Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Teoria general del dret

L'assignatura Teoria general del dret és una presentació general i introductòria als elements bàsics que permeten, des d'una perspectiva interdisciplinària, adquirir una visió i una comprensió adequades del fenomen jurídic en les societats contemporànies.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

Aquesta assignatura està concebuda per oferir una primera aproximació al dret a estudiants que no tinguin formació jurídica prèvia, i especialment als que cursin titulacions diferents de la del grau de Dret. L'objectiu principal és que l'estudiant tingui una visió adequada i una comprensió global del que és i el que suposa el sistema jurídic en el context de les societats contemporànies, de les seves característiques principals i de les seves funcions, i oferir uns coneixements bàsics sobre l'estructura, el funcionament i els conceptes fonamentals comuns tant del dret espanyol com dels sistemes legals de països del nostre entorn. Per això, no s'entra en qüestions tecnicojurídiques complexes i específiques, i les referències a continguts concrets del dret espanyol es fan principalment a títol d'exemple, en la mesura que poden facilitar la comprensió dels conceptes i els continguts que s'expliquen.

Objectius i competències
 

Objectius

 

Els objectius principals que cal assolir en aquest curs són els següents:

 • Comprendre els problemes que comporta la interacció social i com poden ajudar a mitigar-los les normes.
 • Conèixer les funcions principals que exerceixen els sistemes jurídics en una societat.
 • Saber quins són els trets distintius que diferencien el dret d'altres sistemes normatius.
 • Diferenciar entre els diversos tipus de normes jurídiques segons l'estructura, i també els aspectes bàsics de la seva validesa i dinàmica.
 • Conèixer adequadament alguns dels conceptes bàsics dels sistemes jurídics, com els de personalitat, sanció, deure, acte il·lícit, responsabilitat i dret subjectiu.
 • Aproximar-se al sistema de fonts de l'ordenament jurídic espanyol, els diferents tipus de disposicions normatives, la seva jerarquia i les principals branques o àmbits del dret.
 • Comprendre el concepte i les característiques de l'estat de dret.
 • Conèixer l'estructura i les funcions de les institucions polítiques més importants de l'Estat espanyol.
 • Aproximar-se al concepte, els tipus i els mecanismes de garantia i protecció dels drets fonamentals.
 • Comprendre els mecanismes d'interpretació i aplicació del dret, les tècniques interpretatives i els problemes relacionats amb la justificació de les decisions jurídiques.
 • Acostar-se a l'anàlisi de les relacions entre el dret i la justícia, tant des del punt de vista conceptual com substantiu.
 

Competències


Competències bàsiques:

 • CB2.- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3.- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4.- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.


Competències generals:

 • CG1.- Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi.
 • CG2.- Debatre i formular raonaments crítics.
 • CG3.- Comprendre i respectar la complexitat de la diversitat social i cultural.
 • CG5.- Treballar en equip i en ambients multidisciplinaris.


Competències transversals:

 • CT1.- Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CT3.- Expressió escrita clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.


Competències específiques:

 • CE1.- Analitzar els fenòmens internacionals i la realitat del món global actual amb una perspectiva empírica i interdisciplinària.
 • CE2.- Identificar, analitzar i resoldre problemes bàsics de naturalesa social, econòmica, política o jurídica en el context internacional.
 • CE3.- Saber aplicar les principals teories de la ciència política a l'anàlisi de l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics actuals.
 • CE4.- Identificar els conceptes i les teories més rellevants de la disciplina de relacions internacionals i saber-los aplicar en l'estudi de les relacions entre diversos actors internacionals.
 • CE9.- Relacionar els successos i processos històrics amb les característiques estructurals i la dinàmica del món global actual.
Continguts

El contingut de l'assignatura s'estructura en set capítols:

CAPÍTOL 1. EL DRET: PER QUÈ I PER A QUÈ?

 • Per què el dret. Les raons que fonamenten l'existència de sistemes jurídics.
 • Per a què el dret? Les funcions bàsiques del dret: control social, seguretat jurídica, legitimació del poder i justícia.

CAPÍTOL 2. EL DRET: QUÈ ÉS I COM ES

 • El dret com a sistema normatiu coactiu institucionalitzat
 • La norma jurídica
 • Validesa i aplicabilitat de les normes jurídiques
 • La dinàmica dels sistemes jurídics: les normes de competència i la derogació

CAPÍTOL 3. ELS CONCEPTES JURÍDICS FONAMENTALS

 • El concepte de personalitat jurídica
 • El concepte de sanció
 • Els conceptes de deure jurídic i acte il·lícit
 • El concepte jurídic de responsabilitat
 • El concepte de dret subjectiu

CAPÍTOL 4. APROXIMACIÓ BREU A L'ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL

 • Les fonts del dret espanyol
 • Tipologia de les disposicions legals i jerarquia normativa
 • Les branques o àmbits principals del dret

CAPÍTOL 5. LA DIMENSIÓ INSTITUCIONAL DEL DRET. L'ESTAT DE DRET

 • L'estat de dret. Concepte i característiques
 • Les principals institucions polítiques de l'Estat espanyol
 • Els drets fonamentals

CAPÍTOL 6. EL DRET EN ACCIÓ: INTERPRETACIÓ I APLICACIÓ DEL DRET

 • L'aplicació del dret i la justificació de les decisions jurídiques
 • La interpretació del dret

CAPÍTOL 7. DRET I JUSTÍCIA

 • La relació conceptual entre el dret i la moral
 • El dret com a instrument per a promoure la justícia

Els continguts s'estructuren en set capítols o mòduls docents:

En primer lloc (capítol 1, «El dret: per què i per a què?»), es fa referència al paper que exerceix el sistema jurídic en una societat, és a dir, les raons o els motius pels quals les societats humanes disposen de sistemes jurídics, i quines funcions, objectius o propòsits principals es pretenen aconseguir amb aquest instrument. D'aquesta manera, provarem d'entendre la importància de l'existència del dret en les nostres societats.

