Accès obert Vols més informació?

Accés a la universitat per més grans de 45 anys amb superació de la prova escrita

Les persones majors de 45 anys d'edat que no posseeixin cap titulació acadèmica habilitant per accedir a la universitat per altres vies ni puguin acreditar experiència laboral o professional, podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau mitjançant la superació d'una prova d'accés adaptada.

Poden accedir als estudis de Grau aquells estudiants que compleixin els següents requisits:

  • Tenir 45 anys en l'any acadèmic en què es sol·licita l'accés a la universitat.
  • No tenir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.

Sol·licitud d'accés als estudis de Grau

Abans de realitzar l'entrevista per accedir com major de 45 anys has de sol·licitar l'accés als estudis del 18 d'abril al 18 de juny de 2019.

Per a fer-ho, cal emplenar el formulari d'accés en el qual hauràs d'especificar:

  • Dades generals.
  • Dades específiques relacionades amb els estudis de Grau que vols cursar a la UOC i l'opció d'accés de major de 45 anys

 

Un cop hagis introduït les teves dades, et proporcionarem un nom d'usuari i una contrasenya perquè puguis accedir, en unes hores, al Campus Virtual de la UOC.

Pagament de la taxa acadèmica

Per poder accedir a la valoració de mèrits i avaluació de l'entrevista personal, és necessari realitzar el tràmit amb les condicions de termini, taxa i lliurament documental associat. La taxa associada a aquest tràmit acadèmic és de 95,25 € i el termini per fer el pagament és el 19 de juny de 2019.

En cas d'haver realitzat la Prova escrita aquesta convocatòria de 2019, no caldrà fer l'abonament de la taxa.

Lliurament de la documentació

La documentació imprescindible per poder tenir en compte la teva sol·licitud d'accés, valorar els teus mèrits i realitzar l'entrevista personal és la següent:

  • Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), NIE o passaport
  • Fotocòpia compulsada/acarada de la targeta de superació de la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys.
  • Declaració jurada que no es posseeix cap titulació acadèmica que habiliti per a l'accés a la universitat, i que no es pot acreditar experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament de grau sol·licitat
  • El comprovant bancari d'haver abonat la taxa associada
  • Currículum detallat
  • Carta de motivació, exposant l'interès per la Universitat i per l'ensenyament de grau al qual vols accedir

 

És imprescindible lliurar la documentació següent en format digital abans del 20 de juny, mitjançant el formulari disponible a Campus Virtual: Tràmits / Accés a uns nous estudis a la UOC / Accés per a més grans de 45 anys.

Inscripció a l'entrevista

El període per sol·licitar la inscripció a l'entrevista és del 2 al 4 de juliol de 2019.

Per realitzar l'entrevista és un requisit imprescindible haver presentat la documentació requerida abans del 20 de juny de 2019 i haver abonat la taxa corresponent de 95,25€ abans del 19 de juny de 2019.

Entrevista

L'entrevista, que té una durada d'uns 20 minuts, es durà a terme del 9 al 19 de juliol de 2019 i es realitzarà de manera presencial a les Seus de la UOC de Barcelona i Castelldefels o de manera virtual per videotrucada de Skype (cadascun dels estudis determina els dies de les entrevistes, la modalitat, la disponibilitat horària i les seus de la UOC on tenen lloc les entrevistes presencials).

S'oferirà als sol·licitants que ho demanin un justificant d'assistència en el moment de realitzar l'entrevista.

El resultat és un Apte (qualificació de 5 punts) o un No apte.

La superació de l'accés per a més grans de 45 anys només tindrà validesa per a accedir a l'ensenyament de grau sol·licitat durant els dos semestres immediatament posteriors. Un cop transcorreguts aquests dos semestres sense haver formalitzat la matrícula, l'estudiant ha de sol·licitar de nou l'accés per aquesta via.

Resolució i matrícula

Un cop superada l'entrevista personal rebràs, a partir de l'11 de juliol de 2019, a mesura que es realitzin les mateixes, una notificació de la resolució i podràs formalitzar la matrícula als estudis triats del 11 al 31 de juliol de 2019.

* L'estudiant disposarà de 5 dies naturals per sol·licitar l'al·legació al resultat de la prova.

Per què escollir la UOC?

El model educatiu de la UOC

El Campus Virtual