Accès obert Vols més informació?
Presentació

La macroeconomia és la part de l'anàlisi econòmica que tracta del funcionament del sistema econòmic amb una perspectiva agregada o de conjunt. Conceptualment es contraposa -i complementa- a la microeconomia, que estudia l'economia a partir dels agents bàsics com el consumidor i l'empresa i les seves interaccions en un mercat.

Inici: 17 febrer 2021

Es podria pensar que per analitzar el comportament d'una economia en el seu conjunt n'hi ha prou amb agregar: sumant la producció de les diferents empreses obtindríem el producte interior brut o indicadors d'activitat similars.

Fent un càlcul mitjà ponderat de l'evolució dels diferents preus als diferents mercats obtindríem una mesura de l'evolució dels índexs de preus del conjunt de l'economia, i així successivament. I en bona mesura això és veritat. Però si la macroeconomia ha adquirit un estatus específic dins de l'anàlisi econòmica és per les evidències que els problemes agregats d'una economia presenten trets que van més enllà de la simple addició d'agents o mercats individuals.

Per examinar l'evolució global de l'economia, la macroeconomia s'interessa per les variables relacionades amb l'activitat econòmica, per les polítiques econòmiques dutes a terme des de l'Administració i pels seus efectes sobre el comportament global de l'economia.

Objectius i competències

Les competències transversals que es tracten de desenvolupar en aquesta assignatura són les que es recullen a continuació:

 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.

Al mateix temps, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura:

 • Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial.
 • Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i identificant les seves fortaleses i febleses.
 • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

Aquestes competències es concreten en els objectius següents:

 • Estudiar els models de determinació dels nivells d'equilibri de les variables macroeconòmiques bàsiques: la producció agregada, l'ocupació i els preus.
 • Identificar les implicacions dels models teòrics en la política econòmica per a cobrir diversos objectius macroeconòmics.
 • Comparar en diferents situacions -per exemple, en economies obertes i tancades- les efectivitats de les polítiques econòmiques.
 • Relacionar els coneixements adquirits amb la realitat macroeconòmica actual per tal de millorar-ne la comprensió i la capacitat d'anàlisi, de crítica i de síntesi.
Continguts

El primer mòdul es dedica a estudiar les tendències a llarg termini dels agregats macroeconòmics, els processos de creixement a què donen lloc i els mecanismes automàtics que, segons determinades concepcions del funcionament de l'economia, haurien de permetre restablir els equilibris macroeconòmics. També s'hi introdueixen els components bàsics de la macroeconomia a llarg i curt termini: d'una banda, el paper de la tecnologia i la productivitat en la determinació de la demanda de factors de producció, que, en el cas del factor treball, en combinar-se amb l'oferta de treball, permet una determinació de l'ocupació i producció d'equilibri. D'altra banda, la interacció entre estalvi i inversió per determinar el tipus d'interès.

Les dificultats i mancances dels mecanismes automàtics per restablir els equilibris en quantitats -renda, producció, ocupació- es tracten al mòdul 2. S'hi analitza el model keynesià bàsic -anomenat de 45º o renda-despesa- i es fa una primera discussió del paper de les polítiques macroeconòmiques, tant en economies tancades com obertes.

El mòdul 3 es dedica a les interaccions entre el sector real i el monetariofinancer de l'economia, incorporant el model IS-LM i analitzant, prèvia introducció dels mecanismes monetaris i financers centrals, el paper de la política monetària i la determinació dels tipus d'interès. El funcionament de les interaccions entre variables reals -activitat, components de la demanda, etc.- i financeres -tipus d'interès, finançament de l'economia, etc.- és el centre del capítol, incloent-hi el paper de les polítiques fiscals i monetàries -i de les seves combinacions o mix-, de nou tant en economies tancades com obertes.

