Accès obert Vols més informació?

Enginyeria de Telecomunicació

Màster universitari

Requisits acadèmics

Poden accedir al màster universitari d'Enginyeria de telecomunicació:


1. Els estudiants que tinguin un títol universitari oficial espanyol o bé un títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició del títol, per a accedir a ensenyaments oficials de màster en alguna de les titulacions següents:

 • Grau o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Telemàtica
 • Grau o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Sistemes Electrònics
 • Grau o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació que doni accés a la professió regulada d'enginyer tècnic de Telecomunicacions, especialitat de So i Imatge
 • Grau d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes, Enginyeria Superior d'Informàtica
 • Altres graus de l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura

Coneixements previs

Complements de Formació

La via d'accés determinarà si l'estudiant ha de cursar complements de formació.

Podran accedir al màster sense haver de cursar cap complement de formació:

 • Els graduats (EEES) de titulacions oficials espanyoles que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic de Telecomunicacions (Ordre CIN/352/2009).
 • Els estudiants que provenen d'una Enginyeria Tècnica de Telecomunicació en qualsevol de les seves especialitats tindran accés directe al màster sense la necessitat de cursar complements de formació. No obstant, en el cas de detectar mancances en alguna matèria, es podran recomanar complements de formació, a proposta del tutor.

Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan el títol de grau de l'interessat acrediti que ha cursat:

El mòdul de formació bàsica i el mòdul comú de la branca, tot i que no cobreixi un bloc complet del mòdul de tecnologia específica, però sí 48 crèdits d'entre els que s'ofereixen en el conjunt dels blocs d'aquest mòdul, d'un títol de grau que habiliti per a l'exercici d'enginyer tècnic de Telecomunicacions, d'acord amb l'ordre ministerial (Ordre CIN/352/2009).

Si la titulació d'origen és algun altre grau de l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura:

La Comissió Acadèmica avaluarà l'expedient per a determinar l'accés de totes aquelles titulacions afins a l'àmbit d'enginyeria i arquitectura: Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió o de Sistemes, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica Industrial, Enginyeria Industrial, grau d'Enginyeria Industrial...
L'accés queda subjecte al veredicte de la Comissió Acadèmica. És la Comissió Acadèmica qui determinarà l'accés i ho comunicarà al tutor. El nombre de crèdits màxim per a anivellar els coneixements i poder accedir al màster serà de 60 crèdits de la següent llista:


Els estudiants que accedeixin per alguna de les vies d'accés anteriors han d'enviar la fotocòpia del DNI i la fotocòpia compulsada del seu títol universitari oficial a l'adreça que trobaran a l'espai Matriculació / Documentació.


Per a poder valorar les seves competències, han d'enviar la documentació següent com a màxim fins al termini que el tutor els indiqui:

 • Fotocòpia del DNI,
 • Fotocòpia compulsada del vostre títol universitari oficial,
 • Fotocòpia compulsada dels certificats acadèmics personals de les titulacions que heu cursat.

Si han cursat la titulació fora de l'Estat espanyol, han de presentar tota la documentació correctament legalitzada per via diplomàtica o bé amb la postil·la de la Haia.

La documentació s'ha de lliurar a l'adreça següent:

Universitat Oberta de Catalunya
Ref: Admissió màster de Telecomunicacions
Apartat de Correus 29005
CP 08080 Barcelona

Els estudiants que es trobin en aquesta situació no es podran matricular fins que rebin a la bústia de correu del Campus Virtual la confirmació que han estat admesos al màster.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins al 26 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Sessions informatives Estudis25 de juliol de 2018

Sessió en streaming

Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació