Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Comptabilitat financera

La comptabilitat és un sistema d'informació i una eina imprescindible en qualsevol activitat econòmica o empresarial. Es tracta d'un procediment per a aplegar, sistematitzar, valorar i resumir els esdeveniments de la vida de l'empresa susceptibles de ser expressats en termes econòmics.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

La demanda d'informació comptable per part dels usuaris, tant interns com externs a l'empresa, ha generat un conjunt de normes i principis als quals s'ha d'ajustar la comptabilitat de les empreses per a aconseguir una homogeneïtat que permeti una interpretació correcta dels diferents fets que s'esdevenen en l'àmbit empresarial.

L'assignatura Comptabilitat financera proporciona els instruments necessaris per a poder elaborar la informació financera bàsica de l'empresa, és a dir, els comptes anuals, prenent com a base les normes i principis que regeixen aquesta matèria.

Objectius i competencies

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes determinades competències, tant específiques com transversals (és a dir, un conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa), juntament amb els coneixements necessaris per a elaborar la informació comptable ¿partint del Pla general de comptabilitat¿ relativa a la gestió de l'empresa. Les competències i els objectius es concreten tal com s'exposa a continuació.

Competències transversals

 • Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.
 • Negociar en l'entorn professional.

Competències específiques

 • Tenir capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Tenir capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant les seves fortaleses i debilitats.

Objectius

Aquestes competències es materialitzen en els objectius d'aprenentatge següents:

1.Conèixer què és i què representa el Pla general de comptabilitat.

2.Aprendre i comprendre el marc conceptual de la comptabilitat.

3.Conèixer les normes de registre i valoració que conté el Pla general de comptabilitat.

4.Desenvolupar les operacions comptables emprades per a presentar la constitució de les societats mercantils, i també les que són necessàries per a comptabilitzar les variacions de la xifra de capital social.

5.Conèixer l'estructura que han de tenir els cinc estats financers que l'empresa ha d'elaborar al final de cada exercici econòmic.

Continguts

Mòdul didàctic 1. El marc normatiu de la comptabilitat a Espanya

 • La normativa comptable espanyola i la reforma comptable de la Unió Europea
 • Estructura del Pla general de comptabilitat
 • El marc conceptual de la comptabilitat

Mòdul didàctic 2. Desenvolupament de les normes de valoració de la inversió en actius no corrents

 • Immobilitzat material
 • Immobilitzat intangible
 • Inversions immobiliàries
 • Actius no corrents mantinguts per a la venda

Mòdul didàctic 3. Desenvolupament de les normes de valoració dels actius i passius financers (en queden exclosos els relatius al tràfic mercantil)

 • Concepte i classificació comptable dels instruments financers
 • Passius financers
 • Actius financers

Mòdul didàctic 4. Desenvolupament de les normes de valoració del patrimoni net, provisions i contingències

 • Patrimoni net
 • Provisions i contingències

Mòdul didàctic 5. Desenvolupament de les normes de valoració dels ingressos, despeses, deutors, creditors i impostos

 • Resultat, ingressos i despeses
 • Tractament comptable de l'impost sobre beneficis
 • Deutors i creditors corrents
 • Transaccions en moneda estrangera
 • Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni
 • L'impost sobre el valor afegit

Mòdul didàctic 6. Presentació de la informació. Els estats financers

 • Normes comunes d'elaboració dels comptes anuals
 • La memòria
 • El balanç
 • Compte de pèrdues i guanys
 • Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN)
 • Estat de fluxos d'efectiu (EFE)
 • Informació segmentada i estats financers intermedis

És imprescindible haver cursat Introducció a la comptabilitat o una assignatura similar, i ser capaç d'entendre i calcular el tipus d'interès efectiu d'una operació financera.

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Dolors Plana Erta

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.