Accès obert Vols més informació?

Accés a la universitat per més grans de 40 anys mitjançant el reconeixement de l'experiència professional


S'ofereix l'opció d'accedir a la Universitat als més grans de 40 anys per reconeixement de l'experiència professional als estudis de grau en el marc del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (articles 36 i 37).

Poden accedir als estudis de Grau aquells estudiants que compleixin els següents requisits:

 • Tenir 40 anys en l'any en què es sol·licita l'accés a la universitat.
 • No tenir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.
 • Acreditar una experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament de grau sol·licitat.

 

Procediment:

 • Sol·licitud d'accés als estudis de Grau
 • Pagament de la taxa acadèmica
 • Lliurament de la documentació i valoració dels mèrits
 • Inscripció a l'entrevista
 • Entrevista
 • Resolució entrevista
 • Matrícula

Sol·licitud d'accés als estudis de Grau


Abans de realitzar l'entrevista per accedir com major de 40 anys has de sol·licitar l'accés als estudis del 29 d'octubre de 2018 al 15 de gener de 2019.

Per a fer-ho, cal emplenar el formulari d'accés en el qual hauràs d'especificar:

 • Dades generals.
 • Dades específiques relacionades amb els estudis de Grau que vols cursar a la UOC i l'opció d'accés de major de 40 anys.

 

Un cop hagis introduït les teves dades, et proporcionem un nom d'usuari i una contrasenya perquè puguis accedir, en unes hores, al Campus Virtual de la UOC.

La UOC ofereix un 1% fix de les seves places per als estudiants que accedeixin mitjançant el reconeixement de l'experiència professional per a majors de 40.

Pagament de la taxa acadèmica


Per poder accedir a la valoració de mèrits i avaluació de l'entrevista personal, és necessari realitzar el tràmit amb les condicions de termini, taxa i lliurament documental associat.

La taxa associada a aquest tràmit acadèmic és de 92,25 € i el termini per fer el pagament és el 16 de gener de 2019.

Lliurament de la documentació


La documentació imprescindible per poder tenir en compte la teva sol·licitud d'accés, valorar els teus mèrits i realitzar l'entrevista personal és la següent:

 • Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) o passaport
 • Còpia del comprovant bancari d'haver abonat l'import de la taxa associada 
 • Currículum detallat
 • Fotocòpia compulsada del certificat de vida laboral, expedit per l'organisme oficial competent
 • Declaració responsable que no es posseeix cap titulació acadèmica que habiliti per a l'accés a la universitat, i que no se sol·licita l'admissió per aquesta via a cap altra universitat
 • Carta de motivació, exposant l'interès per la Universitat i per l'ensenyament de grau al qual vols accedir
 • Qualsevol altra documentació que consideris convenient i que acrediti l'experiència laboral i professional descrita al currículum

 

Els documents es poden acarar, si es porten els originals i les seves fotocòpies simples, a qualsevol de les seus de la UOC.

La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

La documentació s'ha de presentar abans del 17 de gener de 2019 a qualsevol de les seus de la UOC o enviar per correu postal a:

Referència "Majors 40"

Apartat de correus 29005

08080 Barcelona

Inscripció a l'entrevista


El període per sol·licitar la inscripció a l'entrevista és del 29 al 31 de gener de 2019.

Per realitzar l'entrevista és un requisit imprescindible haver presentat la documentació requerida abans del 17 de gener de 2019 i haver abonat la taxa corresponent de 92,25€ abans del 16 de gener de 2019.

Entrevista


L'entrevista, que té una durada d'uns 20 minuts, es durà a terme del 6 al 15 de febrer de 2019 i es realitzarà de manera presencial a les Seus de la UOC de Barcelona i Castelldefels o de manera virtual per videotrucada de Skype (la Seu serà determinada per la Direcció de cada Estudi, segons la disponibilitat i ubicació).

S'oferirà als sol·licitants que ho demanin un justificant d'assistència en el moment de realitzar l'entrevista.

El resultat és un Apte o un No apte.

La superació de l'accés per a més grans de 40 anys només tindrà validesa per a accedir a l'ensenyament de grau sol·licitat durant els dos semestres immediatament posteriors. Un cop transcorreguts aquests dos semestres sense haver formalitzat la matrícula, l'estudiant ha de sol·licitar de nou l'accés per aquesta via.

Resolució i matrícula


Un cop superada l'entrevista personal rebràs, a partir del 8 de febrer, a mesura que es realitzin les mateixes, una notificació de la resolució i podràs formalitzar la matrícula als estudis triats del 8 al 19 de febrer de 2019.

Per poder gaudir del descompte de matrícula anticipada caldrà haver sol·licitat l'accés als estudis de Grau abans del 18 de desembre de 2018 i matricular dins de les dates establertes.

* L'estudiant disposarà de 5 dies naturals per sol·licitar l'al·legació al resultat de la prova.

Per què escollir la UOC?

El model educatiu de la UOC

El Campus Virtual