Accès obert Vols més informació?

Auditoria sociolaboral I

Assignatura

Presentació

La idea que el factor humà és un dels actius més valuosos de l'empresa està cada vegada més estesa i acceptada. La necessitat de contextualitzar els coneixements i les pràctiques de gestió de recursos humans en el paradigma socioeconòmic neoliberal en el qual vivim s'ha convertit en un eix transversal en els tres mòduls que componen aquesta assignatura.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

No obstant això, ens trobem davant uns continguts que procuren un enfocament innovador, pluridisciplinar i el més complet possible de les auditories sociolaborals com eina de valoració, control, seguiment, avaluació i certificació de l'actiu humà de les empreses. Des d'aquesta perspectiva, els recursos humans deixen de gestionar-se com costos per a passar a una inversió a la qual es demana també una certa rendibilitat, eficiència, qualitat i coherència amb els objectius estratègics de l'empresa.

L'auditoria sociolaboral es presenta com un mètode d'anàlisi i reflexió que ha de permetre una anàlisi integral del factor humà, i també aportar solucions de millora de processos, identificar indicadors clau i recollir informació concreta sobre aspectes clau com la legalitat laboral, la presa de decisions, els sistemes de comunicació, la coherència entre política, cultura i estratègia de l'organització, l'escala de prioritats de l'organització, o equilibri entre el rendiment econòmic i el benestar dels treballadors. Es tracta d'un mètode pluridisciplinar que s'alimenta de corpus de coneixements propi de l'economia, la psicologia i el dret. No pot ser d'altra manera, ja que el comportament humà i de les organitzacions és un objecte d'anàlisi complexa i dinàmic per naturalesa.

Els models i les normes utilitzats en l'auditoria que constituirien el marc de referència sobre el qual es comparen i es contrasten evidències, informació, registres, indicadors, etc. estan determinats, normalment, en acords de caràcter internacional, sigui entre grans empreses o dintre de comissions de treball en fòrums europeus i internacionals. Alguns dels principals models i normes de referència són les normes UNEX-EN ISO, la guia BS 8800 i el OHSAS -sobre seguretat-, el model EFQM -d'excel·lència-, el SA 8000 i la norma d'empresa SGE 21: 2005 de Forética -sobre responsabilitat social. També es tracta el marc legislatiu, que en trets generals depèn de la legislació aplicable dintre de cada país i comunitat.

Objectius i competències

Objectius

Els objectius de l’assignatura són:
 

 • Entendre què és una auditoria , les característiques i les utilitats.
 • Assimilar les competències de l'auditor i el perfil de l'auditor sociolaboral.
 • Reconèixer les diferents dimensions i classificacions d'una auditoria sociolaboral : auditoria de conformitat , operativa i estratègica.
 • Conèixer els beneficis i utilitats de l'auditoria sociolaboral.
 • Saber concretar i com superar , en part , les dificultats metodològiques i d'execució d'una auditoria sociolaboral.
 • Saber de la importància del prediagnòstic social per executar qualsevol auditoria sociolaboral i aprendre el seu esquema general d'elaboració.
 • Conèixer la terminologia relativa a les tècniques i metodologies d'investigació quantitatives.
 • Identificar els tipus de mostreig més apropiats en una situació d'auditoria.
 • Identificar factors o variables de control en una modelització de dades.
 • Dissenyar variables i indicadors numèrics , en l'àmbit sociolaboral.
 • Comprendre la necessitat d'un pluralisme metodològic en l'auditoria sociolaboral.
 • Conèixer els fonaments de la metodologia qualitativa aplicada a l'auditoria sociolaboral.
 • Conèixer els aspectes procedimentals comuns de les auditories sociolaborals.
 • Comprendre els trets metodològics fonamentals de les auditories sociolaborals.
 • Conèixer les especificitats metodològiques i procediments dels diferents tipus d'auditories sociolaborals.
 • Conèixer i adquirir les competències mínimes necessàries per a dissenyar i posar en marxa una auditoria sociolaboral.


Competències

Les competències transversals que es van a treballar en aquesta assignatura són els següents:
 

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

Les competències específiques que s'aborden en aquesta assignatura són:
 

 • Capacitat per analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins de les organitzacions , amb la finalitat de determinar la seva adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció ia les exigències legals.
 • Capacitat per dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.

Continguts

Els continguts d'aquesta assignatura s'organitzen en els següents mòduls. És important destacar que només els tres primers mòduls són obligatoris i avaluables, sent l'últim complementari.

MODUL 1. AUDITORIA SOCIOLABORAL

1. Una primera aproximació al món de l'auditoria
1.1. Definició
1.2. Història i evolució de l'auditoria
1.3. Classificació de les auditories
1.4. L'auditoria en l'actual context econòmic i social

2. L'auditor
2.1. Les competències de l'auditor
2.2. Normes tècniques d'auditoria
2.3. L'auditor sociolaboral

3. L'auditoria sociolaboral
3.1. Introducció a l'auditoria sociolaboral
3.2. El concepte d'auditoria sociolaboral
3.3. Dimensions de l'auditoria sociolaboral
3.4. Beneficis d'implantar una auditoria sociolaboral
3.5. Dificultats metodològiques i conceptuals en el desenvolupament de l'auditoria sociolaboral
3.6. El prediagnòstic social
3.7. Conclusions

MÒDUL 2. METODOLOGIA QUANTITATIVA AL'AUDITORIA SOCIOLABORAL

1. Tècniques estadístiques. Tipus i característiques
1.1. Estadística Descriptiva
1.2. Dissenys experimentals
1.3. Proves d'hipòtesis
1.4. Anàlisi del mesurament
1.5. Anàlisi de la capacitat d'un procés
1.6. Anàlisi de regressió
1.7. Anàlisi de fiabilitat
1.8. Mostreig
1.9. Simulació
1.10. Gráficos de control estadístic de processos (CEP)
1.11. Series temporals

2. Recollir informació. Variables i mitjans de recollida
2.1. Dades, variables, factors, i indicadors
2.2. Tipus d'escales (de mesura)
2.3. Mitjans de reunió de dades (informació)

3. La validesa i fiabilitat en un qüestionari
3.1. Validesa
3.2. fiabilitat

4. Indicadors. Tipus, aplicació i disseny
4.1. Disseny d'indicadors
4.2. Indicadors complexos: mesures de freqüència (riscos, taxes i Odds)
4.3. Evolució dels indicadors

5. Programari estadístic
5.1. Programari professional (SPSS i STATA)
5.2. Programari gratuït

MODUL 3. METODOLOGIA QUALITATIVA DE L'AUDITORIA SOCIOLABORAL

1. La distinció entre la metodologia qualitativa i la metodologia quantitativa

2. La metodologia qualitativa
2.1. Ontologia, epistemologia i metodologia
2.2. Implicacions del posicionament ontològic, epistemològic i metodològic en l'auditoria sociolaboral

3. Les estratègies qualitatives
3.1. L'observació participant
3.2. L'observació sistemàtica
3.3. L'estudi de casos
3.4. El focus group
3.5. L'anàlisi documental
3.6. La investigació -acció
3.7. L'anàlisi del discurs

Mòdul 4. APROXIMACIÓ METODOLÒGICA INTEGRAL: L'AUDITORIA SOCIOLÑABORAL COM A PROCÉS (MÒDUL COMPLEMENTARI)

1. L'esquema de les Auditories sociolaborals: Conceptes i Procediments
1.1. Aspectes generals
1.2. Característiques del procediment de l'auditoria sociolaboral
1.3. La consideracions de l'àmbit social com a requisits per al Desenvolupament
1.4. Els valors organitzacionals en les auditories sociolaborals
1.5. El pluralisme metodològic de l'auditoria sociolaboral
1.6. Introducció a l'enfocament basat en processos
1.7. Una Proposta d'esquema multidisciplinari

2. Àmbits de l'auditoria sociolaboral més actuals
2.1. Auditoria legal: de compliment o de Conformitat
2.2. Auditoria de RRHH: operatives o d'eficàcia
2.3. Auditories Estratègiques
2.4. Les auditories Ciutadanes del deute i auditories de transparència

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper, de material complementari en web i de recursos en xarxa.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Beatriz Sora Miana

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE