Aquesta assignatura, integrada en el Mòdul comú "Sistema tributari" del Màster Universitari de Fiscalitat, és de caràcter obligatori i se centra en l'estudi dels aspectes comuns de l'aplicació dels tributs i dels procediments de gestió i inspecció tributàries.

Crèdits: 5 ECTS

Duració: 125 hores

Inici: 18 octubre 2017

En el sistema actual d'aplicació dels tributs, és l'obligat tributari a qui correspon el compliment d'un bon nombre d'obligacions, especialment, de caràcter formal. Per això, s'articulen algunes figures per a una correcta aplicació dels tributs, que adquireixen en l'actualitat un especial relleu: el deure de l'Administració tributària d'informar i assistir a l'obligat en l'exercici dels seus drets i en el compliment de les seves obligacions, el deure de col·laboració amb l'Administració i la col·laboració social en l'aplicació dels tributs i l'ús de les tecnologies de la informació.

D'altra banda, en el desenvolupament dels procediments tributaris, o d'alguns d'ells, són qüestions comunes, que es conceben com a garantia de l'obligat, les següents: el règim jurídic de la liquidació, com a acte tributari més important, el termini de durada del procediment, l'obligació de resoldre, la notificació dels actes tributaris o la prova. Per la qual cosa, convé conèixer les conseqüències que la inobservança o un compliment defectuós d'aquestes qüestions provoquen en el desenvolupament dels procediments i la posició de l'obligat tributari. El procediment de gestió està adreçat, bàsicament, a la determinació del deute tributari. D'aquí la seva importància. Generalment, aquest procediment sol iniciar-se a través de dues actuacions de l'obligat tributari: l'autoliquidació i la declaració. No obstant això, els òrgans de gestió tributària han anat assumint noves funcions, de manera que ja no només liquiden els deutes, sinó que també comproven la situació tributària dels obligats a través de diversos procediments: verificació de dades, comprovació limitada i comprovació de valors. En cada cas, els mitjans de comprovació que es poden exercir són diferents i l'abast de l'actuació de control també varia.

En aquest context, una de les funcions més importants de la Inspecció Tributària consisteix en comprovar i investigar la situació tributària dels obligats. En l'exercici d'aquestes potestats, la Inspecció té importants prerrogatives. Les conseqüències que poden derivar-se del procediment inspector per a l'obligat tributari poden arribar a ser considerablement oneroses: liquidació administrativa del deute i dels interessos de demora meritats, així com l'eventual imposició d'una sanció després de la tramitació de l'oportú procediment sancionador.

La present assignatura, de caràcter obligatori, està integrada en el mòdul comú "Sistema tributari" del Màster Universitari de Fiscalitat i també forma part del curs d'especialització "Imposició indirecta i procediments tributaris" del Postgrau de Sistema Tributari.

Objectius i competències

Competències transversals

1. Utilització a un nivell avançat d'Internet, bases de dades juridicotributàries i altres eines informàtiques pròpies de l'àmbit fiscal.
2. Recerca d'informació, documentació i fonts de referència tributària a través de les tecnologies de la informació i la comunicació
3. Treball en equip i capacitat de lideratge en l'àmbit tributari, planificant i gestionant el temps de forma adequada.

Competències especifiques

1. Consulta i utilització correcta de les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals)
2. Capacitat d'anàlisi, síntesi i de relació de les normes i figures tributàries.
3. Capacitat d'interpretació i comparació de dades i fonts de naturalesa tributària en un entorn complex, canviant i global.
4. Capacitat per a l'elaboració i redacció d'informes i dictàmens, recursos, declaracions, formularis i altra documentació en l'àmbit tributari.
5. Negociació i argumentació en l'entorn professional tributari.

Objectius d'Aprenentatge:

1. Individualitzar els supòsits que permeten plantejar una consulta i concretar els efectes de vinculació que es produeixen.
2. Identificar l'objecte i els límits del deure de col·laboració amb l'Administració tributària.
3. Determinar el termini de durada dels procediments tributaris i les conseqüències de l'obligació de resoldre.
4. Dominar el règim jurídic de les liquidacions i notificacions tributàries.
5. Conèixer el paper que juga la declaració tributària en el si del procediment de gestió.
6. Comprendre el contingut complex d'una autoliquidació tributària i les seves repercussions en el procediment de gestió.
7. Individualitzar els procediments de rectificació i de devolució en el cas d'autoliquidacions.
8. Distingir les vies de comprovació de la situació tributària dels obligats de què disposen els òrgans de gestió tributària.
9. Entendre les formes d'iniciació del procediment d'inspecció, les conseqüències que es deriven per a l'obligat tributari i l'abast de les actuacions inspectores
10. Dominar les implicacions del factor temps en el procediment d'inspecció.
11. Comprendre la importància de l'acta d'inspecció i determinar el seu contingut, identificant les conseqüències que té per a l'obligat tributari signar un acta de conformitat, disconformitat o amb acord.

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que se seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs.

En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Continguts

Els mòduls que composen el contingut d'aquesta assignatura són els següents:

Mòdul 1. Principis generals de l'aplicació dels tributs 
1. Aspectes generals dels procediments tributaris 
2. Les obligacions tributàries formals 
3. El deure d'informació i assistència als obligats tributaris. 
4. La col·laboració social en l'aplicació dels tributs 
5. El deure de col·laboraració amb l'Administració Tributària 
6. El caràcter reservat de les dades tributàries
7. La utilització de les tecnologies de la informació en l'àmbit tributari. 

Mòdul 2. Normes comunes sobre actuacions i procediments 
1. Especialitats dels procediments tributaris 
2. Les liquidacions tributàries 
3. El deure de resoldre i terminis de resolució 
4. La prova en els procediments tributaris 
5. Les notificacions tributàries
6. Altres normes comunes 

Mòdul 3. Procediments de gestió tributària 

1. La gestió tributària
2. La declaració i l'autoliquidació
3. Procediments de determinació del deute tributari
4. La comprovació tributària
5. Procediments de comprovació tributària


Mòdul 4. Procediment d'inspecció tributària 
1. La Inspecció tributària 
2. Iniciació del procediment d'inspecció 
3. Desenvolupament del procediment d'inspecció 
4. Acabament del procediment d'inspecció 
5. Aplicació del mètode d'estimació indirecta 
6. Procediment per a la declaració de frau de llei
7. Altras disposicions del procediment inspector

Materials

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis proposats als mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment en els continguts.

Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

1. Materials docents:

  • El pla docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.
  • Les guies d'estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.
  • Mòduls 1 a 4 del material didàctic de l'assignatura en format web i paper.

2. Recursos de l'aula:

  • Mementos de fiscalitat (accés electrònic).
  • Enllaços amb la principal normativa que es treballarà.
  • Enllaços amb les principals institucions tributàries d'interès.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Matrícula i preu

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

  • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol (és a dir, als qui en el DNI o NIE teniu una adreça espanyola). D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures

 

+ Consulta l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 327,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: març 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324