Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Dret Administratiu I

La matèria Dret administratiu està concebuda com un dels eixos fonamentals del Dret públic, juntament amb el Dret constitucional i el Dret de la Unió Europea.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

La Constitució espanyola de 1978 dedica una part important del seu articulat a l'Administració pública, a la qual integra dintre dels poders de l'Estat, atès que aquesta serveix l'interès general però, a la vegada, ofereix uns drets als ciutadans que ha de respectar. Es tracta, per tant, d'un constant equilibri entre l'actuació d'un poder públic i les garanties que tenen els seus destinataris, els ciutadans.

Objectius i competències

Objectius

Com a continuació lògica d'allò estudiat en l'assignatura Estructures administratives, l'estudi d'aquesta nova assignatura té com a objectiu continuar analitzant els aspectes essencials de l'ordenament jurídico-administratiu, entès aquest com la part de l'ordenament jurídic que té per objecte regular l'organització, els mitjans i les formes d'actuació de les administracions públiques i, consegüentment, les relacions jurídiques que s'estableixen entre aquestes administracions i la resta de subjectes que operen en l'àmbit jurídic.

Més concretament, els objectius perseguits en aquesta assignatura són els següents:

 • Conèixer el sistema de fonts normatives pròpies del dret administratiu, en especial el reglament, com a forma paradigmàtica de l'activitat normativa sorgida de l'Administració mateixa, i la legislació delegada.
 • Saber determinar les característiques especials de la posició de l'Administració en el conjunt de l'ordenament jurídic, en aspectes com les potestats administratives que deté, els principis de la seva actuació i la relació amb els tribunals de justícia.
 • Conèixer els moments i les fases bàsiques del procediment administratiu.
 • Conèixer els recursos administratius.
 • Comprendre el concepte d'acte administratiu com a figura més característica en què es concreta l'activitat de l'Administració, quan aquesta es produeix en exercici de les seves potestats públiques, i estudiar-ne també les modalitats, els requisits que ha de reunir, els supòsits en què es produeix la seva invalidesa i els mitjans de què disposa l'Administració per fer efectiu el compliment de les seves resolucions.

Competències transversals

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 • Lideratge i capacitat de treball en equip.

Competències específiques:

 • Identificar i comprendre l'estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Conèixer l'estructura, organització i funcionament de les diferents administracions públiques.
 • Identificar els pressupostos teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, així com de les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
 • Dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans en les administracions públiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, així com el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Entendre i aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les administracions públiques.
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics (i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics).
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos econòmico-financers de les administracions públiques.
 • Comprensió de les principals institucions jurídico-privades, el seu contingut i evolució històrica.
 • Reconèixer i analitzar les principals estructures polítiques i legals de la Unió Europea.
Continguts
 • Les fonts del Dret administratiu.
 • La posició jurídica de l'Administració.
 • L'acte administratiu.
 • El procediment administratiu.
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

És aconsellable haver superat les assignatures Introducció al Dret i Sistema constitucional espanyol.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat
Ramon Galindo Caldés
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €

Matrícula oberta

Fins al 26 de juliol inclòs

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.