Accès obert Vols més informació?

Drets Humans, Democràcia i Globalització

Màster universitari

Requisits acadèmics

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, per poder accedir als ensenyaments oficials de màster cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 
A més, en virtut del que disposa la disposició addicional quarta del Reial Decret 1393/2007, els que estiguen en possessió del títol oficial de diplomat, arquitecte tècnic,Enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte o enginyer podran també accedir a aquestes
ensenyaments oficials de màster.
 
Així mateix, podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'EEES, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per part de la Comissió d'Admissió, presidida pel director / a del programa de Màster amb el suport de la Secretaria Acadèmica, que s'acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

 

Els requisits documentals són els següents:

  • Diplomats: fotocòpia compulsada del títol (o resguard) de diplomat o enginyer tècnic.
  • Llicenciats: fotocòpia compulsada del títol (o resguard) de llicenciat o enginyer.
  • Estudis universitaris acabats i fets fora d'Espanya: fotocòpia compulsada del certificat d'homologació del Ministeri d'Educació o fotocòpia compulsada del títol oficial universitari, i certificació original de la universitat en la qual s'indiqui que aquests estudis donen accés en el país d'origen a uns estudis oficials de postgrau. Aquesta documentació s'ha de lliurar traduïda per un traductor jurat si és redactat en un idioma diferent del català, castellà o anglès. Si els estudis s'han cursat en països que no estan subscrits al Conveni de la Haia, la documentació ha de ser legalitzada correctament per via diplomàtica per les institucions pertinents.

Per aquells estudiants que no procedeixin de Dret, Ciències Polítques, Periodisme, Sociologia o titulacions similars en les que ja s'hagi realitzat una formació bàsica jurídico-política, han de consultar al tutor sobre la possibilitat de matricular algun dels complements de formació següents:


- Introducció al Dret
- Sistema Constitucional Espanyol      
- Teoria Política.
- Política i Societat.

Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés

Inici de docència: febrer

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Amb la col·laboració de:

unesco
anue
drets_humans

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al març.

Informa-te'n

Sessions informatives12 de febrer de 2018

El proper 12 de febrer a partir de les 18:15h es celebra la sessió informativa sobre el Màster Universitari en Drets Humans, democràcia i globlalització de manera presencial a la seu de Tibidabo. La sessió serà realitzada a càrrec del Director del Programa, Víctor M. Sánchez Sánchez.Tota la informació i la inscripció es pot realitzar a:


Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324