Accés obert Vols més informació?

En la societat de la informació, en què les dades són abundants, els conceptes i les tècniques propis de l'anàlisi de dades constitueixen un element clau a l'hora de transformar les dades en informació útil i facilitar així la generació de coneixement i la presa de decisions en els escenaris d'incertesa en què sovint treballen les organitzacions, els sistemes i els processos.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

L'anàlisi de dades, o estadística aplicada, és la ciència que es dedica a obtenir, analitzar, interpretar, explicar i representar dades. Els mètodes d'anàlisi de dades permeten resumir o descriure un conjunt de dades (és el que s'anomena estadística descriptiva) i modelitzar patrons de comportaments de les dades observades (o disponibles) que incloguin efectes aleatoris o d'incertesa. Aquests models permeten obtenir informació sobre el conjunt de totes les dades, les observades i les no observades (és el que s'anomena inferència estadística).

Objectius i competències
 1. Familiaritzar-se amb el tipus de problemes que es resolen per mètodes estadístics.
 2. Estudiar la descripció de dades i la interpretació dels resultats.
 3. Aprendre a utilitzar el programari estadístic per a fer càlculs.
 4. Assimilar el concepte de fenomen aleatori i la seva modelització mitjançant els conceptes de probabilitat i variable aleatòria.
 5. Ser capaços de descriure les característiques especials de la mitjana aritmètica d'un conjunt de dades: teorema central del límit.
 6. Aprendre a utilitzar els intervals de confiança per a fer estimacions de mitjanes i proporcions.
 7. Familiaritzar-se amb el concepte de control de qualitat i les seves aplicacions.
 8. Aprendre a contrastar hipòtesis i introduir els conceptes d'hipòtesinulla i hipòtesi alternativa, errors de tipus I i II, nivell de significació, estadístic de contrast, punt crític d'una distribució i p-valor.
 9. Aprendre a contrastar hipòtesis sobre la mitjana i la proporció d'una població.
 10. Aprendre a contrastar hipòtesis sobre la diferència entre mitjanes i entre proporcions de dues poblacions.
 11. Conèixer noves distribucions per a fer inferència, en concret la F de Snedecor i la khi quadrat.
 12. Aprendre a contrastar hipòtesis sobre la variància d'una població i el quocient de variàncies de dues poblacions.
 13. Comprendre el model de regressió lineal simple i aprendre a fer inferències sobre el pendent de la recta de regressió.
 14. Entendre els resultats per al model de regressió lineal simple en un model de regressió lineal múltiple.
 15. Saber estudiar la bondat de l'ajust mitjançant el coeficient de determinació.
 16. Familiaritzar-se amb l'anàlisi de la variància per a contrastar mitjanes de diverses poblacions.
Continguts
 • Estadística descriptiva. Introducció a l'anàlisi de dades
 • Probabilitat i variables aleatòries
 • Inferència estadística
  • Teorema central del límit
  • Intervals de confiança
  • Contrast d'hipòtesis
  • Contrast de dues mostres
  • Regressió lineal
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per al seguiment adequat d'aquesta assignatura, cal tenir coneixements consolidats de les matemàtiques corresponents a batxillerat o un nivell equivalent.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Teresa Sancho Vinuesa

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 380,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.