Accès obert Vols més informació?

Desistiment de matrícula

El desistiment consisteix en l'anul·lació total de la matrícula amb dret a devolució de l'import total, sempre que se sol·liciti en els 14 dies naturals després de formalitzar-la.

El desistiment s'ha de demanar des del Full de matrícula que podreu visualitzar al Campus Virtual des de l'espai Secretaria / Expedient

La devolució de l'import de la matrícula està condicionada a la devolució dels recursos per a l'aprenentatge amb el precinte original i a la confirmació definitiva del pagament per part de l'estudiant. La direcció d'enviament és la següent:

Disnet - Ref. Renúncia de matrícula
Can Camps, 15
Pl. Can Roqueta 08202
Sabadell (Barcelona)

Un cop exercit en temps i forma el dret de desistiment, podeu sol·licitar l'activació de la matrícula de nou, deixant sense efectes el desistiment. Per sol·licitar heu d'omplir aquest document ( Doc, 210 kB ) i enviar-lo sempre abans del començament del semestre per mitjà d'un formulari que trobaràs al Campus Virtual a l'espai Secretaria > Matriculació >Modificació de matrícula >Desistiment de matrícula.

Conseqüències de l'exercici del dret de desistiment

Si exerceixes el teu dret de desistiment de la matrícula, la Universitat procedirà a la devolució en el termini màxim de catorze (14) dies naturals de tots els pagaments que hagis efectuat, a comptar des de la data en què facis la sol·licitud.

Per aquest motiu, és molt important que actualitzis les teves dades bancàries que hi ha informades al Campus Virtual per tal de procedir a l'esmentada devolució. Pots informar del teu compte bancari a l'apartat del Campus Virtual Expedient / Dades bancàries.

Si en el moment de formalitzar la matrícula, has escollit com a forma de pagament «domiciliació bancària» i, ja s'ha efectuat el cobrament, hauràs de contactar amb la teva entitat bancària per a sol¿licitar que retornin el rebut. En cas contrari, la UOC realitzarà els tràmits oportuns per a efectuar-te la devolució, un cop transcorreguts els 56 dies que marca la normativa bancària, sense que es derivi cap responsabilitat envers la Universitat.