de servei que esdevenen útils per a la confecció de catàlegs i carteres de prestacions i serveis, una tasca que també es recolza en una sistemàtica gestió del coneixement a partir de l'aportació de l'experiència dels professionals, així com de la investigació, el desenvolupament i la innovació.

El personal professional que treballa en el camp dels serveis socials és un element cabdal del conjunt del sistema de serveis socials. La seva organització ha de seguir un criteri interdisciplinari per a oferir una atenció integrada i és d'acord a aquest criteri que el professional de la psicologia esdevé una de les seves figures principals. Al psicòleg no només el trobem en gran part del serveis del sistema de serveis socials, sinó que la seva presència està contribuint a definir noves pràctiques professionals en l'ampli camp l'acció social.

Aquesta assignatura us permetrà conèixer els aspectes més importants vinculats a l'evolució històrica del serveis socials, què s'entén en l'actualitat per serveis socials tenint en compte les actuacions bàsiques i les diferents tipologies de serveis i com s'estructura el sistema de serveis socials en el nostre país. Al mateix temps, podreu comprovar com el sistema català de serveis socials s'ha convertit en pocs anys en un veritable motor econòmic, un sector emergent capaç de generar nous llocs de treball en un context de crisi com l'actual, a l'hora que està cridat a desenvolupar-se encara molt més en el futur, com posen en relleu l'augment de necessitats d'atenció social actuals i les perspectives demogràfiques de la nostra societat. Se us convidarà, per tant, a reflexionar sobre les noves estratègies que permetin afrontar la reestructuració del sistema per fer-lo més eficient i sostenible, en uns temps en els que els serveis socials ja no treballen en l'antic model de beneficència, sinó en un model de serveis en un mercat obert.

Per altra banda, aquesta assignatura oferirà també una breu descripció del tercer sector ja que les entitats que hi treballen cada vegada tenen més protagonisme a l'hora d'intervenir i avaluar les necessitats dels col·lectius amb risc d'exclusió social.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Conèixer els aspectes més importants vinculats a l'evolució històrica de l'Estat del Benestar i els serveis socials.
 2. Definir el que s'entén per serveis socials.
 3. Descriure l'estructuració d'un sistema de serveis socials i els àmbits i els principis generals d'actuació.
 4. Conèixer les diferents fonts de finançament i els conceptes de provisió i producció dels serveis.
 5. Conèixer els drets i obligacions dels usuaris.
 6. Descriure les diferents tipologies de serveis i les actuacions bàsiques que duen a terme.
 7. Conèixer els aspectes bàsics del tercer sector i la seva funció social.
Continguts

I PART. ASPECTES CONCEPTUALS

1. Una aproximació als serveis socials
1.1. Concepte tècnic
1.2. Concepte jurídic
1.3. Distinció de termes propers

2. Les dimensions operatives dels serveis socials
2.1. Esquema general
2.2. Definició i anàlisi dels elements


II PART. ANTECEDENTS

3. Visió històrica
3.1. La pobresa i la caritat medieval
3.2. Els canvis a partir del Renaixement
3.3. La Beneficència
3.4. Mesures específiques en relació a la infància
3.5. La industrialització i la qüestió social
3.6. Experiències d'autogovern a Catalunya
3.7. El franquisme
3.8. La transició

4. La gestació dels serveis socials
4.1. La Constitució espanyola
4.2. Els ajuntaments democràtics
4.3. Els Estatuts d'autonomia
4.4. Les Lleis de serveis socials
4.5. Les rendes mínimes d'inserció autonòmiques
4.6. Lleis i plans estatals
4.7. L'espai sociosanitari
4.8. Característiques dels serveis socials al 2005


III PART. ELS SERVEIS SOCIALS ACTUALS

5. Cap a un nou model de serveis socials
5.1. La situació a nivell internacional i les noves propostes
5.2. Els debats i els plantejaments innovadors estatals i autonòmics
5.3. Les iniciatives i els canvis a Catalunya

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Sergi Fàbregues Feijóo

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 167,00 €

Matrícula oberta:
últims dies

Matricula't

Inici de docència: 16 de setembre

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació