Accès obert Vols més informació?

Llengua i Literatura Catalanes

Grau

El grau proposat és de caràcter generalista i d'orientació professionalitzadora, de manera que comprèn tots els aspectes teòrics i aplicats associats a l'estudi de la llengua i la literatura, amb un èmfasi especial en la llengua catalana. La seva principal particularitat estructural respecte de les llicenciatures tradicionals de Filologia Catalana rau en l'articulació d'un dossier d'aprenentatge que possibilita un paper actiu de l'estudiant en el disseny del procés d'aprenentatge i en la conformació del currículum.

Els primers 120 crèdits ECTS es plantegen com a obligatoris per a tots els estudiants, i s'estructuren en:

 • 60 crèdits ECTS de formació bàsica:
 • 36 crèdits ECTS corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement seleccionades entre les que estableix la normativa:
  • Llengua 6 crèdits ECTS
  • Lingüística 6 crèdits ECTS
  • Literatura 12 crèdits ECTS
  • Llengua clàssica 6 crèdits ECTS
  • Sociologia 6 crèdits ECTS
 • 24 crèdits ECTS corresponen a matèries comunes considerades igualment de formació bàsica o transversal per la Universitat:
  • Idioma modern 12 crèdits ECTS
  • Competències TIC en llengua i literatura catalanes 6 crèdits ECTS
  • Iniciativa emprenedora 6 crèdits ECTS
 • 60 crèdits ECTS obligatoris per a tots els graduats en Llengua i Literatura Catalanes.

El pla d'estudis proposa que, durant els primers dos cursos, els estudiants cursin tots els crèdits de matèries bàsiques, combinats amb els crèdits de la major part de matèries obligatòries.  

Els segons 120 crèdits ECTS s'estructuren en els cinc mòduls (Literatura i teoria literària, Cultura i societat, Llengua i lingüística, Professions de la llengua i Projectes), en què s'organitzen les diferents matèries, i que combinen assignatures obligatòries i optatives. L'estudiant ha de cursar aquests 120 crèdits seguint, preferentment, en aquest ordre:

 • 18 crèdits ECTS obligatoris i, com a mínim, 36 crèdits ECTS optatius dels mòduls següents:
 • Literatura i teoria literària
 • Cultura i societat
 • Llengua i lingüística
 • 6 crèdits ECTS obligatoris i, com a mínim, 12 crèdits ECTS optatius del mòdul:
 • Professions de la llengua
 • 18 crèdits ECTS obligatoris del mòdul de Projectes, amb les matèries:
 • Seminari d'estudis catalans (6 crèdits ECTS)
 • Treball de fi de grau (12 crèdits ECTS) [més informació]
Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 90
Optatives 78
Treball fi de grau 12
Total 240

Assignatures

Formació bàsica Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

(Entre totes les optatives dels mòduls de Professions de la llengua, Literatura i teoria literària, Cultura i societat, i Llengua i lingüística, com a mínim 18 crèdits han de ser de matèries orientades a aspectes de la llengua, la literatura o la cultura catalanes, identificades aquí amb un *.)

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total 240
Semestre 1

Matèries bàsiques:

Llengua, cultura i societat

Introducció a l'estudi de la literatura

Introducció a les ciències del llenguatge

Matèries transversals:

Competències TIC en llengua i literatura catalanes

Idioma modern I

 

6

6

6

 

6

6

30
Semestre 2

Matèries bàsiques:

Llengua llatina: llengua, literatura i cultura

Introducció a la literatura europea

Matèries transversals:

Idioma modern II

Matèries obligatòries:

Literatura catalana del segle XIX

Llengua catalana: estructura i ús

 

6

6

 

6

 

6

6

30
Semestre 3

Matèries bàsiques:

Sociologia

Matèries obligatòries:

L'estructura de les llengües

Literatura catalana del segle XX

La normativa de la llengua catalana

Teoria de la literatura

 

6

 

6

6

6

6

30
Semestre 4

Matèries transversals:

Iniciativa emprenedora

Matèries obligatòries:

Literatura catalana moderna

Història de la llengua catalana

Literatura catalana medieval

Llengua catalana i tecnologies digitals

 

6

 

6

6

6

6

30
Semestre 5

Assignatures obligatòries dels mòduls de Literatura i teoria literària, Cultura i societat, i Llengua i lingüística

Literatura catalana: teoria i crítica

Literatura, cultura i societat a Catalunya

Llengua catalana: semàntica i lexicologia

Assignatures optatives dels mòduls de Literatura i teoria literària, Cultura i societat, i Llengua i lingüística
(mínim 6 crèdits ECTS)

Opció d'inici d'un minor

 

6

6

6

 

6

6

30
Semestre 6

Assignatures optatives dels mòduls de Literatura i teoria literària, Cultura i societat, i Llengua i lingüística
(mínim 24 crèdits ECTS)

Crèdits d'un minor, si escau

 

24

6

30
Semestre 7

Matèries obligatòries del mòdul de projectes:

Seminari d'estudis catalans

Treball de fi de grau I

Assignatures optatives dels mòduls de Literatura i teoria literària, Cultura i societat, i Llengua i lingüística
(6 crèdits ECTS)

Crèdits d'un minor, si escau

Altres matèries optatives

 

6

6

 

6

6

6

30
Semestre 8

Matèries obligatòries del mòdul de projectes:

Treball de fi de grau II

Matèria obligatòria del mòdul de professions de la llengua:

Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana

Matèries optatives del mòdul de professions de la llengua:
12 crèdits ECTS a escollir entre les matèries d'Edició i assessorament lingüístic i Planificació lingüística

Altres matèries optatives o que poden donar lloc a minors

 

6

 

6

 

12

6

30

 

Perfils d'optativitat

Perfil d'optativitat literari

 • Literatura comparada
 • Narratologia
 • Estudis literaris i tecnologies digitals
 • Narrativa medieval catalana
 • Poesia catalana actual
 • Narrativa catalana actual
 • Teatre català
 • Avantguardes i literatura a Europa i a Catalunya
 • Literatura i cultura catalana del Barroc i la Il·lustració
 • La Renaixença

Perfil d'optativitat cultural i social

 • Avantguardes i literatura a Europa i a Catalunya
 • Literatura i cultura catalana del Barroc i la Il·lustració
 • La Renaixença
 • Gènere i sexualitat en la cultura catalana
 • Estudis culturals catalans
 • Pragmàtica i discurs
 • Sociolingüística
 • Sociolingüística catalana

Perfil d'optativitat lingüístic

 • Pragmàtica i discurs
 • Sociolingüística
 • Sociolingüística catalana
 • Lingüística cognitiva
 • Llenguatge, ment i cervell
 • Tipologia lingüística
 • Llenguatges d'especialitat i terminologia
 • Sintaxi catalana
 • Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia
 • Dialectologia catalana
 • Llatí medieval i humanístic

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins al 26 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324