En segon lloc (capítol 2, «El dret: què és i com és»), ens acostem més a l'estudi del dret com a tal, és a dir, com a objecte d'anàlisi. Entre altres aspectes, s'intenta oferir un concepte o una definició més precisa del que és un sistema jurídic i en què es diferencia d'altres àmbits que, d'alguna manera, també estan relacionats amb l'existència de normes o de pautes de conducta, com ara la moral; quins tipus d'elements conformen un sistema jurídic, quines són les seves característiques principals i com es relacionen entre si; quines propietats o característiques principals té un sistema jurídic en el seu conjunt, i com és la seva dinàmica (com canvia els continguts).

En el tercer capítol («Els conceptes jurídics fonamentals») es fa un acostament i una anàlisi d'alguns dels conceptes jurídics bàsics presents en totes les branques i tots els sistemes jurídics contemporanis, com els de «deure jurídic», «sanció» o «responsabilitat», i que són indispensables per a entendre adequadament el fenomen jurídic, independentment del sistema jurídic analitzat.

Si en els tres capítols anteriors l'atenció se centra en aspectes generals comuns a qualsevol sistema jurídic contemporani, en el quart («Aproximació breu a l'ordenament jurídic espanyol»), com la denominació indica, l'atenció se centra en el sistema jurídic de l'Estat espanyol. S'expliquen breument quins i com són els tipus principals de disposicions normatives i la seva relació jeràrquica, i també els àmbits o les branques del dret, a fi de tenir un mapa o esquema bàsic, però també, és clar, del nostre sistema jurídic, que, de fet, és igual o molt similar al del de la majoria dels països del nostre entorn.

A continuació (capítol 5, «La dimensió institucional del dret: l'estat de dret»), s'analitza el dret des de la seva perspectiva institucional (de fet, els conceptes «Estat» i «dret» són indissolubles): quins són els principals poders i òrgans de l'Estat, les seves característiques i funcions; com es relacionen entre si; què implica la noció d'«Estat de dret» i com es plasma en el nostre sistema i en el de la majoria de països del nostre entorn.

En sisè lloc (capítol 6, «El dret en acció: interpretació i aplicació del dret»), se centra l'atenció en el que es podria concebre com «el dret en acció»: el dret no s'esgota únicament en la promulgació de textos legals, sinó que aquests preceptes s'han d'aplicar efectivament, per part d'òrgans administratius o judicials, per a donar resposta a les diferents situacions, controvèrsies o conflictes que es plantegen, cosa que planteja una sèrie de qüestions importants relacionades amb la interpretació i l'aplicació del dret.

Finalment (capítol 7, «El dret i la justícia»), s'analitzen breument algunes de les connexions del dret amb la idea de justícia. Des de sempre les nocions de dret i de justícia han estat d'alguna manera vinculades, i malgrat les diferències d'opinió que hi ha en les concepcions sobre el que és «just», tothom sembla que està d'acord que d'alguna manera el dret ha d'intentar arribar a un cert nivell de justícia, o contribuir a crear una societat més justa. Existeixen, no obstant això, moltes qüestions problemàtiques, que van des de la connexió entre els conceptes de dret i de justícia (és la justícia una condició necessària per al dret? O, dit d'una altra manera, pot un precepte legal radical o manifestament injust considerar-se dret?) fins al debat sobre el que es considera una societat justa, passant per algunes distincions rellevants, com la diferència entre justícia retributiva i distributiva, o bé entre justícia formal i material. En aquest últim apartat es presenta una panoràmica general i introductòria sobre alguns d'aquests temes.

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

En realitat, atès que és introductòria, aquesta matèria no pressuposa coneixements previs especials, més enllà d'aquells de cultura general adquirits en la formació preuniversitària. De la mateixa manera que passa amb altres matèries que es cursen a l'inici de la carrera de dret, un dels objectius de la nostra assignatura és proporcionar part dels coneixements previs i de les eines que seran d'utilitat per tal d'afrontar l'estudi de les diverses branques del Dret.

Tanmateix, és important tenir una certa sensibilitat filosòfica:  la tasca de reconstrucció conceptual pròpia d'aquesta matèria és, en gran part, una tasca de caire teòrico-filosòfic. Però, junt amb això, és necessari també conèixer i ser conscients de la realitat social en la que ens trobem, així com ser capaços d'adoptar un punt de vista reflexiu i crític enfront d'aquesta realitat. El fenomen jurídic té les seves arrels en el món social i, per tant, la seva comprensió profunda només és possible si som coneixedors del món que ens envolta i de les relacions que el constitueixen, així com dels seus antecedents històrics. Aquestes relacions són la matèria concreta sobre la qual opera el dret. De manera que com estudiants de dret i futurs juristes, és també important estar al corrent de l'actualitat i ser capaços de prendre posició davant dels esdeveniments socials, polítics i econòmics que la defineixen.
 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

David Martínez Zorrilla

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €

Matrícula oberta

Fins al 26 de juliol inclòs

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.