Accès obert Vols més informació?

Gestió Cultural (interunversitari: UOC, UdG)

Màster universitari

Per a obtenir aquesta titulació de màster interuniversitari en Gestió cultural, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol universitari oficial, d'acord amb el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i l'acreditació d'aquestes matèries.

El màster universitari de Gestió cultural ofereix un mòdul bàsic de formació obligatòria de 20 crèdits, un mòdul optatiu de 60 crèdits ECTS (dels quals 30 crèdits ECTS els tria l'alumne) i un Treball final de màster obligatori de 10 crèdits ECTS.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 20
Optatives 30
Treball final de màster 10
Total 60

Assignatures

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total 60
Semestre 1

Obligatòria 1

Obligatòria 2

Optativa 1

5

5

5

15
Semestre 2

Obligatòria 3

Obligatòria 4

Optativa 2

5

5

5

15
Semestre 3

Optativa 3

Optativa 4 

Optativa 5

5

5

5

15
Semestre 4

Optativa 6

Treball final de màster

5

10

15

 

Direcció i producció en gestió cultural Crèdits

Intervenció i acció en gestió cultural

Producció i direcció per a la gestió cultural

Pràctiques

5

5

5

Aquest perfil pretén sobretot donar resposta als estudiants que no disposen d'experiència en el sector i volen aprofundir en els aspectes més operatius de la funció professional.

Anàlisi, estudis aplicats i consultoria Crèdits

Els agents culturals com a actors socials

Metodologies per a la recerca en gestió cultural

Disseny de projectes d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria

5

5

5

Aquest perfil respon a l'orientació dels alumnes que, amb experiència professional, vulguin aprofundir en els estudis aplicats i en les funcions de consultoria en aquest sector de l'activitat professional.

La tria d'una d'aquestes especialitats és la que orientarà la tipologia del Treball final de màster.

Durada

El màster es pot cursar en un o dos anys lectius. Com que els estudis es fan a distància, virtualment i amb una metodologia que permet que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb absoluta flexibilitat, per als estudiants que cursin el màster a temps parcial, es preveu una durada de dos anys (quatre semestres). No obstant això, es preveu que un estudiant amb dedicació a temps complet pugui fer tot el pla d'estudis en un any.

Recursos per a l'aprenentatge

Els estudiants del màster tenen a la seva disposició el material didàctic per a assolir cadascuna de les competències. Aquest material inclou una àmplia tipologia de suports i recursos: materials creats específicament per al màster per destacats autors de cada àmbit de coneixement, articles, articles de revistes acadèmiques, llibres, bases de dades, estudis de cas, vídeos, etc. És important destacar, també, la utilització d'activitats formatives i avaluatives innovadores (ús de wikis, estudis de cas, presentacions, discussions, jocs de simulació...), és a dir, un material i una metodologia docent innovadors i flexibles, capaços d'adaptar-se a les necessitats i els coneixements previs dels estudiants, per tal que puguin assolir els objectius i les competències que s'han establert per a exercir correctament la professió.

Matrícula oberta:
Últims dies

Inici de docència: 14 març

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Juntament amb:

udg-logo

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n


Sessió informativa
8 de març, 17h


Si voleu més informació de la titulació podeu assistir a la sessió informativa que tindrà lloc a Seu central. Av. Tibidabo, 39-43, Sala Tony Bates, de Barcelona.


Inscripcions

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324