Accès obert Vols més informació?

Introducció al dret

Assignatura

Presentació

L'assignatura Introducció al Dret porta a terme una presentació general i introductòria als elements bàsics que permeten, des d'una perspectiva interdisciplinar, adquirir una visió i comprensió adequada del fenomen jurídic dins les societats contemporànies.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 19 setembre 2018

El punt de partida són els coneixements propis de l'àmbit disciplinar anomenat 'Teoria general del Dret', que ofereix una reconstrucció coherent i ordenada d'aquells aspectes estructurals que són comuns no solament a les diferents branques del Dret, sinó fins i tot als diversos sistemes jurídics que podem trobar a les societats del nostre entorn cultural (nocions de norma jurídica i sistema jurídic,  conceptes jurídics bàsics, interpretació i aplicació del Dret, etc.). A banda,  l'assignatura aporta també molts elements d'altres camps de coneixement, com ara la sociologia, la ciència política o la filosofia jurídica, per tal d'oferir una millor comprensió i una visió més acurada i global d'allò que és el Dret i del paper que aquest desenvolupa a les complexes societats actuals.

Objectius i competències

L'assignatura d'Introducció al Dret s'imparteix amb continguts idèntics als Graus de Dret, de Criminologia i de Relacions Laborals, fins al punt de que els estudiants de tots tres Graus comparteixen les mateixes aules i consultors. Les competències treballades, d'acord amb les Memòries aprovades de cada Grau, són les següents:

GRAU DE DRET

Competències transversals

 • Ús i aplicació de les TICs
 • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en els llengües pròpies com en una llengua estrangera
 • Treballar en equip i en ambients multidisciplinars, així com les relacions interpersonals

Competències específiques

 • Cerca, obtenció i ús de les diferents fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals)
 • Comprensió de les diferents formes de creació del Dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual
 • Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de manera oral com escrita
 • Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del Dret com a sistema regulador de les relacions socials

GRAU DE CRIMINOLOGIA

Competències transversals

 • Comunicar-se correctament, oralmente i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera

Competències específiques

 • Desenvolupar l'activitat criminològica d'acord amb els principis constitucionals, els drets fonamentals i les llibertats públiques
 • Situar el fenòmen criminal en el context personal, social i jurídic en eel qual es desenvolupa

GRAU EN RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ

Competències transversals

 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació

Competències específiques

 • Capacitat per a analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de relacions socials
 • Capacitat per a interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinar i d'acord amb els valors ètics, per a aplicar-los a supòsits fàctics

Continguts

M.1.- Funcions del dret

 1. Rellevància de l'anàlisi funcional
 2. Anàlisi funcional i funcions socials del dret
 3. Tipologia bàsica de les funcions del dret
 4. L'especificitat del dret com a fenomen social

M.2.- Norma jurídica i sistema jurídic

 1. Norma jurídica
 2. Sistema jurídic

M.3.- Els conceptes jurídics bàsics

 1. El concepte de personalitat jurídica
 2. El concepte de dret subjectiu
 3. El concepte d'obligació jurídica
 4. El concepte de responsabilitat jurídica

M.4.- Interpretació i l'aplicació del dret

 1. L'aplicació del dret i la justificació de les sentències
 2. La interpretació i el llenguatge juridic
 3. La interpretació jurídica i les seves tècniques
 4. Models de raonament judicial
 5. Les fal·làcies en l'argumentació

M.5.- Dret i moral

 1. La qüestió definicional
 2. La imposició de la moral per mitjà del dret
 3. La idea de justícia i el dret

El primer mòdul, titulat "Funcions del dret," realitza un acostament al fenomen jurídic des d'una perspectiva funcional. Totes les societats que coneixem compten amb una cosa que podem qualificar com a "dret", fet que sembla indicar que no es tracta d'una cosa que existeix perquè sí, sinó que obeeix a certes necessitats i a certs objectius comuns a totes les societats o grups humans organitzats. És per això que convé saber quines raons explicarien o justificarien l'existència d'un sistema jurídic, així com les funcions que aquest exerceix en la societat, i en quina mesura el dret contribueix a assolir els seus objectius i a través de quins instruments, tècniques o mecanismes porta a terme la seva tasca.

