Accès obert Vols més informació?

Humanitats

Grau

Objectius

 • Obtenir un coneixement avançat i multidisciplinari de la cultura humanística en tots els vessants: història, literatura, historia de l'art, filosofia, tècniques d'expressió oral i escrita, ciències socials, gestió cultural, etc.
 • Adquirir una comprensió global i interdisciplinària de la realitat social, la cultura i el patrimoni.
 • Consolidar i augmentar la capacitat de cerca, selecció i recollida d'informació i dades rellevants.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat crítica, analítica i reflexiva.
 • Obtenir una visó transversal de la cultura que capaciti l'estudiant per a establir relacions entre el coneixement i l'expressió artística de diferents èpoques i cultures.
 • Adquirir la capacitat d'emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de tipus social, científic o ètic.
 • Adquirir la capacitat per a definir i liderar projectes i iniciatives culturals, organitzar esdeveniments i implementar polítiques culturals i institucionals.
 • Obtenir i consolidar la capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat així com la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat de transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

 

Perfil professional

El perfil de formació que proporciona als titulats el grau d'Humanitats de la UOC els capacita per a exercir professionalment en nombrosos àmbits d'activitat dins del camp de les ciències humanes i socials, amb una base que els permet adaptar-se als diferents entorns de treball, a partir de l'itinerari associat a un perfil professional més concret de la titulació, i que es detalla a continuació.

L'itinerari incideix en el perfil professional. A continuació es contextualitza l'itinerari de Formació Humanística, les seves funcions, professions i responsabilitats.

Itinerari del grau d'Humanitats

Formació Humanística

L'itinerari de Formació Humanística té com a objectiu general la formació interdisciplinària dels estudiants i la seva capacitació en les habilitats relacionades amb els mètodes i les tècniques de treball pròpies de les ciències humanes i socials.

Des d'aquesta perspectiva, aquest perfil té una doble funció: oferir als estudiants una formació humanística sòlida (tant en els temes com en els mètodes i les tècniques) i dotar-los de noves competències que representin una millora en les seves aptituds professionals i en la seva participació en la vida cultural; i permetre adquirir algunes de les competències fonamentals que necessita un professional per a impartir docència en l'àmbit de l'ensenyament no universitari, tant públic com a privat, obert a futures especialitzacions en tasques de docència universitària i/o recerca.

Competències

Competències transversals

 • Capacitat per a elaborar i defensar arguments i també resoldre problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Capacitat per a reunir i interpretar dades per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Capacitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Capacitat per a continuar la formació i emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Capacitat de treball en equip i en xarxa en un entorn virtual.
 • Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació.

Competències específiques

 • Capacitat per al pensament crític i autocrític.
 • Capacitat per a la comunicació escrita de manera reflexiva i argumentativa (també en un entorn virtual).
 • Capacitat per a reconèixer la tradició cultural pròpia en tota la seva complexitat.
 • Capacitat per a reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
 • Capacitat per a llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
 • Capacitat per comprendre les interrelacions entre la cultura, la ciència i la tecnologia.
 • Capacitat per a qüestionar-se críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, de l'experiència i dels valors que exerceixen un paper central en la comprensió del món i de nosaltres mateixos.
 • Capacitat per a comprendre els grans processos socials i culturals en la història des d'una perspectiva actual.
 • Capacitat per a identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.
 • Capacitat per a analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.
 • Capacitat per a identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.
 • Capacitat per a analitzar els textos acadèmics i de l'àmbit professional propi: sintetitzar informació procedent de fonts orals i escrites, reconstruir fets i arguments, i exposar idees.
 • Capacitat per a intervenir críticament en la relació entre cultura i societat des del coneixement del potencial transformador de la cultura i de les produccions culturals.
 • Capacitat per a oferir noves perspectives en la resolució de problemes i reptes en l'àmbit professional.
 • Capacitat per a identificar i explotar una oportunitat amb l'objectiu de fer un projecte viable i sostenible per ell mateix en el si d'una organització existent.
 • Capacitat per a comprendre i assumir els drets fonamentals, els valors democràtics, la cultura de la pau i els principis d'igualtat entre homes i dones, d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • Capacitat de domini avançat d'un idioma modern (B2 del marc comú europeu), amb orientació acadèmica i professional.

Competències pròpies de la UOC

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).
 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Itineraris del grau d'Humanitats

Formació humanística

L'itinerari de Formació humanística té com a objectiu general la formació interdisciplinària dels estudiants i la seva capacitació en les habilitats relacionades amb els mètodes i tècniques de treball propis de les ciències humanes i socials.

Des d'aquesta perspectiva, aquest perfil té una doble funció: d'una banda, oferir als estudiants una formació humanística sòlida (tant en els temes com en els mètodes i les tècniques) i dotar-los de noves competències que suposin una millora en les seves aptituds professionals i en la seva participació en la vida cultural; i, de l'altra permetre adquirir algunes de les competències fonamentals que necessita un professional per a impartir docència en l'àmbit de l'ensenyament no universitari, tant públic com privat, obert a futures especialitzacions en tasques de docència universitària i/o investigació.

Gestió cultural

L'itinerari de Gestió cultural del grau d'Humanitats té com a objectiu capacitar l'estudiant per a conèixer i identificar les necessitats culturals dels contextos socials en els quals treballa i les característiques que defineixen els sectors culturals.

També proporciona els instruments i mètodes bàsics, tant per a la investigació acadèmica en l'àmbit de la gestió cultural com per al desenvolupament de funcions en un entorn professional. En aquest itinerari s'incideix molt especialment en l'aplicació de les TIC en els diversos àmbits de la gestió cultural.

Creació cultural

Aquest itinerari capacita l'estudiant per entendre, interpretar, investigar i difondre les diverses formes de creació cultural contemporània, posant un èmfasi especial en les arts visuals, la música i la literatura, i també per especialitzar-se en les noves formes emergents de cultura digital (de la música electrònica al net.art passant per la literatura hipertextual i els blocs).

Món contemporani

L'itinerari de Món contemporani focalitza la formació de l'estudiant en el coneixement, la reflexió i les claus d'interpretació sobre la contemporaneïtat des d'una mirada que té en compte el context històric, social i cultural i els coneixements teòrics i empírics sobre això, integrant totes les dimensions de la cultura en el món actual més enllà de les ciències humanes i socials.

Matrícula oberta:
Últims dies

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324