Detall de preus

Preus per crèdit

Preu públic per crèdit: màster universitari 34,06 €/cr *
Recursos per a l'aprenentatge 12,50 €/cr **

 

Preus per matrícula

Gestió de la matrícula i de l'expedient  54,54 € *
Serveis de suport a l'aprenentatge 83,80 € **
Assegurança escolar obligatòria
(menors 28 anys residents estat espanyol)
 1,12 € - Anual
 * Preus públics. La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Pots consultar els preus aprovats per al curs 2016-2017 al Decret 268/2016, de 5 de juliol.

** Atesa les seves particularitats metodològiques, la UOC estableix uns preus, que inclouen els continguts, eines, serveis, infraestructures i atenció personalitzada, necessaris per a desenvolupar les activitats d'aprenentatge.

 

Aquests preus estan subjectes als descomptes (família nombrosa, discapacitats...)  i recàrrecs (titulats universitaris a centres públics, estudiants amb nacionalitat de fora de la Unió Europea no residents a Espanya...) estipulats al Decret de preus. Per a més informació consulta els apartats "Descomptes" i "Recàrrecs".

Omple el formulari lateral Vols més informació? i els nostres assessors es posaran en contacte amb tu per oferir-te un pressupost a mida amb els descomptes, les bonificacions i les facilitats de pagament que et corresponguin, així com el detall de recàrrecs que puguin aplicar al teu cas.

La UOC és una Universitat de servei públic que vol facilitar l'accés i seguiment dels estudis universitaris al màxim nombre de persones, per això no es requereix un nombre mínim de crèdits per matrícula.

 

Descomptes

Descompte per matrícula anticipada

Per tal de facilitar la incorporació i assessorament als nous estudiants, les matrícules efectuades fins el 19 de desembre tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20% sobre els preus de "Recursos per a l'aprenentatge" i "Serveis de suport a l'aprenentatge". En una primera matrícula semestral estàndard aquest descompte pot representar fins a un 8% del preu total de la matrícula.

 

Renúncia a la versió en paper dels recursos d'aprenentatge

Des del compromís amb la sostenibilitat i les accions respectuoses amb el medi ambient, la UOC ofereix als estudiants de grau i màster universitari la possibilitat de renunciar a rebre la versió en paper dels recursos per a l'aprenentatge de les assignatures que tenen enviament opcional. Aquests recursos estan disponibles en format digital.

Si els vostres estudis disposen de l'opció de rebre els recursos d'aprenentatge en format físic, i renuncieu a l'enviament (ho podeu fer durant el procés de matriculació), tindreu una reducció en el preu total de la matrícula de 20 €.


Descomptes estipulats al Decret de preus

Les bonificacions i exempcions s'apliquen quan l'estudiant ha lliurat la documentació que acredita que reuneix les condicions i la Universitat l'ha verificat.

Per tal de poder aplicar aquestes bonificacions i excepcions directament a la teva matrícula, ens has de lliurar la documentació abans de fer la matrícula i, en cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des de l'inici de les classes, excepte en cas de discapacitat. En aquest cas, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment la discapacitat.

Si la documentació es lliura mitjançant la xarxa territorial de la UOC abans de la formalització de matrícula, el descompte s'aplica de manera automàtica.

Els estudiants andorrans tenen dret a l'aplicació en les mateixes condicions de les exempcions i/o bonificacions descrites anteriorment.

Aquests descomptes són incompatibles amb la resta de descomptes pels mateixos conceptes. En tot cas, sempre prevaldrà el descompte que sigui més beneficiós per a l'estudiant.


Assignatures convalidades

Els estudiants que hagin obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari tenen un descompte del 85% del preu de crèdit.


Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa que es matriculin per a cursar estudis en centres docents sostinguts amb fons públics gaudeixen de les exempcions o bonificacions que preveu la normativa vigent (Decret 118/2015 de la Generalitat de Catalunya). En l'àmbit universitari són les següents:

 • Famílies nombroses de categoria especial: si ets membre d'aquesta categoria, tens dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i administratiu.
 • Famílies nombroses de categoria general: si ets membre d'aquesta categoria, tens dret a la bonificació del 50% dels preus públics de la matrícula.


Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que es matriculen per a cursar ensenyaments universitaris oficials tenen dret a un descompte igual al preu públic del crèdit fixat per a cada curs acadèmic per la Generalitat de Catalunya.

 

Víctimes d'actes terroristes

Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, el seu o la seva cònjuge i els fills o filles, que es matriculin per a cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics, tenen dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent i administratiu.


Víctimes de violència de gènere

Les víctimes de violència de gènere, i també els seus fills o filles dependents, que es matriculin per a cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics, tenen dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent i administratiu.


Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat

Els estudiants amb matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat, que es matriculin per a cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics, tenen dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el seu primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat, només es podrà demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin en uns estudis universitaris. 

 

Comunitat UOC Alumni
 

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.
 

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Els descomptes de la comunitat Alumni només s'apliquen sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge. La resta de conceptes estan marcats pel Decret de Preus de la Generalitat. 

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes, caldrà que en el moment de fer la matrícula indiqueu un codi en l'apartat Condicions especials. Els codis de descompte els tobareu al web d'Alumni.

Aquest descompte sobre preus FUOC serà acumulable al descompte per matrícula anticipada. 

 

Beques

Beca del Ministeri d'Educació

El Ministeri d'Educació publica cada estiu una convocatòria de beques que constitueix un dels instruments que contribueixen de forma més eficaç a fer possible el principi d'igualtat d'oportunitats; i també, millora l'eficiència educativa ja que permet aprofitar les potencialitats de molts joves que pertanyen a famílies amb rendes baixes.

En el cas dels estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya, independentment d'on es trobi localitzat el domicili familiar, la beca la gestionarà i resoldrà l'AGAUR. Els tipus d'ajuts seran els següents:

 • Beca de matrícula: inclou l'import dels crèdits dels quals l'alumne es matriculi per primera vegada. L'import serà el preu públic
  oficial d'acord amb el que estableix la convocatòria de beques.
 • Quantia variable: l'import resultarà de la ponderació de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de la renda familiar i es determinarà mitjançant l'aplicació d'una fórmula de repartiment.


Destinataris

L'estudiant universitari que estigui cursant o cursarà estudis universitaris de qualsevol titulació homologada i que no estigui en possessió de cap títol de grau, de màster oficial, de llicenciatura, d'enginyeria o d'arquitectura amb validesa a tot el territori espanyol. També podran sol·licitar aquestes beques per a cursar estudis de màster oficial o de segon cicle els estudiants que hagin superat o estiguin en possessió d'un títol dels estudis previs que permetin l'accés al màster o a l'esmentat segon cicle i els estudiants que cursin un curs de preparació per a l'accés de més grans de 25 anys a una universitat pública.

Per a poder presentar la sol·licitud de beca cal complir els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • En el cas dels estrangers comunitaris caldrà que el sol·licitant o algun dels seus sustentadors principals hagi treballat a Espanya al llarg de l'últim any. Aquest requisit no serà exigible per a l'obtenció de la beca de matrícula. A més a més, els estrangers no comunitaris hauran de tenir el permís de residència permanent.


Exempció de pagament per condició de becari

La credencial de becari pretén que els estudiants de les universitats públiques que demanen la beca del Ministeri d'Educació puguin no abonar el preu de la matrícula abans de conèixer la resolució a la seva beca.

Aquests estudiants es matricularan amb la condició de becari/becària condicional.

Àmbit: pot demanar l'acreditació qualsevol estudiant que es matriculi en un ensenyament conduent a un títol oficial de grau, primer o segon cicle i màsters.

No serà necessari sol·licitar l'acreditació per a aquells estudiants que tinguin una credencial de becari del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del curs anterior de la convocatòria general i de mobilitat, tant si cursaven estudis universitaris com si cursaven altres estudis postobligatoris i superiors no universitaris (batxillerat, cicles formatius, etc.).

No es pot sol·licitar si es cursa un títol o estudi propi encara que sigui en una universitat pública.

Assegurança gratuïta de matrícula

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol (és a dir, als qui en el DNI o NIE teniu una adreça espanyola). D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures

 

+ Consulta l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Recàrrecs

Recàrrec per titulat

Els estudiants que hagin obtingut els títols universitaris oficials previs en centres coberts pel sistema públic de finançament o estan en disposició d'obtenir-lo, és a dir, que han cursat tots els crèdits necessaris però no han sol·licitat el títol, han de pagar un recàrrec sobre el preu del crèdit si comencen uns altres estudis homologats. El preu del crèdit amb recàrrec de titulat es calcula multiplicant els preus per crèdit per 1,4. Aquest recàrrec no s'aplica en els primers estudis de màster universitari.


Recàrrec per segones matrícules i següents

Els estudiants que no superen una assignatura i s'hi matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En el cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula, el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

 

Recàrrec per estudiants amb nacionalitat de fora de la Unió Europea
 
Els estudiants de nacionalitat de fora de la Unió Europea o fora d'Andorra,que no tenen concedida la residència permanent a l'Estat espanyol tindran un increment del 50% en el preu final de la matrícula (queden exclosos els pagaments opcionals).

Formes de pagament

Formes de pagament exclusives per a residents a l'Estat espanyol

 •  Pagament fraccionat UOC 

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial del 35% de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació en targeta (residents fora del territori espanyol) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 25 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

 
 • Pagament en línia amb targeta de crèdit o de dèbit

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.
 

 • Pagament fraccionat amb el préstec d'interès zero Caixabank (només disponible per a estudiants de nacionalitat espanyola o d'un altre país membre de la UE)

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0%, comissió d'estudi 0%, comissió d'amortització 0% i tipus d'interès 0%).

Aquesta forma de pagament únicament està disponible si:

 • Sou clients de CaixaBank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
 • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola o d'un altre país membre de la UE i residiu a l'estat espanyol.
 • L'import de cada quota supera els 30 euros.

 • Pagament fraccionat - AGAUR

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de la matrícula universitària.
Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.
 

 

Formes de pagament exclusives per a residents a l'estranger

 • Pagament fraccionat UOC

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial del 35% de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació en targeta (en cas de no tenir compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.
Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 25 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.
Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

 

 • Pagament en línia amb targeta de crèdit o de dèbit

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.
 

 • Pagament per transferència (només disponible per a estudiants residents a l'estranger)

Els estudiants residents fora de l'Estat espanyol podeu fer una transferència de l'import total de la matrícula en euros. Les dades per a fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Banc: CaixaBank
Adreça: Av. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
Swift: CAIX ES BB
IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920
Una vegada fet el pagament, se n'haurà d'enviar el comprovant.

 

Taula de fraccionament UOC

Primer semestre

Data de matrícula

Data cobraments

 

1.er pagament

 1.ª setmana de setembre

 1.ª setmana d'octubre

1.ª setmana de novembre

 1.ª setmana de desembre

Fins el 31 de juliol

  35 % amb targeta en el moment de fer la matrícula

2.ª quota

3.ª quota

4.ª quota

5.ª quota

A partir de l'1 d'agost

 

2.ª quota

3.ª quota

4.ª quota

 

Segon semestre

Data de matrícula

Data cobraments

 

1.er pagament

 1.ª setmana de    febrer

  1.ª setmana de març

 1.ª setmana     d'abril

1.ª setmana de maig

Fins el 15 de gener

  35 % amb targeta en el moment de fer la matrícula

2.ª quota

3.ª quota

4.ª quota

5.ª quota

 

 

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés

Inici de docència: març

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Juntament amb:

udg-logo

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al març.

Informa-te'n


Sessió informativa
8 de març, 17h


Si voleu més informació de la titulació podeu assistir a la sessió informativa que tindrà lloc a Seu central. Av. Tibidabo, 39-43, Sala Tony Bates, de Barcelona.


Inscripcions

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324