Accès obert Vols més informació?

Presentació

En la societat de la informació, en què les dades són abundants, els conceptes i les tècniques propis de l'anàlisi de dades constitueixen un element clau a l'hora de transformar les dades en informació útil i facilitar així la generació de coneixement i la presa de decisions en els escenaris d'incertesa en què sovint treballen les organitzacions, els sistemes i els processos.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 21 febrer 2018

L'anàlisi de dades, o estadística aplicada, és la ciència que es dedica a obtenir, analitzar, interpretar, explicar i representar dades. Els mètodes d'anàlisi de dades permeten resumir o descriure un conjunt de dades (és el que s'anomena estadística descriptiva) i modelitzar patrons de comportaments de les dades observades (o disponibles) que incloguin efectes aleatoris o d'incertesa. Aquests models permeten obtenir informació sobre el conjunt de totes les dades, les observades i les no observades (és el que s'anomena inferència estadística).

Objectius i competències

 1. Familiaritzar-se amb el tipus de problemes que es resolen per mètodes estadístics.
 2. Estudiar la descripció de dades i la interpretació dels resultats.
 3. Aprendre a utilitzar el programari estadístic per a fer càlculs.
 4. Assimilar el concepte de fenomen aleatori i la seva modelització mitjançant els conceptes de probabilitat i variable aleatòria.
 5. Ser capaços de descriure les característiques especials de la mitjana aritmètica d'un conjunt de dades: teorema central del límit.
 6. Aprendre a utilitzar els intervals de confiança per a fer estimacions de mitjanes i proporcions.
 7. Familiaritzar-se amb el concepte de control de qualitat i les seves aplicacions.
 8. Aprendre a contrastar hipòtesis i introduir els conceptes d'hipòtesinulla i hipòtesi alternativa, errors de tipus I i II, nivell de significació, estadístic de contrast, punt crític d'una distribució i p-valor.
 9. Aprendre a contrastar hipòtesis sobre la mitjana i la proporció d'una població.
 10. Aprendre a contrastar hipòtesis sobre la diferència entre mitjanes i entre proporcions de dues poblacions.
 11. Conèixer noves distribucions per a fer inferència, en concret la F de Snedecor i la khi quadrat.
 12. Aprendre a contrastar hipòtesis sobre la variància d'una població i el quocient de variàncies de dues poblacions.
 13. Comprendre el model de regressió lineal simple i aprendre a fer inferències sobre el pendent de la recta de regressió.
 14. Entendre els resultats per al model de regressió lineal simple en un model de regressió lineal múltiple.
 15. Saber estudiar la bondat de l'ajust mitjançant el coeficient de determinació.
 16. Familiaritzar-se amb l'anàlisi de la variància per a contrastar mitjanes de diverses poblacions.

Continguts

 • Estadística descriptiva. Introducció a l'anàlisi de dades
 • Probabilitat i variables aleatòries
 • Inferència estadística
  • Teorema central del límit
  • Intervals de confiança
  • Contrast d'hipòtesis
  • Contrast de dues mostres
  • Regressió lineal

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper, tres CD-ROM amb material complementari i recursos en xarxa.

Requisits previs

Per al seguiment adequat d'aquesta assignatura, cal tenir coneixements consolidats de les matemàtiques corresponents a batxillerat o un nivell equivalent.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Teresa Sancho Vinuesa

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 332,00 €

Matrícula oberta:
últims dies

Matricula't

Inici de docència: febrer 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324