Accès obert Vols més informació?

Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Màster universitari

Objectius

L'objectiu principal del màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies és proporcionar a l'estudiant una formació avançada en l'àmbit dels estudis humanístics que es refereixen a l'època contemporània. Es tracta d'oferir una formació acadèmica de qualitat que permeti a l'estudiant obtenir una comprensió àmplia i rigorosa de l'experiència humana i del context cultural en el qual té lloc. El món globalitzat actual es caracteritza per l'explosió del pluralisme i la complexitat creixent dels contextos històrics, socials i culturals en els quals l'individu modern es veu en la necessitat de trobar noves solucions a problemes de naturalesa social, tant en l'àmbit personal com professional.

Aquest màster pretén donar les eines intel·lectuals (competències i coneixements) que capacitin l'estudiant per respondre des d'una perspectiva crítica als nous perfils professionals que es demanen des de l'àmbit de la cultura, les institucions, l'economia i la comunicació. Es tracta de complementar i enriquir les habilitats i les destreses de naturalesa pràctica -característiques de les humanitats- com són les competències analítiques, expressives, creatives i interpretatives.

Perfil professional

Els estudis avançats en el camp de les humanitats satisfan un univers ampli de perfils necessaris en el nostre context acadèmic, social, econòmic i polític actual, com:

 • Llicenciats, diplomats i graduats en les diverses disciplines de les ciències humanes i socials que volen aprofundir en la seva formació i adquirir competències i habilitats que els permetin un desenvolupament profund en el context de la recerca en l'esfera dels estudis humanístics.

 • Professionals i tècnics de diversos sectors que necessiten, a causa de la seva activitat professional, una millor comprensió del món contemporani i de la seva complexitat, així com l'adquisició de les eines analítiques per al seu desenvolupament.

 • Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant de les noves realitats socials, polítiques i culturals.

 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de l'educació i l'entreteniment, la creació de continguts en el sector editorial, turístic o de l'oci.

 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la creació de continguts en el sector de la comunicació (premsa, televisió, Internet, publicitat, etc.).

 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de les institucions culturals.

 • Professionals i tècnics de qualsevol sector econòmic que vulguin millorar, fins i tot a nivell d'especialització, els seus coneixements humanístics, sense una orientació professional precisa i amb l'objectiu d'ampliar la seva formació personal.

 • Estudiants que vulguin orientar-se cap a una formació en la recerca en el camp de les humanitats que sigui de naturalesa transversal.

Competències

 

Competències generals

 • Dissenyar i planificar el treball acadèmic de manera autònoma i en els terminis previstos, utilitzant les metodologies i les tècniques adequades, i presentar els resultats amb originalitat, coherència i claredat.

 • Formular preguntes adequades als objectes estudiats, a partir del coneixement dels debats i de les problemàtiques rellevants, i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.

Competències específiques

 • Identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques, els marcs teòrics i conceptuals, i les anàlisis històriques que intenten explicar l'evolució de la cultura contemporània.

 • Integrar els diversos models teòrics i conceptuals provinents de les diverses branques de les ciències humanes i socials.

 • Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques així com les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes a partir del coneixement dels debats i de les problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.

 • Descriure i analitzar la relació entre cultura i identitat.

 • Descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània.

 • Analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals.

Competències transversals

 • Capacitat per a analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.

 • Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.

 • Actuar de manera honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals així com la integritat del treball dels altres.

 • Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, inclòs l'ús de les TIC.

A qui va dirigit?

El perfil de formació del màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies respon a diversos interessos acadèmics. D'una banda, permet als estudiants que hagin obtingut el títol del grau d'Humanitats i el grau de Llengua i Literatura Catalanes obtenir una formació especialitzada. Així, es facilita la continuïtat a les persones graduades interessades a aprofundir en l'àmbit dels estudis d'arts i humanitats i a totes les que hagin cursat itineraris de formació humanística, així com altres estudis de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials.

També és una proposta formativa que permetrà als llicenciats i diplomats de LRU –o plans d'estudis universitaris anteriors– aprofundir en els seus estudis en l'àmbit humanístic atesa la desaparició dels antics estudis de segon cicle (especialment, de l'antiga llicenciatura d'Humanitats).

Els estudis avançats en el camp de les humanitats també poden satisfer un univers ampli de perfils i necessitats formatives necessàries en el nostre context acadèmic, social, econòmic i polític actual entre diplomats i llicenciats provinents d'altres àmbits de coneixements.

Accés obert

Sol·licita l'accés

Inici de docència: març

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte., si et matricules fins al 19 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324