Accès obert Vols més informació?

Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Màster universitari

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge, l'estudiant ha de tenir alguna de les titulacions que es detallen a continuació:

  • Diplomatura en Magisteri o Grau de Mestre en Educació infantil / primària o Grau en Educació infantil / primària

  • Llicenciatura de Psicopedagogia

  • Llicenciatura o grau de Psicologia

  • Llicenciatura o grau de Pedagogia

  • Diplomatura o grau de Logopèdia

  • Diplomatura o grau d'Educació Social

  • Diplomatura o grau de Treball Social

  • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional

  • Altres titulacions afins que la Comissió d'Admissió del màster consideri

 

Recomanacions

Es recomana tenir un nivell de competència com a usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i també un nivell de competència en anglès com a llengua estrangera equivalent al nivell A2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

Complements de formació

Els estudiants procedents de titulacions de l'àmbit educatiu (diplomatura o grau de Magisteri, llicenciatura o grau de Psicopedagogia, llicenciatura o grau de Pedagogia o afins), no han de cursar cap crèdit de formació compensatòria. En canvi, les persones amb altres titulacions han de cursar, segons les competències prèvies que tinguin, els crèdits de formació compensatòria.

 

Requisits de matrícula

Per a cursar Cal haver superat
Pràcticum 20 crèdits, 15 dels quals han de ser de les assignatures obligatòries

 

Treball final de màster Haver superat o estar cursant l'assignatura de Pràcticum. Es recomana cursar l'assignatura el darrer semestre del màster.
Trastorns del llenguatge oral Es recomana haver cursat abans l'assignatura Adquisició i avaluació del llenguatge

 

Documentació

En cas de complir els requisits acadèmics, consulteu la informació i la documentació que heu de lliurar, segons el lloc on hàgiu fet els estudis:

Convalidacions

El programa del màster inclou la convalidació de crèdits, tant per assignatures cursades en altres titulacions com per l'acreditació d'experiència laboral i professional.

Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.

Proper accés:
abril 2018

Inici de docència: octubre

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324