Accès obert Vols més informació?

Humanitats

Grau

Perfil professional

El perfil de formació que proporciona als titulats el grau d'Humanitats de la UOC els capacita per exercir professionalment en nombrosos àmbits d'activitat dins del camp de les ciències humanes i socials, amb una base que els permet adaptar-se als diversos entorns de treball a partir dels diferents itineraris associats a perfils professionals més concrets de la titulació, que es detallen a continuació.

Aquests itineraris són quatre: Formació humanística, Gestió cultural, Creació cultural i Món contemporani.

Els itineraris incideixen en el perfil professional. A continuació es contextualitzen els itineraris, les seves funcions, professions i responsabilitats.

Competències

Competències bàsiques i generals

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals

 • Domini avançat d'un idioma modern (B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avalua), amb orientació acadèmica i professional.

 • Capacitat de treball en equip i en xarxa en un entorn virtual.

 • Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació.

 • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • Capacitat per a identificar i explotar una oportunitat utilitzant els recursos necessaris i assumint el risc que comporti amb l'objectiu de realitzar un projecte viable i sostenible per un mateix al si d'una organització existent.

Competències específiques

 • Capacitat per al pensament crític i autocrític.

 • Capacitat per a la comunicació escrita de manera reflexiva i argumentativa (també en un entorn virtual).

 • Capacitat de reconèixer la pròpia tradició cultural en la seva complexitat.

 • Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.

 • Capacitat per llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.

 • Capacitat per comprendre les interrelacions entre la cultura, la ciència i la tecnologia.

 • Capacitat per qüestionar-se críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, de l'experiència i dels valors que exerceixen un paper central en la comprensió del món i de nosaltres mateixos.

 • Capacitat per comprendre els grans processos socials i culturals en la història des d'una perspectiva actual.

 • Capacitat per identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.

 • Capacitat per analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.

 • Capacitat per a identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.

 • Capacitat d'intervenir críticament en la relació entre cultura i societat des del coneixement del potencial transformador de la cultura i de les produccions culturals.

 • Capacitat de comprendre i assumir els drets fonamentals, els valors democràtics, la cultura de la pau i els principis d'igualtat entre homes i dones, d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Itineraris del grau d'Humanitats

Formació humanística

L'itinerari de Formació humanística té com a objectiu general la formació interdisciplinària dels estudiants i la seva capacitació en les habilitats relacionades amb els mètodes i tècniques de treball propis de les ciències humanes i socials.

Des d'aquesta perspectiva, aquest perfil té una doble funció: d'una banda, oferir als estudiants una formació humanística sòlida (tant en els temes com en els mètodes i les tècniques) i dotar-los de noves competències que suposin una millora en les seves aptituds professionals i en la seva participació en la vida cultural; i, de l'altra permetre adquirir algunes de les competències fonamentals que necessita un professional per a impartir docència en l'àmbit de l'ensenyament no universitari, tant públic com privat, obert a futures especialitzacions en tasques de docència universitària i/o investigació.

Gestió cultural

L'itinerari de Gestió cultural del grau d'Humanitats té com a objectiu capacitar l'estudiant per a conèixer i identificar les necessitats culturals dels contextos socials en els quals treballa i les característiques que defineixen els sectors culturals.

També proporciona els instruments i mètodes bàsics, tant per a la investigació acadèmica en l'àmbit de la gestió cultural com per al desenvolupament de funcions en un entorn professional. En aquest itinerari s'incideix molt especialment en l'aplicació de les TIC en els diversos àmbits de la gestió cultural.

Creació cultural

Aquest itinerari capacita l'estudiant per entendre, interpretar, investigar i difondre les diverses formes de creació cultural contemporània, posant un èmfasi especial en les arts visuals, la música i la literatura, i també per especialitzar-se en les noves formes emergents de cultura digital (de la música electrònica al net.art passant per la literatura hipertextual i els blocs).

Món contemporani

L'itinerari de Món contemporani focalitza la formació de l'estudiant en el coneixement, la reflexió i les claus d'interpretació sobre la contemporaneïtat des d'una mirada que té en compte el context històric, social i cultural i els coneixements teòrics i empírics sobre això, integrant totes les dimensions de la cultura en el món actual més enllà de les ciències humanes i socials.

Accés obert

Sol·licita l'accés

Inici de docència: setembre

Podràs accedir al Campus Virtual i tenir el suport d'un tutor especialitzat

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte.
Si et matricules fins al 30 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324