La UOC permet convalidar o adaptar els estudis cursats anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional.

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

 

Reconeixements en titulacions de grau

La legislació diu que els titulats de llicenciatures, enginyeries i diplomatures que vulguin accedir a una altra titulació de grau de la mateixa branca de coneixement podran reconèixer tots els crèdits de formació bàsica d'aquesta branca de coneixement.

Les assignatures de formació bàsica d'un grau poden pertànyer a branques de coneixement diferents. Això és important perquè en l'AEP només se us convalidaran els crèdits bàsics de les assignatures que siguin de la mateixa branca de coneixement que el grau de destí.

Quan els estudis aportats siguin d'ensenyaments universitaris oficials de l'actual ordenació acadèmica (EEES) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el pla d'estudis de grau de destí, també s'avaluarà el reconeixement dels crèdits bàsics del pla d'estudis de grau de destí. Per tant, la UOC ha d'assegurar que reconeixerà, en forma de còmput o bé per continguts, el creditatge corresponent a la formació bàsica de la mateixa branca.