Finalment, el mòdul 4 introdueix el joc simultani dels factors d'oferta -presentats al mòdul 1- i els de demanda -mòduls 2 i 3- per oferir una visió integrada del funcionament de la macroeconomia en economies tancades i obertes. Per arribar a aquestes formulacions cal introduir de manera més explícita i detallada el paper dels preus i de la inflació -i avui torna a ser important una referència a la problemàtica de la deflació-, la qual cosa requereix aprofundir en la vessant de l'oferta, és a dir, el comportament de les empreses a l'hora de fixar preus i negociar salaris i altres preus dels factors de producció.

Índex detallat

Cadascun dels quatre mòduls té prop d'una desena de seccions. A moltes seccions es presenten no només les eines analítiques -formulades mitjançant raonaments, gràfics i una formulació matemàtica en els casos en què aquesta suposa una millora substancial de la comprensió i insight-, sinó també casos de les darreres dècades o recents, en què els conceptes estudiats es van mostrar o es mostren significatius. Cada mòdul incorpora unes activitats a desenvolupar i unes referències a llocs web on accedir i actualitzar les dades i anàlisis rellevants.

Mòdul 1. Macroeconomia clàssica i a llarg termini

1. La funció de producció agregada i el creixement econòmic.
2. Descomposició dels factors explicatius del creixement econòmic.
3. La teoria del creixement econòmic: un model bàsic.
4. Estalvi, progrés tecnològic i creixement econòmic: implicacions.
5. Altres enfocaments del creixement econòmic: implicacions.
6. Macroeconomia clàssica: producció i ocupació.
7. Mecanismes bàsics d'ajust al model clàssic.
8. El paper del diner: la teoria quantitativa.
9. Estalvi, inversió i tipus d'interès.
10. Es pot confiar en els automatismes? Què pot fallar?

Mòdul 2. Macroeconomia a curt termini: renda i ocupació

1. Despesa agregada i equilibri macroeconòmic.
2. Un model macroeconòmic keynesià bàsic: equilibri amb desocupació?
3. Estalvi i inversió, de nou.
4. Polítiques fiscals: eines, possibilitats i problemes.
5. Aplicació: comparació entre dues crisis: la Gran Depressió i la Gran Recessió.
6. Els multiplicadors: teoria i casos.
7. Economia oberta.
8. Polítiques macroeconòmiques en economies obertes.
9. Interdependències macroeconòmiques i coordinació.
10. Una aplicació: el debat sobre el decoupling.

Mòdul 3. Interaccions entre mercats de béns i mercats financers

1. Renda i tipus d'interès: els mercats de béns i serveis: la relació IS.
2. L'equilibri dels mercats monetaris i financers: la relació LM.
3. Interaccions entre el sector real i el monetari: el funcionament del model IS-LM.
4. Les polítiques fiscals i monetàries en el model IS-LM.
5. Policy mix: combinacions de polítiques fiscals i monetàries: teoria i casos.
6. Aplicació: mecanismes monetaris i fiscals a la Gran Depressió i a la Gran Recessió.
7. Economia oberta: implicacions per al model.
8. El paper de la mobilitat internacional de capitals i dels règims canviaris.
9. Efectivitat de les polítiques macroeconòmiques en economies obertes.
10. El trilema de les economies obertes.

Mòdul 4. Activitat econòmica, inflació i polítiques macroeconòmiques

1. El paper dels preus en macroeconomia: preus, inflació i deflació.
2. Demanda agregada i preus.
3. Una formulació provisional de l'oferta agregada a curt termini.
4. Demanda i oferta agregades a curt, mig i llarg termini.
5. Què hi ha darrere de l'oferta agregada?
6. Inflació i atur: la relació de Phillips i altres interpretacions.
7. Expectatives i polítiques macroeconòmiques.
8. Una aplicació: jocs de política monetària.
9. Oferta i demanda agregades en economies obertes.
10. Problemes macroeconòmics en un món global.

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

És imprescindible haver cursat Comportament dels agregats econòmics.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Carolina Hintzmann Colominas

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 330,00 €

Matrícula oberta


Fins al 28 de gener inclòs

Matricula't

Inici de docència: febrer 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació