Requisits acadèmics

Perfil d'accés

Per a cursar el màster és recomanable haver cursat alguna de les titulacions de les àrees de les ciències humanes i socials. A més, també es recomana tenir un nivell de competència en anglès i francès equivalent a l'A2 del Marc europeu comú de referència i un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Les llengües en què s'imparteixen les classes són el castellà i el català. Segons un acord de la Comissió de Coordinació del màster, els materials docents poden contenir textos en anglès i francès.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per a accedir als màsters universitaris oficials cal tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) que faculti en el país d'expedició per a accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país que expedeix el títol per a accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació en un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni cap altre reconeixement que cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

No hi ha requisits específics.

Les universitats participants ofereixen un total de 20 crèdits formatius que corresponen a assignatures dels graus d'Història de la UB i d'Humanitats de la UOC. La Comissió d'Accés al màster determina, si escau, i en cada cas, els crèdits que cal cursar. Les assignatures que formen els complements són:

  • Història contemporània de Catalunya (UB): 5 ECTS.
  • Història contemporània d'Espanya (UB): 5 ECTS.
  • Història IV. El segle dels contrastos (UOC): 6 ECTS.
  • Món actual (UOC): 6 ECTS.

Juntament amb:

logo-ub

Reinventant la universitat

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE