Accès obert Vols més informació?

Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils

Assignatura

Aquesta assignatura està clarament orientada a introduir els enginyers informàtics en el desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils, amb l'objectiu de fer que els coneixements adquirits puguin ser un valor afegit important en la seva carrera professional. L'evolució de les tecnologies sense fils i el desenvolupament d'aplicacions en dispositius mòbils en els últims anys ha estat espectacular. D'una banda, les últimes dues dècades hem viscut una revolució de les comunicacions sense fils que ha facilitat la mobilitat de les persones en reduir la dependència del cable per comunicar-nos. D'altra banda, en l'última dècada hem vist una evolució espectacular de les prestacions i característiques dels dispositius mòbils, arribant en molts casos a ser un possible substitut de l'ordinador portàtil o de sobretaula. Finalment, els últims anys hi ha hagut una explosió de les eines i llenguatges de programació per desenvolupar aplicacions sobre dispositius mòbils, així com , la creació de noves maneres de compartir i vendre aquestes aplicacions a partir de mercat específics, cridats Tenda d'Aplicacions o AppStores. Tot això ha fet possible que nombrosos programadors estiguin desenvolupant aplicacions per a mòbils d'una manera ràpida, barata i fàcilment comercialitzables. Mai ha estat tan fàcil crear aplicacions i poder tenir un aparador d'abast mundial per poder vendre-les. És per això, que la major part de l'assignatura està destinada al desenvolupament de petites aplicacions i serveis sobre dispositius mòbils que utilitza les tecnologies de comunicacions sense fils com a mitjà de comunicació. També s'introdueix els conceptes de la seguretat de la comunicació i de la informació que hi ha darrere i de les mateixes aplicacions, ja que és un factor clau per a molts negocis puguin existir sobre dispositius mòbil utilitzant les tecnologies sense fils.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Objectius i competències

L'assignatura permet assolir les següents competències i resultats d'aprenentatge:

Competències bàsiques, generals i transversals

 • CB1- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB4- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB5- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CG1- Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.
 • CG2- Capacitat per a la resolució de problemes.
 • CG3- Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.
 • CG5- Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació.
 • CT1- Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.
 • CT2- Capacitat per a l'expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.

Competències específiques

 • CE1- Analitzar projectes de tecnologia mòbil considerant les característiques de les comunicacions sense fils i el seu abast, els diferents tipus de dispositius mòbils i les seves característiques, i les alternatives per al desenvolupament d'aplicacions mòbils.
 • CE2- Valorar de forma crítica els avantatges i desavantatges del desenvolupament per a cadascuna de les plataformes mòbils existents.
 • CE3- Identificar les peculiaritats del disseny d'aplicacions per a dispositius mòbils, especialment aquelles derivades de les limitacions del dispositiu.
 • CE7- Utilitzar de forma efectiva els llenguatges de programació de les plataformes mòbils més representatives del mercat.
 • CE12- Conèixer i saber triar els models de negoci més adequats per a l'èxit d'un projecte de tecnologia mòbil.
 • CE13- Planificar i dirigir projectes tecnològics relacionats amb tecnologies mòbils.

Continguts

Mòdul didàctic 1: Introducció als sistemes de comunicacions sense fils.

 • Xarxes de computadors
 • Comunicacions sense fils
 • Passat, present i futur de les comunicacions sense fils

Mòdul didàctic 2: Introducció als dispositius mòbils.

 • Característiques generals dels dispositius mòbils
 • Tipus de dispositius mòbils
 • Components dels dispositius mòbils
 • Xarxes a les quals pot accedir un dispositiu mòbil

Mòdul didàctic 3: Entorns de programació mòbils .

 • Història i evolució dels entorns de programació mòbils
 • Aplicacions web i aplicacions natives
 • Enumeració dels diferents entorns
 • Llenguatges de programació
 • Exemples d'entorns

Mòdul didàctic 4: Metodologia de desenvolupament d'aplicacions mòbils.

 • Ecosistema d'aplicacions mòbils
 • Característiques d'un projecte de desenvolupament per a dispositius mòbils
 • Negoci

Mòdul didàctic 5: Desenvolupament d'aplicacions mòbils sobre Android.

 • Introducció a Android
 • Fonaments de les aplicacions
 • Interfície gràfica
 • Altres parts del SDK
 • Eines de desenvolupament Android
 • Distribució i negoci

Mòdul didàctic 6 : Seguretat en dispositius mòbils.

 • La problemàtica de la seguretat
 • Comunicacions sense fils
 • Sistemes operatiu
 • Aplicacions
 • Usuari
 • Pràctiques de seguretat

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 392,40 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE