Accès obert Vols més informació?

L'assignatura Sistema tributari aborda l'estudi de les figures impositives que conformen el sistema tributari actual en els diferents nivells d'hisenda: estatal, autonòmic i local. A més, es vol que l'estudiant tingui una visió global d'aquests sistemes tributaris, caracteritzats per la complexitat, la mutabilitat, l'extensió, la dispersió i l'heterogeneïtat, que li permeti identificar les relacions que tenen entre ells.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 16 setembre 2020

Idioma: català

En particular, s'analitzen els elements essencials de cadascun d'aquests impostos per comprendre els diferents mecanismes de liquidació que tenen. I, d'altra banda, es proporciona una formació bàsica fiscal que permeti a l'estudiant actualitzar i ampliar en el futur els seus coneixements en aquesta matèria.

En primer lloc, s'estudia la fiscalitat directa. Per tant, s'examinen els dos impostos que graven l'obtenció de renda, tant per a persones físiques com jurídiques residents a Espanya (l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre societats, respectivament), l'impost sobre successions i donacions i l'impost sobre el patrimoni.

En segon lloc, s'analitza la fiscalitat indirecta, prestant atenció especial a l'impost sobre el valor afegit, com a màxim exponent dels gravàmens sobre el consum. Així mateix, també s'estudien els impostos especials i l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Finalment, s'aborda la fiscalitat autonòmica i local. D'una banda, en el sistema tributari autonòmic, s'analitzen els tributs propis i cedits de les comunitats autònomes de règim comú i es fa una aproximació als tributs dels règims forals i altres règims especials per raó del territori. I, d'altra banda, en el sistema tributari local, s'estudien bàsicament els tributs locals, tant obligatoris com voluntaris.

Objectius i competències


Objectius


 • Identificar els trets essencials de cadascun dels impostos que conformen el sistema tributari, en tots els nivells d'hisenda, per entendre les relacions que s'estableixen entre ells.
 • Comprendre els mecanismes de liquidació de les diferents figures tributàries.
 • Dominar les figures tributàries que conformen la fiscalitat directa en el sistema tributari estatal.
 • Conèixer els diferents impostos indirectes del sistema tributari estatal.
 • Assimilar quins són els diferents tributs autonòmics i locals, i entendre a quins límits es troben subjectes.

 

Competències


Competències transversals:

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Competències específiques:

 • Identificar i comprendre l'estructura i el funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Conèixer l'estructura, l'organització i el funcionament de les diferents administracions públiques.
 • Identificar els pressupostos teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, com també de les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
 • Entendre i aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les administracions públiques.
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos economicofinancers de les administracions públiques.

Continguts

Mòdul 1. Fiscalitat directa

 • Impost sobre la renda de les persones físiques
 • Impost sobre societats
 • Impost sobre successions i donacions
 • Impost sobre el patrimoni

Mòdul 2. Fiscalitat indirecta

 • Impost sobre el valor afegit
 • Impostos especials
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Mòdul 3. Fiscalitat autonòmica i local

 • Sistema tributari autonòmic
 • Sistema tributari local

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Rhita Bousta

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 330,00 €

Propera matrícula:
abril 2020

Inici de docència: setembre 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació