Accès obert Vols més informació?

Multimèdia

Grau

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 120
Optatives * 48
Treball fi de grau 12
(*) Els crèdits optatius es poden cursar seleccionant lliurement assignatures optatives del pla d'estudi, escollint assignatures que condueixin a un perfil d'optativitat o bé cursant assignatures pròpies d'altres graus que constitueixin un minor.
Total 240

Assignatures

 

12

Formació bàsica (60 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació obligatòria (120 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació optativa (48 ECTS) Crèdits

 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12

6

6

6

 

 

 

 

Suplement al títol: perfils d'optativitat per itineraris

Comunicació visual i creativitat

 • Creativitat i estètica
 • Animació 3D
 • Fotografia digital
 • Visualització de la informació

Usabilitat i interfícies

 • Comportament d'usuaris
 • Usabilitat
 • Realitat virtual
 • Disseny d'interacció

Enginyeria web

 • Enginyeria del programari
 • Programació web avançada
 • Disseny i programació orientada a objectes
 • Anàlisi i disseny de patrons

Desenvolupament d'aplicacions interactives

 • Programació web avançada
 • Aplicacions rich media
 • Ús de bases de dades
 • Seguretat i qualitat en servidors web

Gestió i publicació de continguts

 • Sistemes de gestió de continguts
 • Ús de bases de dades
 • Plataformes de publicació i distribució
 • Documentació audiovisual

Videojocs

 • Matemàtiques i física per a simulacions i videojocs
 • Creació de Móns Virtuals
 • Aplicacions Interactives Multiplataforma
 • Publicació, distribució i monetització

 

Perfils d'optativitat

Un perfil d'optativitat és un recorregut curricular que permet aprofundir en competències específiques de la titulació i se certifica en el suplement europeu del títol.

Per obtenir un perfil d'optativitat, l'estudiant ha de superar les 4 assignatures corresponents al perfil d'optativitat i realitzar el TFC vinculat a l'àmbit competencial del perfil d'optativitat.

El grau de Multimèdia ofereix 5 perfils d'optativitat:
 

 • Comunicació visual i creativitat: aquest perfil d'optativitat permet al graduat en Multimèdia practicar amb intensitat competències clau per a dissenyar i crear continguts digitals interactius, així com treballar amb profunditat competències relacionades amb la infografia web. També és una via d'especialització i aproximació a un rol professional específic dins del sector de la creació i producció multimèdia.
 • Desenvolupament d'aplicacions interactives: aquest perfil d'optativitat permet al graduat en Multimèdia especialitzar-se en el desenvolupament d'aplicacions web dinàmiques i aplicacions interactives que fan un ús intensiu de recursos multimèdia. És també un camí per adquirir competències professionals rellevants en àmbits com la formació virtual, l'oci digital, la publicitat i el marketing online.
 • Usabilitat i interfícies: aquest perfil d'optativitat permet al graduat en Multimèdia aprofundir en l'adquisició de competències relacionades amb el disseny d'interfícies multimèdia i la interacció en entorns virtuals. Obre també al graduat una porta cap a àrees i rols professionals d'importància creixent en el sector de la producció de continguts digitals com ara la usabilitat, el comportament d'usuaris i la realitat virtual.
 • Gestió i publicació de continguts: aquest perfil d'optativitat dota el graduat en Multimèdia de les competències necessàries per tal d'especialitzar-se en la implementació, gestió i adaptació de sistemes de publicació de continguts. Un rol professional imprescindible a mesura que augmenta la demanda i exigència en relació amb la publicació, gestió i distribució de continguts digitals multimèdia.
 • Enginyeria web: aquest perfil d'optativitat capacita el graduat en Multimèdia en aquelles competències que aprofundeixen en el desenvolupament d'aplicacions seguint les regles de l'enginyeria del programari així com en la programació en llenguatges orientats a objectes com Java. Ofereix una via cap a un rol professional en el camp del desenvolupament d'aplicacions web.
 • Videojocs: aquest perfil d'optativitat permet al graduat en Multimèdia especialitzar-se en el disseny i desenvolupament de videojocs així com treballar competències relacionades amb les aplicacions interactives.És també un camí per aprofundir en la publicació, distribució i monetització dels continguts digitals.Obre la porta cap a un àmbit en constant creixement i amb grans perspectives de futur.

Durada

El grau de Multimèdia té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, l'estudiant pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar. En el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor, que li ofereix assistència directa i l'assessorament necessari per tal d'orientar-lo en la matrícula.

Recursos d'aprenentage

La UOC ofereix accés al programari Adobe Creative Cloud, el més utilitzat en els entorns professionals, als estudiants de les assignatures que per al seu seguiment així ho requereixin. Podran disposar del programari tots els estudiants residents en els països inclosos en la cobertura de la llicència (Països no inclosos : Canadà, EUA i Mèxic).

Propera matrícula:
abril 2018

Inici de docència: setembre

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324