Accès obert Vols més informació?

Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Màster universitari

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera (anglès o francès) equivalent al nivell A2 del marc comú europeu de llengües, i un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Convalidacions

El reconeixement de crèdits és l'acceptació per part de la UOC dels coneixements i de les competències obtingudes en ensenyaments universitaris, cursades a la UOC o en una altra universitat, perquè computin a l'efecte d'obtenir una titulació universitària de caràcter oficial.

Les assignatures reconegudes mantindran la mateixa qualificació obtinguda al centre de procedència.

La unitat bàsica del reconeixement serà el crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits), regulat en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional.

Els crèdits ECTS reconeguts podran ser incorporats, després d'haver-se matriculat, a l'expedient acadèmic de l'estudiant i seran reflectits en el suplement europeu al títol, en virtut del que estableix l'article 6.3 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Els estudis aportats seran susceptibles de reconeixement en funció del programa de màster de destinació. Per tant, el reconeixement de crèdits ECTS podrà ser diferent si els mateixos estudis d'origen s'aporten a un altre programa de màster de destinació.

Les assignatures reconegudes, transferides, convalidades i adaptades, en la mesura en què tenen la consideració d'assignatures superades, també seran susceptibles de reconeixement.

Els criteris en matèria de reconeixement d'assignatures establerts per la Universitat, quan els estudis de destinació siguin ensenyaments oficials de màster, són els següents:

  1. Quan els estudis aportats siguin ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció del títol oficial de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o de graduat, no seran susceptibles de reconeixement en no existir adequació entre el nivell de competència exigit en els ensenyaments aportats i el previst en el programa de màster de destinació.
  2. Quan els estudis aportats siguin ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, màster universitari o doctorat, les assignatures aportades seran susceptibles de reconeixement si, a criteri de la direcció de programa de màster corresponent, existeix equivalència o adequació entre les competències i els coneixements associats a les assignatures cursades en els estudis aportats i els previstos en el programa de màster de destinació.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins al 26 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n


Sessions informatives Estudis
Juny a octubre 2018La UOC organitza, entre juny i octubre, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació