Accès obert Vols més informació?

Intel·ligència de Negoci i Big Data

Màster

Objectius

D'acord amb les tendències actuals en formació universitària i amb l'experiència de la UOC en programes virtuals, els objectius del màster es dirigeixen a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic, principalment mitjançant l'ús de casos de negoci, mètodes i eines de treball, dins del rigor i el marc científic d'un programa universitari.

Alguns d'aquests objectius són comuns als dos programes i d'altres són específics per a cadascun dels itineraris (Anàlisi de dades i Sistemes d'informació).

Objectius comuns

 • Adquirir i estar en condicions d'implantar una mentalitat crítica i analítica dins de l'empresa, mitjançant el coneixement dels diferents sistemes d'informació d'empresa, els mètodes i tècniques d'anàlisi de dades, la formulació de preguntes i hipòtesis i l'obtenció de conclusions útils per al negoci.
 • Conèixer el funcionament i el mercat dels sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci i big data i les seves principals utilitats i components per a proporcionar informació i coneixement que permeti millorar la presa de decisions.
 • Conèixer i estar en condicions de desenvolupar i implantar un projecte d'intel·ligència de negoci dins de l'empresa, les etapes del cicle de gestió de projectes i els mètodes específics de producció de projectes de BI.
 • Conèixer les noves tendències en matèria d'intel·ligència de negoci, en particular, el fenomen dels big data, que representa el tractament i interpretació de dades de més volum, varietat, complexitat i velocitat, procedents de múltiples fonts. Entendre i saber aplicar-ne l'ús efectiu i les implicacions tecnològiques, legals i ètiques.
 • Conèixer i saber utilitzar les noves tendències en mineria de dades, com ara mineria de textos, anàlisi de les xarxes socials, mineria d'opinió i sentiments, així com l'ús dels sistemes d'informació geogràfica i la internet de les coses.
 • Saber utilitzar a nivell d'usuari avançat una suite completa d'intel·ligència de negoci, un sistema d'interrogació i una eina d'estadística avançada per a l'anàlisi de dades.
 • Saber construir informes i quadres de comandament per a la presa de decisions dels empleats i directius i tècniques i eines de visualització de dades.
 • Saber utilitzar, programar i parametritzar com a analista eines d'estadística avançada i de creació de quadres de comandament.

Itinerari d'Enginyeria de dades

 • Conèixer i saber organitzar diferents estructures de dades i crear un magatzem de dades (data warehouse).
 • Saber utilitzar eines d'anàlisi multidimensional (OLAP) i crear, en col·laboració amb els analistes de dades i departaments usuaris, cubs d'anàlisi.
 • Saber dissenyar, parametritzar o construir sistemes complexos d'intel·ligència de negoci i assegurar-ne el manteniment, treballant sobre eines específiques.
 • Saber explotar i administrar sistemes complexos de magatzem de dades.

Itinerari de Big Data

 • Conèixer i saber construir i utilitzar sistemes de bases de dades no relacionals.
 • Conèixer i saber utilitzar les arquitectures i eines de sistemes de gestió de dades massives.
 • Saber utilitzar com a analista eines d'estadística avançada, magatzem de dades (data warehouse), bases de dades relacionals, bases de dades NoSQL i sistemes de gestió de big data.

Itinerari d'Anàlisi de dades

 • Saber utilitzar tècniques d'anàlisi multidimensional (OLAP) i construir, en col·laboració amb el departament de sistemes d'informació, cubs d'anàlisi.
 • Comprendre i saber aplicar els mètodes i eines d'anàlisi de dades en les principals funcions i processos empresarials: gestió economicofinancera, màrqueting i vendes i operacions i logística.

Perfils

L'espai de coneixement i aplicació de la intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades és, per definició, un àmbit híbrid en el qual conviuen perfils d'entrada i de sortida molt diferents. També és molt diversa l'organització de les competències i responsabilitats sobre intel·ligència de negoci dins de les empreses i organitzacions de tot tipus.

