Accès obert Vols més informació?

Accés a la universitat per més grans de 40 anys mitjançant el reconeixement de l'experiència professional

S'ofereix l'opció d'accedir a la Universitat als més grans de 40 anys per reconeixement de l'experiència professional.

Poden accedir als estudis de Grau aquells estudiants que compleixin els següents requisits:

 • Tenir 40 anys o més ja complerts en l'any acadèmic en què sol·liciteu l'accés a la Universitat.

 • No tenir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.

 • Acreditar una experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament de grau sol·licitat.
 

Aquest accés s'estructura en dues fases:

 
 1. Lliurament de documentació i valoració de l'experiència acreditada. Aquesta valoració es fa basant-se en la documentació que aporteu.

 2. Entrevista personal. L'entrevista és un tràmit per a conèixer l'experiència professional de l'estudiant i determinar-ne la idoneïtat per a seguir amb èxit el camp del grau sol·licitat.
 
Dates dels tràmits per a l'accés:

 

 • Sol·licitud d'accés a la UOC: del 21 d'octubre a l'11 de gener de 2022.

 • Pagament de la taxa acadèmica: del 25 d'octubre de 2021 al 12 de gener de 2022.

 • Lliurament documentació: del 25 d'octubre de 2021 al 12 de gener de 2022.

 • Sol·licitud d'entrevista: del 19 al 21 de gener de 2021.

 • Entrevistes: del 26 de gener al 7 de febrer de 2022.

 • Notificació resultat entrevistes: a partir del 27 de gener de 2022, a mesura que es realitzin les mateixes.

 • Matriculació: del 27 de gener al 9 de febrer de 2022.
  (Matriculació amb descompte: vinculat a la data de la sol·licitud d'accés, tots els estudiants amb accés des del 21 d'octubre al 15 de desembre de 2021).

 

Sol·licitud d'accés als estudis de Grau

Abans de realitzar l'entrevista per accedir com major de 40 anys has de sol·licitar l'accés als estudis.

Per a fer-ho, cal emplenar el formulari d'accés en el qual s'haurà d'especificar:

 • Dades generals.

 • Dades específiques relacionades amb els estudis de Grau que vols cursar a la UOC i l'opció d'accés de major de 40 anys.
 

Un cop s'hagin introduït les dades, us proporcionem un nom d'usuari i una contrasenya perquè pugueu accedir, en unes hores, al Campus Virtual de la UOC.

Pagament de la taxa acadèmica

La taxa associada a aquest tràmit acadèmic és de 95,25 € .

Descomptes:

 • Família nombrosa de categoria especial, discapacitat mínima del 33%, víctimes d'actes terroristes i víctimes de violència de gènere: exempció del 100% del pagament.

 • Família nombrosa de categoria general: descompte del 50% en l'import de la taxa.
 

Si us trobeu en algun d'aquests casos, heu d'enviar la documentació que ho acrediti en format digital, juntament amb la resta de documents per a optar a l'entrevista, abans de fer el pagament per tal que us activem la bonificació.

Lliurament de la documentació

La documentació imprescindible per poder tenir en compte la sol·licitud d'accés, valorar els vostres mèrits i realitzar l'entrevista personal és la següent:

 • Document nacional d'identitat (DNI), NIE o passaport 

 • Currículum detallat

 • Certificat de vida laboral, expedit per l'organisme oficial competent

 • Declaració responsable que no es posseeix cap titulació acadèmica que habiliti per a l'accés a la universitat

 • Carta de motivació

 • Cursos o certificats fets que es relacionin amb els estudis que voleu seguir

 • Qualsevol altra documentació que consideris convenient i que acrediti l'experiència laboral i professional descrita al currículum

 • Comprovant bancari d'haver abonat l'import de la taxa associada

 

És imprescindible lliurar la documentació següent en format digital mitjançant el formulari disponible a Campus Virtual: Tràmits / Accés a uns nous estudis a la UOC / Accés per a més grans de 40 anys.

Inscripció a l'entrevista

La inscripció a l'entrevista es realitzarà a través del Campus Virtual: Tràmits / Accés a uns nous estudis a la UOC / Accés per a més grans de 40 anys.

Per a fer la inscripció heu d'escollir primer el pla d'estudis al qual heu sol·licitat l'accés. En el formulari podreu triar l'horari que us vagi més bé i, si la vostra entrevista és virtual, haureu d'indicar quin usuari de Skype teniu.

Entrevista

L'entrevista, que té una durada d'uns 20 minuts, es realitzarà de manera virtual per videotrucada (cadascun dels estudis determina els dies de les entrevistes i la disponibilitat horària).

S'oferirà als sol·licitants que ho demanin un justificant d'assistència en el moment de realitzar l'entrevista.

El resultat és un Apte o un No apte. La superació de l'accés per a més grans de 40 anys només tindrà validesa per a accedir a l'ensenyament de grau sol·licitat durant els dos semestres immediatament posteriors. Un cop transcorreguts aquests dos semestres sense haver formalitzat la matrícula, l'estudiant ha de sol·licitar de nou l'accés per aquesta via.

Resolució i matrícula

Un cop superada l'entrevista personal rebreu a mesura que es realitzin les mateixes, una notificació de la resolució i podreu formalitzar la matrícula als estudis triats.

L'estudiant disposarà de 5 dies naturals per sol·licitar l'al·legació al resultat de la prova.

Matrícula oberta:

 

Curs de preparació

Accés a la universitat per a més grans de 45 anys

Prova en català per accedir a la UOC i a universitats catalanes

Per què escollir la UOC?

El model educatiu de la UOC

El Campus Virtual