L'accés a aquest grau s'ha de fer seguint el procediment general de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya (https://accesnet.gencat.cat/).

Es permetrà l'accés a estudis universitaris de grau als estudiants que reuneixin els requisits marcats per l'article 14 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials:

  • Batxillerat o equivalent més PAU
  • Acreditació de la UNED de disposició de l'accés a estudis universitaris espanyols
  • Títol de tècnic especialista o tècnic superior de la formació professional (CFGS/MP3/FPII)
  • Prova d'accés per a més grans de 25 o més grans de 45 anys
  • Via d'accés per a més grans de 40 anys (per a persones que poden aportar experiència professional prèvia en competències de la titulació a la qual es vol accedir)
  • Títol universitari oficial espanyol
  • Títol universitari oficial de països subscrits a l'EEES
  • Homologació de títols d'educació superior de països aliens a l'EEES al títol universitari oficial espanyol corresponent
  • Homologació d'estudis estrangers, en la mateixa branca de coneixement, de països aliens a l'EEES als estudis universitaris espanyols parcials

Titulació oficial

El grau d'Antropologia i Evolució Humana de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE n.º 34-2013 el 8 de febrero de 2013. 

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) s'encarrega d'avaluar les titulacions oficials dins del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA).

Un cop avaluats favorablement per l'AQU, aquests programes són aprovats pel Consell d'Universitats i inscrits al Registre d'Universitats, Centres i Títols del Ministeri. 

Aquests processos asseguren el rigor de les titulacions oficials i l'acompliment dels estàndards de qualitat europeus exigits per l'European Association for Quality Assurance in Higher Education.

Des de l'espai Cicle de vida de les titulacions podeu consultar tota la documentació relativa a les diferents etapes de l'MVSMA, que garanteix l'oficialitat dels títols, i podeu accedir al recull d'indicadors que permet analitzar i valorar l'activitat formativa per tal de dur a terme aquest procés d'avaluació i millora contínua:

 

Altres fonts d'informació oficials

També podeu consultar l'oficialitat del títol al Canal Universitats de la Secretaria d'Universitats de la Generalitat de Catalunya, així com al portal d'AQU Estudis Universitaris de Catalunya (EUC), per informació relativa a la qualitat de les titulacions oficials del sistema universitari català.

Legalització del títol oficial 

La Secretaria de la Universitat du a terme els tràmits necessaris perquè els títols oficials de la UOC i altres documents acadèmics siguin oficials fora d'Espanya. Fins ara els tràmits d'aquest tipus s'havien de gestionar per mitjà del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i del Ministeri de Justícia.
 
+ informació sobre els tràmits

Proper accés:
finals d'abril

Inici de docència: setembre

Podràs accedir al Campus Virtual i tenir el suport d'un tutor especialitzat

Informació de preu i matrícula

Juntament amb:

urv-logo

Sessions informatives
Juliol - octubre 2017La UOC organitza, entre juliol i octubre, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades.


Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE