Accès obert Vols més informació?

Accés a la universitat per més grans de 40 anys mitjançant el reconeixement de l'experiència professional

S'ofereix l'opció d'accedir a la Universitat als més grans de 40 anys per reconeixement de l'experiència professional als estudis de grau en el marc del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (articles 36 i 37).

Poden accedir als estudis de Grau aquells estudiants que compleixin els següents requisits:

 • Tenir 40 anys o més ja complerts en l'any acadèmic en què sol·liciteu l'accés a la Universitat.
 • No tenir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.
 • Acreditar una experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament de grau sol·licitat.

Sol·licitud d'accés als estudis de Grau

Abans de realitzar l'entrevista per accedir com major de 40 anys has de sol·licitar l'accés als estudis del 29 d'abril al 18 de juny de 2019.

Per a fer-ho, cal emplenar el formulari d'accés en el qual s'haurà d'especificar:

 • Dades generals.
 • Dades específiques relacionades amb els estudis de Grau que vols cursar a la UOC i l'opció d'accés de major de 40 anys.

 

Un cop s'hagin introduït les dades, us proporcionem un nom d'usuari i una contrasenya perquè pugueu accedir, en unes hores, al Campus Virtual de la UOC.

Pagament de la taxa acadèmica

Per poder accedir a la valoració de mèrits i avaluació de l'entrevista personal, és necessari realitzar el tràmit amb les condicions de termini, taxa i lliurament documental associat.

La taxa associada a aquest tràmit acadèmic és de 95,25 € i el termini per fer el pagament és el 19 de juny de 2019.

Lliurament de la documentació

La documentació imprescindible per poder tenir en compte la sol·licitud d'accés, valorar els vostres mèrits i realitzar l'entrevista personal és la següent:

 • Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), NIE o passaport
 • Còpia del comprovant bancari d'haver abonat l'import de la taxa associada 
 • Currículum detallat
 • Fotocòpia compulsada del certificat de vida laboral, expedit per l'organisme oficial competent
 • Declaració responsable que no es posseeix cap titulació acadèmica que habiliti per a l'accés a la universitat.
 • Carta de motivació, exposant l'interès per la Universitat i per l'ensenyament de grau al qual vols accedir
 • Qualsevol altra documentació que consideris convenient i que acrediti l'experiència laboral i professional descrita al currículum

 

És imprescindible lliurar la documentació següent en format digital abans del 20 de juny, mitjançant el formulari disponible a Campus Virtual: Tràmits / Accés a uns nous estudis a la UOC / Accés per a més grans de 40 anys.

Inscripció a l'entrevista

El període per sol·licitar la inscripció a l'entrevista és del 2 al 4 de juliol de 2019.

Per realitzar l'entrevista és un requisit imprescindible haver presentat la documentació requerida abans del 20 de juny de 2019 i haver abonat la taxa corresponent de 95,25€ abans del 19 de juny de 2019.

Entrevista

L'entrevista, que té una durada d'uns 20 minuts, es durà a terme del 9 al 19 de juliol de 2019 i es realitzarà de manera presencial a les Seus de la UOC de Barcelona i Castelldefels o de manera virtual per videotrucada de Skype (cadascun dels estudis determina els dies de les entrevistes, la modalitat, la disponibilitat horària i les seus de la UOC on tenen lloc les entrevistes presencials).

S'oferirà als sol·licitants que ho demanin un justificant d'assistència en el moment de realitzar l'entrevista.

El resultat és un Apte o un No apte. La superació de l'accés per a més grans de 40 anys només tindrà validesa per a accedir a l'ensenyament de grau sol·licitat durant els dos semestres immediatament posteriors. Un cop transcorreguts aquests dos semestres sense haver formalitzat la matrícula, l'estudiant ha de sol·licitar de nou l'accés per aquesta via.

Resolució i matrícula

Un cop superada l'entrevista personal rebreu, a partir de l'11 de juliol, a mesura que es realitzin les mateixes, una notificació de la resolució i podreu formalitzar la matrícula als estudis triats de l'11 al 31 de juliol de 2019.

* L'estudiant disposarà de 5 dies naturals per sol·licitar l'al·legació al resultat de la prova.

Per què escollir la UOC?

El model educatiu de la UOC

El Campus Virtual