Traducció especialitzada
Màster

Presentació

La traducció és una professió apassionant que requereix una formació molt àmplia i interdisciplinària. Cal tenir un coneixement profund de les llengües de partida i d'arribada i de les cultures dels països on es parlen, però també cal conèixer i saber utilitzar diverses eines tecnològiques, a més de dominar el llenguatge de l'especialitat en què s'emmarca la tasca. El màster de Traducció especialitzada de la UOC s'adreça a professionals de la traducció en actiu, a llicenciats o graduats en traducció, filologies, lingüística i àrees relacionades, i també a tècnics i professionals d'àrees amb necessitats de difusió multilingüe (enginyers, advocats, economistes, metges, etc.) amb sòlids coneixements de llengües.

Per als professionals de la traducció en actiu, el màster representarà un reciclatge professional important, especialment en els aspectes tecnològics del procés de traducció, i els obrirà les portes a nous horitzons professionals, com per exemple la localització de programari i la traducció audiovisual.

Als nous titulats universitaris en traducció i altres àrees que impliquen el domini de la llengua, aquest màster els ofereix la via més ràpida per a fer-se un lloc en el mercat laboral de la traducció. El nostre programa de pràctiques en empreses permetrà a aquests estudiants adquirir les primeres experiències professionals.

Finalment, als tècnics i professionals d'altres branques del coneixement, el màster els ajudarà a adquirir una formació lingüística i traductològica aprofundida i fonamentada, que els permetrà ampliar el perfil professional i accedir a noves oportunitats laborals.

El màster de Traducció especialitzada de la UOC està organitzat en tres grans àrees: 1) tecnològica; 2) lingüística i traductològica, i 3) d'especialitat. En l'àrea tecnològica s'adquireixen les competències necessàries per a utilitzar de manera eficient les eines informàtiques d'ajut a la traducció, atès que l'estudiant s'endinsa en els camps de la localització i la traducció audiovisual. En l'àrea lingüística i traductològica es presenten els conceptes fonamentals de la tasca de la traducció i s'imparteixen els coneixements de lingüística i de comparació entre estructures gramaticals necessaris per a afrontar amb èxit la traducció de les llengües implicades (de l'anglès al català o castellà, principalment). En tercer lloc, l'àrea d'especialitat permet conèixer les característiques dels textos més representatius de l'àmbit de la informació, la comunicació i les noves tecnologies, propi de l'actual societat de la informació, i treballar, per tant, les competències necessàries per a afrontar amb èxit la traducció de textos, disponibles a la xarxa, propis de diferents àrees d'especialitat (tècnics, econòmics, jurídics, científics, divulgatius...).

Segons la titulació d'accés i, per tant, de la formació prèvia i els seus interessos específics, cada estudiant podrà aprofundir en aquestes tres àrees a diferents nivells; és a dir, podrà triar l'itinerari que s'ajusti millor a les seves necessitats formatives.

Per a més informació, podeu contactar amb el director del màster (Antoni Oliver) per mitjà de la bústia trad_esp@uoc.edu.

 

Vídeo presentació Traducció

Vídeo presentació Traducció

Vídeo de presentació Arts i Humanitats

Vídeo de presentació Arts i Humanitats

Vols més informació?
Femení
Masculí
/ /
Node: azerbaijan.uoc.es