Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Gestió Pressupostària

L'assignatura Gestió pressupostària està orientada a examinar la dinàmica jurídica de la despesa dels ens públics que es canalitza a través de la figura del pressupost. Per a això, cal integrar la despesa pública en el marc general de l'activitat financera de l'Administració, la qual inclou tant la compra de béns i serveis com el pagament d'interessos del deute públic, a més de les transferències i les inversions.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

Idioma: Català

En el primer mòdul es comença aclarint el concepte jurídic de pressupost públic i la seva relació intrínseca amb la despesa pública. Seguidament, s'analitzen de forma detallada l'estructura dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), com també cada un dels anomenats principis pressupostaris (el principi de competència, el principi d'unitat pressupostària, el principi d'universalitat pressupostària, el principi d'especialitat pressupostària, el principi d'anualitat, el principi d'estabilitat pressupostària i el principi de sostenibilitat pressupostària). D'acord amb les seves especificitats, es tanca aquest mòdul amb una breu aproximació als pressupostos de les entitats locals, concretament al contingut i l'estructura, a partir del que estableix el TRLRHL.

En el segon mòdul s'estudia el cicle pressupostari, entès com el conjunt de fases i actuacions dirigides a l'elaboració i aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. Encara que la seva confecció correspon inicialment al govern, els PGE han de ser aprovats per les Corts Generals mitjançant un procediment de tramitació especial. Els PGE estan compostos per una estimació d'ingressos i despeses futures que, un cop aprovats, s'han de dur a la pràctica mitjançant la seva execució. També es fa referència al Tresor Públic, com l'òrgan que s'encarrega de la gestió de la tresoreria de l'Estat, i a la comptabilitat pública, mitjançant la qual es pot comprovar el grau d'execució i compliment dels pressupostos, com també elaborar els comptes anuals.

El mòdul tercer aborda les modificacions pressupostàries, la seva instrumentació i com es financen a càrrec dels PGE. Els crèdits pressupostaris poden ser objecte d'alteració durant la seva vigència mitjançant l'aprovació de diferents modalitats de modificacions pressupostàries per part del Govern o de les Corts Generals.

En el quart i últim mòdul s'aborda l'estudi de la fase de control pressupostari de l'Estat i del sector públic en general, diferenciant les dues principals modalitats de control: el control intern i l'extern. Mentre que del control intern s'encarrega exclusivament la Intervenció General de l'Estat, les actuacions de control extern es reparteixen entre el Tribunal de Comptes, òrgan jurisdiccional que estableix la Constitució, i el Parlament, per mitjà de diferents instruments entre els quals destaca el Compte General de l'Estat.

Objectius i competències

Objectius


Els objectius principals que es volen assolir mitjançant l'estudi d'aquesta assignatura són els següents:

 • Entendre el concepte jurídic de la despesa pública, com també les fonts de dret i els principis constitucionals.
 • Assimilar el concepte de pressupostos públics i conèixer-ne l'estructura.
 • Conèixer les peculiaritats de la naturalesa jurídica de la LPGE, el seu contingut i els seus efectes jurídics.
 • Comprendre el concepte, el contingut, la funció i l'eficàcia dels principis pressupostaris i les diferències que hi ha entre ells.
 • Conèixer i assimilar les particularitats dels pressupostos de les entitats locals, el seu contingut i la seva estructura.
 • Comprendre el concepte de cicle pressupostari de les administracions públiques, i conèixer les fases i els procediments que el componen: elaboració, aprovació, execució i control.
 • Entendre el procés d'ordenació de despeses, en les seves diferents etapes d'aprovació, compromís, reconeixement de l'obligació i proposta de pagament.
 • Conèixer les funcions del Tresor Públic, especialment durant la fase d'execució del pressupost.
 • Analitzar la finalitat de la comptabilitat pública, conèixer l'estructura i el contingut dels comptes anuals, com també l'obligació del sector públic de retre comptes.
 • Comprendre el concepte de modificació pressupostària i la seva instrumentació, i el moment del cicle pressupostari en què es despleguen.
 • Conèixer i delimitar les diferents modalitats de modificacions pressupostàries.
 • Assimilar el concepte de control pressupostari i el moment del cicle pressupostari en què es duu a terme, com també distingir les dues modalitats més importants de control: l'intern i l'extern.
 • Analitzar les funcions i els instruments de control intern a càrrec de la Intervenció General de l'Estat.
 • Conèixer i comprendre els òrgans de control extern i les seves funcions: el Tribunal de Comptes i el Parlament.

 

Competències


Competències transversals:

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Competències específiques:

 • Conèixer l'estructura, l'organització i el funcionament de les diferents administracions públiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, com també el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i la gestió dels recursos públics [i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics].
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos econòmics i financers de les administracions públiques.
Continguts

Mòdul 1. Els pressupostos públics

 • La despesa pública i els pressupostos públics
 • La Llei de pressupostos generals de l'Estat
 • Els principis pressupostaris
 • Els pressupostos de les entitats locals

Mòdul 2. El cicle pressupostari

 • Les fases del cicle pressupostari
 • L'elaboració del pressupost
 • L'aprovació del pressupost
 • L'execució del pressupost
 • Liquidació i comptes anuals
 • El Tresor Públic
 • El cicle pressupostari en les entitats locals

Mòdul 3. Les modificacions pressupostàries

 • Les modificacions pressupostàries dels PGE
 • Els procediments de modificacions pressupostàries
 • Les modificacions pressupostàries de les entitats locals

Mòdul 4. El control pressupostari

 • El control pressupostari de l'Estat
 • El control intern
 • El control extern
 • El control pressupostari de les entitats locals
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat
Benjamí Anglès Juanpere
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.