Accès obert Vols més informació?

Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Màster universitari

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera (anglès o francès) equivalent al nivell A2 del marc comú europeu de llengües, i un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Convalidacions

El reconeixement de crèdits és l'acceptació per part de la UOC dels coneixements i de les competències obtingudes en ensenyaments universitaris, cursades a la UOC o en una altra universitat, perquè computin a l'efecte d'obtenir una titulació universitària de caràcter oficial.

Les assignatures reconegudes mantindran la mateixa qualificació obtinguda al centre de procedència.

La unitat bàsica del reconeixement serà el crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits), regulat en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional.

Els crèdits ECTS reconeguts podran ser incorporats, després d'haver-se matriculat, a l'expedient acadèmic de l'estudiant i seran reflectits en el suplement europeu al títol, en virtut del que estableix l'article 6.3 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Els estudis aportats seran susceptibles de reconeixement en funció del programa de màster de destinació. Per tant, el reconeixement de crèdits ECTS podrà ser diferent si els mateixos estudis d'origen s'aporten a un altre programa de màster de destinació.

Les assignatures reconegudes, transferides, convalidades i adaptades, en la mesura en què tenen la consideració d'assignatures superades, també seran susceptibles de reconeixement.

Els criteris en matèria de reconeixement d'assignatures establerts per la Universitat, quan els estudis de destinació siguin ensenyaments oficials de màster, són els següents:

  1. Quan els estudis aportats siguin ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció del títol oficial de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o de graduat, no seran susceptibles de reconeixement en no existir adequació entre el nivell de competència exigit en els ensenyaments aportats i el previst en el programa de màster de destinació.
  2. Quan els estudis aportats siguin ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, màster universitari o doctorat, les assignatures aportades seran susceptibles de reconeixement si, a criteri de la direcció de programa de màster corresponent, existeix equivalència o adequació entre les competències i els coneixements associats a les assignatures cursades en els estudis aportats i els previstos en el programa de màster de destinació.

Titulació oficial

El títol que s'obtindrà és el de màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies.

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) s'encarrega d'avaluar les titulacions oficials dins del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA).

Un cop avaluats favorablement per l'AQU, aquests programes són aprovats pel Consell d'Universitats i inscrits al Registre d'Universitats, Centres i Títols del Ministeri. 

Aquests processos asseguren el rigor de les titulacions oficials i l'acompliment dels estàndards de qualitat europeus exigits per l'European Association for Quality Assurance in Higher Education.

Des de l'espai Cicle de vida de les titulacions podeu consultar tota la documentació relativa a les diferents etapes de l'MVSMA, que garanteix l'oficialitat dels títols, i podeu accedir al recull d'indicadors que permet analitzar i valorar l'activitat formativa per tal de dur a terme aquest procés d'avaluació i millora contínua:

 

Altres fonts d'informació oficials

També podeu consultar l'oficialitat del títol al Canal Universitats de la Secretaria d'Universitats de la Generalitat de Catalunya, així com al portal d'AQU Estudis Universitaris de Catalunya (EUC), per informació relativa a la qualitat de les titulacions oficials del sistema universitari català.

 

Legalització del títol oficial 

La Secretaria de la Universitat du a terme els tràmits necessaris perquè els títols oficials de la UOC i altres documents acadèmics siguin oficials fora d'Espanya. Fins ara els tràmits d'aquest tipus s'havien de gestionar per mitjà del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i del Ministeri de Justícia.
 
+ informació sobre els tràmits

Accés obert:
últims dies

Sol·licita l'accés

Inici de docència: octubre

Podràs accedir al Campus Virtual i tenir el suport d'un tutor especialitzat

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Per a graus, quota inicial del 35% de la matrícula. Següent quota, al novembre

Informa-te'n


Sessions informatives
Juliol - octubreLa UOC organitza, entre juliol i octubre, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324