Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Programació en Python per a iniciats en la programació

La ciència de dades és un camp interdisciplinari en què s'estudien mètodes per extreure coneixement a partir de dades. Així, la ciència de dades utilitza tècniques de disciplines com matemàtiques, estadística o ciències de la computació, amb l'objectiu comú d'obtenir coneixement de les dades.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 1 març 2023

En aquesta assignatura s'ha fet una introducció a la programació en llenguatge Python, centrada en la resolució de problemes de l'àmbit de la ciència de dades. En aquesta assignatura, es vol que l'estudiant acabi d'assimilar els conceptes de programació explicats a Fonaments de programació, aprofundint en la comprensió d'alguns dels conceptes clau, alhora que s'expliquen altres conceptes de programació més avançats, que permetran als estudiants afrontar problemes de programació més complexos, i de manera més eficient, en Python.

Objectius i competències

L'objectiu principal de l'assignatura és proporcionar als estudiants una base sòlida de programació en Python, en el context dels problemes típics que s'afronten en ciència de dades. Aquesta assignatura es pot cursar dins el programa del grau de Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science), o bé com a complement de formació del màster universitari de Ciència de Dades (Data Science).

Les competències del grau que es treballen en l'assignatura són les següents:

 • CB1 - Haver demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteixen de la base de l'educació secundària general i se solen trobar en un nivell que, si bé pren com a base llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2 - Saber aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins l'àrea d'estudi.
 • CB5 - Haver desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia elevat.
 • CG3 - Cercar, gestionar i utilitzar la informació més adequada per modelitzar problemes concrets i aplicar adequadament procediments teòrics per resoldre'ls de manera autònoma i creativa.
 • CT1 - Fer servir i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CE5 - Utilitzar de manera combinada els fonaments matemàtics, estadístics i de programació per desenvolupar solucions a problemes en l'àmbit de la ciència de les dades.
 • CE6 - Entendre com els algoritmes i les estructures de dades són dissenyats, optimitzats i aplicats segons l'escala del volum de dades.
 • CE7 - Dissenyar i construir aplicacions analítiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització de components programari.
 • CE9- Aplicar tècniques específiques de captura, tractament i anàlisi de dades estructurades, semiestructurades i no estructurades.
Continguts

Bloc 1: Es presenta una visió més profunda i formal de conceptes bàsics de programació. Es revisen algunes estructures de dades bàsiques (llistes, tuples, diccionaris), es presenten variants (diccionaris ordenats, piles, cues) i estructures de dades més avançades (arbres). També s'aprofundeix en l'ús de funcions per millorar la modularitat del codi, i també l'ús d'arxius. El bloc 1 està format per les unitats següents:

 • Unitat 0: Una mirada més profunda i formal a conceptes bàsics de Python
 • Unitat 1: Estructures de dades avançades en Python
 • Unitat 2: Ús avançat de funcions en Python
 • Unitat 3: Arxius i interacció amb el sistema 

Bloc 2: Se centra en l'optimització de programes: explica com avaluem la complexitat teòrica d'un algoritme determinat, quines eines podem utilitzar per avaluar l'ús de recursos dels nostres programes, i quines tècniques tenim a l'abast per millorar el rendiments dels nostres programes. El bloc 2 està format per les unitats següents:

 • Unitat 4: Optimització de codi Python: complexitat algorísmica i profiling
 • Unitat 5: Optimització de codi Python: programació paral·lela

Bloc 3: S'exposa com podem provar que funciona bé el nostre codi, com despleguem aplicacions per fer-lo servir i com es mantenen aquestes aplicacions una vegada han estat desplegades. Les explicacions estan sempre contextualitzades en l'àmbit de la ciència de dades, amb exemples on es poden aplicar cadascuna de les tècniques presentades. D'aquesta manera, en acabar el curs, s'espera que l'estudiant hagi adquirit unes bases sòlides de programació en Python que li permetin afrontar projectes d'anàlisi de dades i que serveixin com a base per a l'aprenentatge autònom de la programació. El bloc 3 està format per la unitat següent:

 • Unitat 6: Testing, manteniment i desenvolupament d'aplicacions Python
Recursos per a l'aprenentatge

En cada unitat trobareu el material necessari per fer un treball pràctic. Això inclou teoria, referències bibliogràfiques, enllaços, exemples pràctics, enunciats de problemes per resoldre i programari necessari. Amb això es vol que l'estudiant es familiaritzi amb el contingut per mitjà de la pràctica (learn by doing).

Pel que fa a l'entorn de programació, s'utilitzarà una màquina virtual amb la distribució Xubuntu instal·lada i que correrà sobre l'arquitectura Oracle VM VirtualBox. La màquina virtual ja disposa de totes les llibreries Python instal·lades que es necessiten. La versió de Python triada és l'última estable de la sèrie 3. Els mòduls amb els continguts són notebooks de Jupyter que permeten executar els exemples i exercicis proposats des del navegador web i amb la possibilitat de modificar-los perquè es comprenguin més bé.

Requisits previs

L'assignatura assumeix que l'estudiant té un coneixement bàsic de Python, de les llibreries més comunes relacionades amb la ciència de dades en Python (principalment, NumPy, pandes, matplotlib i SciPy), i està familiaritzat amb l'ús de notebooks de Jupyter.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 380,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.