Accés obert Vols més informació?

Accés a la universitat per més grans de 40 anys mitjançant el reconeixement de l'experiència professional

S'ofereix l'opció d'accedir a la Universitat als més grans de 40 anys per reconeixement de l'experiència professional.

Poden accedir als estudis de Grau aquells estudiants que compleixin els següents requisits:

 • Tenir 40 anys o més ja complerts en l'any natural en què sol·liciteu l'accés a la Universitat.

 • No tenir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.

 • Acreditar una experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament de grau sol·licitat.
 

Aquest accés s'estructura en dues fases:

 
 1. Lliurament de documentació i valoració de l'experiència acreditada. Aquesta valoració es fa basant-se en la documentació que aporteu.

 2. Entrevista personal. L'entrevista és un tràmit per a conèixer l'experiència professional de l'estudiant i determinar-ne la idoneïtat per a seguir amb èxit el camp del grau sol·licitat.
 
Dates dels tràmits per a l'accés:

 

 • Sol·licitud d'accés a la UOC: del 6 d'abril al 21 de juny de 2022.

 • Pagament de la taxa acadèmica: del 11 d'abil al 22 de juny de 2022.

 • Lliurament documentació: del 11 d'abril al 22 de juny de 2022.

 • Revisió de mèrits laborals: del 11 d'abril al 29 de juny de 2022.

 • Sol·licitud d'entrevista: del 4 al 6 de juliol de 2022.

 • Entrevistes: del 12 al 21 de juliol de 2022.

 • Notificació resultat entrevistes: a partir del 12 de juliol de 2022, a mesura que es realitzin les mateixes.

 • Matriculació: del 12 al 26 de juliol de 2022.

 

Sol·licitud d'accés als estudis de Grau

Abans de realitzar l'entrevista per accedir com major de 40 anys has de sol·licitar l'accés als estudis.

Per a fer-ho, cal emplenar el formulari d'accés en el qual s'haurà d'especificar:

 • Dades generals.

 • Dades específiques relacionades amb els estudis de Grau que vols cursar a la UOC i l'opció d'accés de major de 40 anys.
 

Un cop s'hagin introduït les dades, us proporcionem un nom d'usuari i una contrasenya perquè pugueu accedir, en unes hores, al Campus Virtual de la UOC.

Pagament de la taxa acadèmica

La taxa associada a aquest tràmit acadèmic és de 106,80 € .

Descomptes:

 • Família nombrosa de categoria especial, discapacitat mínima del 33%, víctimes d'actes terroristes i víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella: exempció del 100% del pagament.

 • Família nombrosa de categoria general: descompte del 50% en l'import de la taxa.
 

Lliurament de la documentació

La documentació imprescindible per poder tenir en compte la sol·licitud d'accés, valorar els vostres mèrits i realitzar l'entrevista personal és la següent:

 • Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), el NIE o el passaport. 

 • Comprovant bancari d'haver abonat l'import de la taxa.
  • Si correspon: documentació que acrediti la bonificació o l'exempció en el pagament de la taxa.
 • Carta de motivació que justifiqui l'interès per estudiar a la UOC i pel grau al qual vols accedir.

 • Currículum detallat: en cada mèrit del currículum (experiència laboral, formació, idiomes, etc.) cal indicar el número del document acreditatiu que es presenta. Únicament es valoraran els mèrits del currículum que quedin acreditats.
  • Per exemple: auxiliar administratiu a l'empresa X, contractació de gener del 2004 a desembre del 2005 (document número 4).
 • Relació numerada de tota la documentació presentada sobre els mèrits indicats al currículum. A cada document cal anotar el número corresponent, d'acord amb l'ordre indicat a la relació.

 • Qualsevol altra documentació que consideris convenient i que acrediti l'experiència laboral i professional que descrius al currículum.

 

Criteris de puntuació del currículum (pdf).
Com pots redactar el currículum i la relació de mèrits acreditats (pdf).

 

És imprescindible lliurar la documentació següent en format digital mitjançant el formulari disponible a Campus Virtual: Tràmits / Accés a uns nous estudis a la UOC / Accés per a més grans de 40 anys.

Inscripció a l'entrevista

La inscripció a l'entrevista es realitzarà a través del Campus Virtual: Tràmits / Accés a uns nous estudis a la UOC / Accés per a més grans de 40 anys.

Per formalitzar la inscripció és imprescindible haver superat la fase de mèrits.

Entrevista

L'entrevista té una durada aproximada de 20 minuts i es fa en modalitat virtual mitjançant la plataforma Blackboard.

S'oferirà als sol·licitants que ho demanin un justificant d'assistència a l'entrevista personal.

El resultat és un Apte o un No apte.

La superació de l'accés per a més grans de 40 anys només té validesa per accedir a l'ensenyament de grau sol·licitat durant els dos semestres immediatament posteriors. Un cop hagin transcorregut aquests dos semestres, en cas que no s'hagi formalitzat la matrícula, l'estudiant ha de sol·licitar de nou l'accés per aquesta via.

Resolució i matrícula

Un cop superada l'entrevista personal rebreu a mesura que es realitzin les mateixes, una notificació de la resolució i podreu formalitzar la matrícula als estudis triats.

L'estudiant disposarà de 5 dies naturals per sol·licitar l'al·legació al resultat de la prova.

Matrícula oberta:

 

Curs de preparació

Accés a la universitat per a més grans de 45 anys

Prova en català per accedir a la UOC i a universitats catalanes

Per què escollir la UOC?

El model educatiu de la UOC

El Campus Virtual