Els mòduls segon i tercer se centren en l'anàlisi estructural del dret i és per això que es correspondrien amb el nucli del que tradicionalment s'entén per "teoria general del dret". Un acostament al dret en el context d'uns estudis jurídics exigeix un adequat coneixement dels elements que componen el sistema jurídic, de la seva dinàmica i de les seves relacions. El mòdul segon, titulat "Norma jurídica i sistema jurídic," aborda de manera introductòria, encara que també precisa i rigorosa (gràcies a l'enorme desenvolupament que en les últimes dècades ha experimentat la teoria general del dret d'orientació analítica) aspectes com la tipologia i les classes de normes, la seva estructura, les principals relacions que s'estableixen entre els elements que componen el sistema jurídic, la dinàmica dels sistemes (introducció i eliminació de normes), etc. Per la seva part, el mòdul tercer, "Conceptes jurídics bàsics", exposa i analitza les nocions més generals que comparteixen les diferents branques o sectors de l'ordenament jurídic, com per exemple les d'obligació jurídica, dret subjectiu o responsabilitat.

El mòdul quart, titulat "Interpretació i aplicació del dret," aborda un àmbit que, encara que també està comprès tradicionalment dins de la teoria general del dret, no es refereix estrictament a qüestions estructurals dels sistemes jurídics, sinó més aviat al que podríem denominar "el dret en acció". En efecte, el dret no s'esgota simplement en la producció de normes, en la promulgació legislativa que afegeix (o elimina) nous elements al sistema, sinó que aquests elements són interpretats després per diferents actors (advocats, funcionaris, jutges, juristes, etc.), alguns d'ells amb capacitat d'aplicar-los (bàsicament jutges i funcionaris públics) per a resoldre els conflictes que es plantegen en casos concrets. Lluny de ser tasques mecàniques, la interpretació i aplicació de les normes jurídiques suscita una sèrie de dificultats i problemes específics que mereixen molta atenció i donen lloc a tot un àmbit d'estudi que en els últims anys ha experimentat un apogeu espectacular: l'argumentació jurídica.

Finalment, el mòdul cinquè, anomenat "Dret i moral", inclou de manera molt breu i introductòria una sèrie de qüestions que tradicionalment s'associen habitualment al camp de la filosofia del dret, més que al de la teoria general. La perspectiva d'anàlisi que aquí predomina no és ni la funcional ni l'estructural, sinó la valorativa. El dret és clarament un sistema de normes que pretén dirigir el nostre comportament, però no és l'únic conjunt de normes que pretén fer-ho, ja que contínuament ens veiem també influïts per normes d'altres tipus, com per exemple les normes socials (de cortesia, urbanitat o bon comportament cívic) o les normes morals. Les connexions entre el dret i la moral són innegables (és evident que el contingut de moltes normes jurídiques i normes morals és indistingible) i des d'antic han centrat l'interès dels teòrics i filòsofs del dret, fins al punt que una de les discussions principals en la història del pensament jurídic ha estat la de determinar si realment pot concebre's el dret com una cosa diferent i conceptualment independent de la moral, o si, al contrari, són dos àmbits indissociables, en els quals el caràcter jurídic d'una norma depèn de consideracions morals. Aquesta és una de les qüestions a què es refereix breument el mòdul. Altres són el debat sobre la legitimitat de la imposició de la moral a través del dret i les relacions entre el dret i l'ideal de justícia.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i de material complementari en web.

Requisits previs

En realitat, atès que és introductòria, aquesta matèria no pressuposa coneixements previs especials, més enllà d'aquells de cultura general adquirits en la formació preuniversitària. De la mateixa manera que passa amb altres matèries que es cursen a l'inici de la carrera de dret, un dels objectius de la nostra assignatura és proporcionar part dels coneixements previs i de les eines que seran d'utilitat per tal d'afrontar l'estudi de les diverses branques del Dret.

Tanmateix, és important tenir una certa sensibilitat filosòfica:  la tasca de reconstrucció conceptual pròpia d'aquesta matèria és, en gran part, una tasca de caire teòrico-filosòfic. Però, junt amb això, és necessari també conèixer i ser conscients de la realitat social en la que ens trobem, així com ser capaços d'adoptar un punt de vista reflexiu i crític enfront d'aquesta realitat. El fenomen jurídic té les seves arrels en el món social i, per tant, la seva comprensió profunda només és possible si som coneixedors del món que ens envolta i de les relacions que el constitueixen, així com dels seus antecedents històrics. Aquestes relacions són la matèria concreta sobre la qual opera el dret. De manera que com estudiants de dret i futurs juristes, és també important estar al corrent de l'actualitat i ser capaços de prendre posició davant dels esdeveniments socials, polítics i econòmics que la defineixen.
 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

David Martínez Zorrilla

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 320,00 €

Propera matrícula:
maig 2018

Inici de docència: setembre 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324