Accès obert Vols més informació?

Accés a la universitat per més grans de 45 anys amb superació de la prova escrita

Les persones majors de 45 anys d'edat que no posseeixin cap titulació acadèmica habilitant per accedir a la universitat per altres vies ni puguin acreditar experiència laboral o professional, podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau mitjançant la superació d'una prova d'accés adaptada.

 

Poden accedir als estudis de Grau aquells estudiants que compleixin els següents requisits:

 • Tenir 45 anys en l'any acadèmic en què es sol·licita l'accés a la universitat.

 • No tenir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.
 

Aquest accés s'estructura en tres fases:

 • Superació de la prova d'accés. Si encara no has realitzat la prova i vols preparar-te per a superar-la, pots realitzar el curs de preparació des de UOC X - Xtended Studies, i presentar-te a la prova de la següent convocatòria.

 • Lliurament de documentació i valoració de l'experiència acreditada. Aquesta valoració es fa basant-se en la documentació que aporteu.

 • Entrevista personal. És un tràmit per a conèixer l'experiència professional de l'estudiant i determinar-ne la idoneïtat per a seguir amb èxit el camp del grau sol·licitat.

 

Dates dels tràmits per a l'accés:

 

 • Sol·licitud d'accés a la UOC: del 8 d'abril al 22 de juny de 2021.

 • Pagament de la taxa acadèmica: del 12 d'abril de 2021 al 23 de juny de 2021.

 • Lliurament documentació: del 12 d'abril al 23 de juny de 2021.

 • Sol·licitud d'entrevista: del 29 de juny a l'1 de juliol de 2021.

 • Entrevistes: del 6 al 15 de juliol de 2021.

 • Notificació resultat entrevistes: A partir del 7 de juliol de 2021, a mesura que es realitzin les mateixes.

 • Matriculació: del 7 al 28 de juliol de 2021.

Sol·licitud d'accés als estudis de Grau

Abans de realitzar l'entrevista per accedir com major de 45 anys has de sol·licitar l'accés als estudis.

Per a fer-ho, cal emplenar el formulari d'accés en el qual hauràs d'especificar:

 • Dades generals.

 • Dades específiques relacionades amb els estudis de Grau que vols cursar a la UOC i l'opció d'accés de major de 45 anys
 

Un cop hagis introduït les teves dades, et proporcionarem un nom d'usuari i una contrasenya perquè puguis accedir, en unes hores, al Campus Virtual de la UOC.

Pagament de la taxa acadèmica

La taxa associada a aquest tràmit acadèmic és de 95,25 €.

En cas d'haver realitzat la Prova escrita en la convocatòria de l'any acadèmic en que es demana l'accés, no caldrà fer l'abonament de la taxa.

Descomptes:

 • Família nombrosa de categoria especial, discapacitat mínima del 33%, víctimes d'actes terroristes i víctimes de violència de gènere: exempció del 100% del pagament. 

 • Família nombrosa de categoria general: descompte del 50% en l'import de la taxa.

 

Si us trobeu en algun d'aquests casos, heu d'enviar la documentació que ho acrediti en format digital, juntament amb la resta de documents per a optar a l'entrevista, abans de fer el pagament per tal que us activem la bonificació.

Lliurament de la documentació

La documentació imprescindible per poder tenir en compte la teva sol·licitud d'accés, valorar els teus mèrits i realitzar l'entrevista personal és la següent:

 • Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), NIE o passaport

 • Fotocòpia compulsada/acarada de la targeta de superació de la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys.

 • Declaració jurada que no es posseeix cap titulació acadèmica que habiliti per a l'accés a la universitat, i que no es pot acreditar experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament de grau sol·licitat

 • El comprovant bancari d'haver abonat la taxa associada

 • Currículum detallat

 • Carta de motivació, exposant l'interès per la Universitat i per l'ensenyament de grau al qual vols accedir

 

És imprescindible lliurar la documentació següent en format digital, mitjançant el formulari disponible a Campus Virtual: Tràmits / Accés a uns nous estudis a la UOC / Accés per a més grans de 45 anys.

Inscripció a l'entrevista

Per realitzar l'entrevista és un requisit imprescindible haver presentat la documentació requerida i haver abonat la taxa corresponent de 95,25€.

Entrevista

L'entrevista, que té una durada d'uns 20 minuts, es realitzarà de manera presencial a les Seus de la UOC de Barcelona i Castelldefels o de manera virtual per videotrucada de Skype (cadascun dels estudis determina els dies de les entrevistes, la modalitat, la disponibilitat horària i les seus de la UOC on tenen lloc les entrevistes presencials).

S'oferirà als sol·licitants que ho demanin un justificant d'assistència en el moment de realitzar l'entrevista.

El resultat és un Apte o un No apte.

La superació de l'accés per a més grans de 45 anys només tindrà validesa per a accedir a l'ensenyament de grau sol·licitat durant els dos semestres immediatament posteriors. Un cop transcorreguts aquests dos semestres sense haver formalitzat la matrícula, l'estudiant ha de sol·licitar de nou l'accés per aquesta via.

Resolució i matrícula

Un cop superada l'entrevista personal rebràs, a mesura que es realitzin les mateixes, una notificació de la resolució i podràs formalitzar la matrícula als estudis triats.

* L'estudiant disposarà de 5 dies naturals per sol·licitar l'al·legació al resultat de la prova.

Inscripció a les proves

Termini tancat
Matrícula oberta:

 

Curs de preparació

Accés a la universitat per a més grans de 45 anys

Prova en català per accedir a la UOC i a universitats catalanes


 
Per què escollir la UOC?

El model educatiu de la UOC

El Campus Virtual