Encara que el programa no requereix formalment una formació o titulació específica d'origen, és important disposar de coneixements previs, que varien en funció de l'itinerari:

 • Per a l'itinerari de d'anàlisi de dades es requereixen coneixements bàsics de programació, bàsicament en llenguatge R. En cas de no disposar d'aquests coneixements, l'estudiant rebrà material docent d'anivellament, però caldrà que estigui disposat a invertir temps adicional per adquirir el nivell necessari.
 • Per a l'itinerari d'enginyeria de dades i l'itinerari de Big Data es necessiten coneixements de programació i de disseny i ús de bases de dades relacionals.

Es recomana demanar assessorament per a dissenyar l'itinerari més adequat, en funció de les competències d'entrada i les aspiracions professionals de cada candidat.

Normalment, l'itinerari d'Anàlisi de dades es recomana per a estudiants de formació empresarial, enginyeries de tot tipus, matemàtiques, sociologia, medicina, ciències de la informació o candidats amb una experiència professional equivalent.

L'itinerari de Sistemes d'informació es recomana per a tècnics i enginyers informàtics o de telecomunicació, analistes de dades en departaments de control de gestió o d'altres, matemàtics o candidats amb una experiència professional equivalent.

Competències

El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques d'ús de sistemes d'intel·ligència de negoci i dades massives, dins d'un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.

El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i per tant es basa en l'adquisició de competències per al treball professional en empreses privades i organitzacions públiques.

Per conèixer detalladament les competències que s'adquireixen, recomanem la lectura dels apartats d'"Objectius" i "Programa acadèmic".

A qui es dirigeix

Segons hem presentat en l'apartat de "Perfils", el programa es dirigeix a perfils d'entrada molt diversos, tant per la formació d'origen com per l'experiència professional.

D'acord amb la nostra experiència al llarg dels últims deu anys, els estudiants del màster i els programes de BI de la UOC procedeixen dels àmbits següents:

 • Departaments de control de gestió en l'àrea economicofinancera, de màrqueting i vendes i d'altres.
 • Centres de competències d'intel·ligència de negoci o departaments especialitzats en anàlisi de dades i Data Science.
 • Departaments d'organització i sistemes i tecnologies de la informació.
 • Consultors i implantadors de programari estàndard o a mida d'intel·ligència de negoci, tant de perfil de negoci com de perfil tecnològic.
 • Emprenedors que han iniciat un projecte de negoci de productes i serveis de business intelligence i big data o volen fer-ho.

A causa de l'evolució del sector i les empreses, és freqüent que facin el nostre programa professionals amb diferents nivells d'experiència que necessiten reorientar la seva carrera professional.

Finalment, en els últims anys, el màster d'Intel·ligència de negoci i big data (MBI) està complint un paper de programa de continuïtat per a estudiants que han completat un grau i volen ocupar-se ràpidament en un àmbit professional atractiu i de gran demanda.

Sortides professionals

L'objectiu del màster d'Intel·ligència de negoci i big data (MBI) de la UOC ha estat tradicionalment la formació de professionals "tot terreny" amb una formació en anàlisi i solució de problemes de negoci, estadística avançada i mineria de dades i disseny i construcció de sistemes d'informació de business intelligence, que podien treballar en diferents departaments de l'empresa o en un centre de competències transversal.

A mesura que aquesta especialitat ha crescut i les empreses reconeixen la necessitat d'aquesta classe de perfils, també ho han fet les diferents sortides professionals:

 • Analistes de dades en departaments de control de gestió o altres departaments de l'empresa, especialment en l'àrea de màrqueting i vendes i en les àrees de producció i operacions.
 • Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació de BI en departaments d'informàtica o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit aquesta classe de sistemes o estan a punt de fer-ho.
 • Consultors i implantadors de sistemes d'intel·ligència de negoci i big data en empreses de serveis.
 • Emprenedors que volen crear negocis basats en la creació o la implantació de sistemes especialitzats d'intel·ligència de negoci o d'algun dels seus components, així com productes i/o serveis basats en dades.

La UOC disposa d'una borsa de treball i acords amb empreses per a fer pràctiques voluntàries.

Pròxima matrícula:

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324