Accés obert Vols més informació?

Accés a la universitat per més grans de 45 anys amb superació de la prova escrita

Les persones majors de 45 anys d'edat que no posseeixin cap titulació acadèmica habilitant per accedir a la universitat per altres vies ni puguin acreditar experiència laboral o professional, podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau mitjançant la superació d'una prova d'accés adaptada.

 

Poden accedir als estudis de Grau aquells estudiants que compleixin els següents requisits:

 • Tenir 45 anys en l'any acadèmic en què es sol·licita l'accés a la universitat.

 • No tenir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.
 

Aquest accés s'estructura en dues parts:

 • Superació de la prova d'accés. Si encara no has fet la prova i et vols preparar per superar-la, pots fer el curs de preparació de la prova des de Formació contínua i presentar-te a la convocatòria següent de la prova.

 • Lliurament de documentació i valoració de l'experiència acreditada. Aquesta valoració es fa basant-se en la documentació que aporteu.

 

Dates dels tràmits per a l'accés:

 

 • Sol·licitud d'accés a la UOC: del 6 d'abril al 21 de juny de 2022.

 • Pagament de la taxa acadèmica: del 11 d'abril al 22 de juny de 2022.

 • Lliurament documentació: del 11 d'abril al 22 de juny de 2022.

 • Sol·licitud d'entrevista: del 28 al 30 de juny de 2022.

 • Entrevistes: del 5 al 14 de juliol de 2022.

 • Notificació resultat entrevistes: a partir del 5 de juliol de 2022, a mesura que es realitzin les mateixes.

 • Matriculació: del 5 al 26 de juliol de 2022.

Sol·licitud d'accés als estudis de Grau

Abans de realitzar l'entrevista per accedir com major de 45 anys has de sol·licitar l'accés als estudis.

Per a fer-ho, cal emplenar el formulari d'accés en el qual hauràs d'especificar:

 • Dades generals.

 • Dades específiques relacionades amb els estudis de Grau que vols cursar a la UOC i l'opció d'accés de major de 45 anys
 

Un cop hagis introduït les teves dades, et proporcionarem un nom d'usuari i una contrasenya perquè puguis accedir, en unes hores, al Campus Virtual de la UOC.

Pagament de la taxa acadèmica

La taxa associada a aquest tràmit acadèmic és de 106,80 €.

En cas d'haver realitzat la Prova escrita en la convocatòria de l'any acadèmic en que es demana l'accés, no caldrà fer l'abonament de la taxa.

Descomptes:

 • Família nombrosa de categoria especial, discapacitat mínima del 33%, víctimes d'actes terroristes i víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella: exempció del 100% del pagament. 

 • Família nombrosa de categoria general: descompte del 50% en l'import de la taxa.

Lliurament de la documentació

La documentació imprescindible per poder tenir en compte la teva sol·licitud d'accés i realitzar l'entrevista personal és la següent:

 • Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), el NIE o el passaport.

 • Certificat de superació de la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys.

 • Comprovant bancari d'haver abonat l'import de la taxa (únicament per a aspirants amb la prova superada abans del 2022).

 • Currículum detallat

 • Carta de motivació que justifiqui l'interès per estudiar a la UOC i pel grau al qual vols accedir.

Inscripció a l'entrevista

Per realitzar l'entrevista és un requisit imprescindible haver presentat la documentació requerida i haver abonat la taxa corresponent de 106,80 €.

Entrevista

L'entrevista té una durada aproximada de 20 minuts i es fa en modalitat virtual mitjançant la plataforma Blackboard.

S'oferirà als sol·licitants que ho demanin un justificant d'assistència a l'entrevista personal.

El resultat és un Apte o un No apte.

La superació de l'accés per a més grans de 45 anys només té validesa per accedir a l'ensenyament de grau sol·licitat durant els dos semestres immediatament posteriors. Un cop hagin transcorregut aquests dos semestres, en cas que no s'hagi formalitzat la matrícula, l'estudiant ha de sol·licitar de nou l'accés per aquesta via.

Resolució i matrícula

Un cop superada l'entrevista personal rebràs, a mesura que es realitzin les mateixes, una notificació de la resolució i podràs formalitzar la matrícula als estudis triats.

* L'estudiant disposarà de 5 dies naturals per sol·licitar l'al·legació al resultat de la prova.

Matrícula oberta:

 

Curs de preparació

Accés a la universitat per a més grans de 45 anys

Prova en català per accedir a la UOC i a universitats catalanes


 
Per què escollir la UOC?

El model educatiu de la UOC

El Campus Virtual